Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Градска управа

Градска управа се организује и дјелује у складу са критеријумима ефикасности, дјелотворности и економичности.

Унутрашња организација Градске управе утврђује се зависно од обима врсте и природе послова који произилазе из утврђеног дјелокруга Градске управе на начин који обезбјеђује ефикасно и рационално вршење послова, као и благовремено остваривање права и правних интереса и извршавање обавеза правних лица и грађана.

У оквиру Градске управе образују се одјељења и службе као основне организационе јединице и одсјеци као унутрашње организационе јединице у оквиру одјељења и служби.

Унутрашња организација органа Градске управе утврђује се правилником на начин предвиђен законом.

Послови Градске управе су:

  • извршавање и спровођење прописа Скупштине и Градоначелника;
  • припремање нацрта одлука и других аката које доноси Скупштина и Градоначелник;
  • извршавање и спровођење закона и других прописа и обезбјеђење вршења послова чије је извршење повјерено Граду;
  • вршење стручних и других послова које им повјерава Скупштина и Градоначелник.

У Градској управи Града Добој основне организационе јединице су одјељења и службе. Изузетно од напријед наведеног, основне и унутрашње организационе јединице могу се организовати у Градској управи Града Добој као посебне организационе јединице које су као такве предвиђене посебним законским прописима за послове који су у надлежности органа јединице локалне самоуправе и за које су прописани другачији услови оснивања и организовања.

Унутрашње организационе јединице су одсјеци који се организују у оквиру oдјељења. У изузетним случајевима одсјек се може формирати као самостална организациона јединица уколико специфичности посла то захтјева.