Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Бесплатна правна помоћ

У саставу Одјељења за општу управу постоји Служба правне помоћи која:

  • пружа правну помоћ грађанима и правним лицима;
  • заступа странке пред судовима, државним органима, организацијама и заједницама, осим одбране окривљеног пред судом,
  • саставља исправе (разни уговори, тестаменти и сл.);
  • даје правне савјете и врши друге послове правне помоћи у складу са законом.

Служба правне помоћи пружа правну помоћ по правилу уз накнаду. Висина накнаде за поједине услуге утрвђује се тарифом и она износи 25% од накнаде утврђене адвокатском тарифом.

Накнада за правну помоћ урачунава се у трошкове поступка. Обавеза плаћања накнаде настаје непосредно након извршене одговарајуће услуге.

Служба пружа бесплатно правну помоћ:

  • ратним и мирнодопским војним инвалидима у предметима остваривања права из области инвалидске заштите,
  • радницима који се привремено налазе ван радног односа и то у поступку остваривања материјалног обезбјеђења и других права,
  • лицима која поклањају или бесплатно уступају Граду своју имовину и друга стварна права,
  • лицима под старатељством и,
  • давање правних савјета.