Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одјељење за изградњу, обнову и развој

Одјељење за изградњу, обнову и развој учествује у рјешавању и води поступак за рјешавање питања везаних за проблематику избјеглог и расељеног становништва и повратника, односно даје приједлоге за њихово рјешавање надлежним органима и службама.
Одјељење за изградњу, обнову и развој врши и следеће послове из своје надлежности:

 • пружа стручну помоћ избјеглицама, расељеним лицима и повратницима са територије Града у циљу остваривања права у области повратка и подношења пријава за додјелу донаторске помоћи у области повратка;
 • планира, припрема и реализује програме у области обнове инфраструктуре и пружа помоћ при изради развојних пројеката за подручја гдје бораве избјегла и расељена лица и повратници;
 • непосредно ради на благовременом прибављању потребне документације за извођење грађевинских радова;
 • на основу утврђених приоритета израђује и припрема тендере и пројекте за реализацију и координира рад са комисијама за јавне набавке;
 • организује увођење у посао изабраних извођача радова, те контролу квалитета и уговорених рокова за извршење радова;
 • учествује у изради грађевинско-техничке документације и сачињава премјере за извођење радова;
 • учествује у прикупљању потребних података и документације за обнову стамбених објеката;
 • обавља послове и задатке везано за сарадњу са међународним и домаћим организацијама и представницима у области обнове, изградње и развоја;
 • остварује сарадњу са хуманитарним и другим домаћим и међународним организацијама у циљу реализације пројеката развоја Града;
 • води евиденцију о запримљеним захтјевима избјеглих и расељених лица и повратника за обнову стамбених јединица и обновљеним стамбеним јединицама из програма помоћи обнове и изградње за избјегла и расељена лица и повратнике;
 • води евиденцију и издаје увјерења о реализованом повратку, захтјевима за обнову стамбених јединица и обнови стамбених јединица из програма помоћи избјеглих и расељених лица и повратника, и друга увјерења са којима се доказују реализоване активности у области обнове, изградње и развоја из области остваривости повратка, а на основу евиденције са којом располаже одјељење;
 • сачињава потребне извјештаје, анализе, планове, пројекте и друга акта о раду одјељења у области изградње, обнове и развоја.