Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одјељење за стамбено-комуналне послове

У оквиру законских овлаштења Одјељење за стамбено-комуналне послове обавља следеће послове:

 • у оквиру својих овлаштења извршава и обезбјеђује извршавање закона и других прописа у области стамбених послова;
 • прати стање у стамбеној области и информише Градоначелника и Скупштину Града по сопственој иницијативи или на њихов захтјев, покреће иницијативе за рјешавање проблема и води управни поступак у тим областима;
 • припрема и организује израду планова и програма из своје надлежности;
 • врши контролу законитог кориштења станова у државној својини, додјела замјена и откуп станова, води расправу и врши упис заједница етажних власника стамбених зграда, води прописане службене евиденције и издаје увјерења о чињеницама на основу тих евиденција;
 • проводи поступак исељења из стамбених јединица и пословних простора;
 • устројава и редовно ажурира евиденције неоткупљених градских станова и њихових корисника;
 • припрема за Градоначелника и Скупштину Града прописе и друге опште акте, аналитичко-информативне и друге материјале, те врши друге управне и стручне послове утврђене законом и другим прописима.
 • прати стање у комуналној области и информише Градоначелника и Скупштину Града по сопственој иницијативи или на њихов захтјев, покреће иницијативе за рјешавање проблема и води управни поступак у тим областима;
 • припрема и организује израду планова и програма из своје надлежности;
 • прати стање и промјене у области заштите човјекове околине, те припрема анализе, информације, извјештаје и друге материјале у циљу предузимања мјере за њену заштиту и унапређење;
 • обавља послове из области заједничке комуналне потрошње (водовод и канализација);
 • води прописане службене евиденције и издаје увјерења о чињеницама на основу тих евиденција;
 • прати рад комуналних јавних предузећа и остваривање општег интереса у комуналним дјелатностима о чему обавјештава Градоначелника и Скупштину Града;
 • у случају поремећаја или прекида у пружању комуналних услуга, односно обављању комуналних дјелатности, утврђује ред превенства и начин пружања услуга, предлаже мјере за заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена;
 • предузима мјере за отклањање насталих посљедица и друге потребне мјере за обављање комуналних дјелатности, утврђује разлоге и одговорности за поремећај, односно прекид вршења дјелатности и проузроковану штету;
 • предлаже надлежним градским органима утврђивање јединице мјере за прописивање и утврђивање цијене комуналних производа и услуга индивидуалне комуналне потрошње;
 • предлаже надлежним градским структурама програме одржавања и обављања појединих комуналних објеката и уређаја и комуналних услуга заједничке комуналне потрошње, висину потребних средстава за реализацију програма, мјере за спровођење програма, те висину комуналне накнаде и других законом и другим прописима одређених извора за финансирање заједничке комуналне потрошње;

У оквиру Одјељења за стамбено-комуналне послове организована су два одсјека и то:

 • Одсјек за стамбене послове,
 • Одсјек за комуналне послове.