Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одјељење за финансије

Одјељење за финансије припрема одлуку о буџету, одлуку о извршењу буџета и одлуку о измјенама и допунама одлуке о буџету, те следеће послове:

 • у поступку израде одлуке о буџету координира рад са начелницима одјељења и шефовима служби у Градске управе Града као и са надлежним представницима буџетских корисника;
 • припрема извјештај о извршењу буџета;
 • спроводи и стара се о благовременом извршењу одлука и других аката Скупштине и њених тијела који се односе на област финансија;
 • припрема контни план са конкретизацијом шестоцифрених рачуна према усвојеној одлуци о буџету;
 • врши ликвидатуру документа за сва готовинска и безготовинска плаћања, провјерава рачунску исправност докумената и комплетира документацију са свим потребним прилозима;
 • контролише и својим потписом на свим трезорским обрасцима који се односе на потрошачке јединице Градске управе потврђује исправност наведених конта;
 • врши поравнање извода трезора;
 • припрема трезорски образац 3 за потрошачке јединице Градске управе за спољни дуг;
 • израђује информације за потребе Скупштине Града, Градоначелника Града и друге кориснике по потреби;
 • припрема увјерења о подацима о којима води евиденцију;
 • по потреби ради према генералном овлашћењу за рад у трезорском систему;
 • спроводи поступак набавке роба, услуга или радова у складу са Законом о јавним набавкама у БиХ;
 • врши набавку инвентара опреме и потрошног материјала за рад Градске управе и буџетских корисника који се финансирају из буџета Града односно Градске управе ;
 • врши послове инвестиционог и текућег одржавања објеката и опреме потребне за рад Градске управе и осталих буџетских корисника;
 • координира рад са другим одјељењима и буџетским корисницима везано за потребе набавке роба и услуга;

У оквиру Одјељења за финансије организована су три одсјека и то:

 • Одсјек за буџет,
 • Одсјек за финансије, рачуноводство и трезор и
 • Одсјек за јавне набавке.