Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одјељење за пољопривреду

Одјељење за пољопривреду у оквиру својих овлаштења обавља следеће послове:

  • извршава законе и подзаконске прописе и опште акте у области пољопривреде, водопривреде и шумарства;
  • координира рад са другим организационим дијеловима административне службе и надлежним државним органима, организацијама и институцијама у оквиру дјелокруга рада одјељења;
  • врши послове везане за развој пољопривредне производње, заштите пољопривредног земљишта, сточарства, воћарства, развоја малих фарми, лова и риболова;
  • израђује анализе, информације и извјештаје из области пољопривреде, водопривреде и шумарства;
  • прати реализацију планова и програма из области пољопривреде, водопривреде, шумарства;
  • врши израду планова и спроводи програме везане за подстицаје развоја и унапређења пољопривредне производње, даје упуте странкама и сачињава анализе и информације из те области;
  • прати програме противградне заштите и учествује у изради извјештаја везаних за процјену штете од елементарних непогода,
  • води управни поступак, израду рјешења из области пољопривреде, водопривредних сагласности и водопривредних дозвола као и издавање увјерења у складу са законом;
  • води евиденције о некретнинама преузетим од земљорадничких задруга, проводи поступак давања у закуп истих и сачињава све врсте извјештаја о тим некретнинама,
  • обавља друге послове по налогу Градоначелника, као и послове који му се посебним актом ставе у надлежност.

Рад Одјељења за пољопривреду организује се у самом одјељењу.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Анис Хусаковић

Начелник Одјељења за пољопривреду