Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Градска власт

Град Добој је територијална јединица локалне самоуправе, у којој грађани задовољавају своје потребе и учествују у остваривању заједничких и општих интереса, непосредно и преко демократски изабраних представника. Град има надлежности које су законом додијељене општини и Граду.

Насељена мјеста

Подручје Града обухвата територију самог града са насељеним мјестима: Божинци Доњи, Бољанић, Брезици, Брусница, Буковац, Буковица Велика, Буковица Мала, Бушлетић, Врандук, Глоговица, Горња Пакленица, Горња Међеђа, Грабовица, Грапска Горња, Грапска Доња, Добој, Доња Пакленица, Доњи Раковац , Зарјеча, Зелиња Горња, Јоховац, Кладари, Кожухе, Комарица, Костајница, Которско, Липац, Лукавица Ријека, Љескове Воде, Мајевац, Макљеновац, Миљковац, Миљановци, Омањска, Опсине, Осјечани Горњи, Осјечани Доњи, Осојница, Палежница Горња, Палежница Доња, Плочник, Подновље, Порјечје, Поточани, Придјел Горњи, Придјел Доњи, Присаде, Прњавор Велики, Прњавор Мали, Рјечица Горња, Рјечица Доња, Ритешић, Свјетлича, Сјенина, Сјенина Ријека, Станови, Станић Ријека, Скиповац Горњи, Скиповац Доњи, Сухо Поље, Стријежевица, Текућица, Тисовац, Трбук, Трњани, Фоча, Чајре, Чивчије Буковичке, Чивчије Осјечанске и Шеварлије.

Послови и надлежности

Послови Града обухватају послове из самосталне надлежности, и послове пренесене посебним законом. Послови из самосталне надлежности Града обухватају послове из области нормативне дјелатности, послове управљања Градом и послове на плану пружања услуга.

Град има право да се бави и свим другим питањима од локалног интереса, која нису искључена из његове надлежности, нити су додијељена неком другом нивоу власти.

Самосталне надлежности Града у области организовања рада и управљања Градом обухватају сљедеће:

 • усвајање стратегије, односно програма развоја Града
 • усвајање стратешких и спроведбених докумената просторног уређења за подручје Града,
 • доношење буџета и финансијских извјештаја буџета,
 • уређење и обезбјеђење коришћења грађевинског земљишта и пословног простора,
 • организовање комуналне полиције,
 • послове инспекцијског надзора, у складу са законом,
 • организовање послова локалног економског развоја,
 • управљање и располагање имовином Града,
 • оснивање и уређење Градске управе,
 • вршење имовинско-правних послова, у складу са законом,
 • наплату, контролу наплате и принудну наплату прихода Града, у складу са законом,
 • послове правног заступања Града, у складу са законом,
 • послове евиденције о лицима која су регулисала војну обавезу,
 • доноси програм мјера за постизање равноправности полова и
 • обезбјеђивање извршавања закона и других прописа.

Организација

Органи Града су:

 • Скупштина Града и
 • Градоначелник.

Функционери Града су:

 • Градоначелник,
 • замјеник Градоначелника,
 • предсједник Скупштине града и
 • два потпредсједника Скупштине града.