Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Скупштина града

Скупштина је представнички орган, орган одлучивања и креирања политике града.

Скупштина града има предсједника, два потпредсједника и секретара, које бира на временски период трајања мандата Скупштине. Скупштина града Добоја броји тридесет и једног (31) одборника.

Предсједник и потпредсједници Скупштине бирају се из реда одборника, већином гласова, од укупног броја у складу са Законом. Потпредсједници Скупштине не могу бити из реда истог конститутивног народа, односно групе осталих.

Надлежности Скупштине града

У оквиру свог дјелокруга, Скупштина града има сљедеће надлежности:

 • доноси Статут,
 • доноси одлуке и друге опште акте и даје њихово аутентично тумачење,
 • доноси буџет,
 • усваја финансијске извјештаје,
 • доноси планове и програме развоја града, план локалног економског развоја, план инвестирања и план капиталних улагања,
 • доноси стратешке документе просторног уређења за подручје града,
 • доноси програм уређења грађевинског земљишта,
 • доноси спроведбене документе просторног уређења за подручје града,
 • доноси одлуке и друга општа акта о обављању функција из области културе, образовања, спорта, здравства, социјалне заштите, информација, занатства, туризма, угоститељства и заштите животне средине,
 • доноси одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, када је овлашћена законом,
 • даје сагласност на цијену комуналне услуге,
 • доноси одлуке и друга општа акта о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања и врши и друге послове из области заштите и спасавања у складу са законом,
 • доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином града,
 • доноси одлуку о одређивању назива улица, тргова и дијелова насељених мјеста,
 • доноси одлуку о проглашењу празника града,
 • доноси одлуку о употреби симбола града,
 • доноси одлуку о чланству града у савезу општина и градова и о удруживању у друге савезе и организације,
 • доноси план коришћења јавних површина,
 • доноси одлуку о проглашењу почасних грађана и уређује права и обавезе из те одлуке,
 • доноси одлуку о наградама и признањима,
 • бира и разрјешава предсједника Скупштине, потпредсједника Скупштине, замјеника Градоначелника и чланове сталних и повремених радних тијела Скупштине, именује и разрјешава секретара Скупштине и начелника одјељења односно службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са законом,
 • формира стручну службу за потребе Скупштине и њених радних тијела,
 • оснива Одбор за жалбе града и разматра извјештај о раду Одбора,
 • покреће иницијативу за територијалну промјену и промјену назива града и насељеног мјеста,
 • доноси одлуку о задужењу града,
 • усваја Пословник о раду (у даљем тексту: Пословник),
 • усваја етички кодекс Скупштине,
 • разматра годишњи извјештај о раду Градоначелника и заузима свој став,
 • разматра информације о стању јавног реда и мира, безбједности грађана и имовине на подручју града,
 • одлучује о покретању иницијативе за опозив Градоначелника, у складу са законом којим се уређује избор Градоначелника,
 • разматра извјештај Градоначелника о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности,
 • одлучује о располагању капиталом у предузећима која обављају комуналне дјелатности, а који је у својини града,
 • именује и разрјешава директора и управни одбор установе чији је оснивач или суоснивач Град, у складу са законом,
 • оснива привредна друштва, установе и предузећа комуналних и других дјелатности за обављање послова од интереса за Град, којима управља у складу са законом,
 • расписује јавни зајам и самодопринос,
 • расписује референдум, у складу са законом и
 • врши и друге послове утврђене законом и Статутом.