Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Јединица за интерну ревизију

Посебна организациона јединица формирана директно при Градоначелнику, организационо и функционално независна од осталих организационих јединица, сходно одредбама посебног Закона, односно, члана 18. став 1., а у вези са чланом 25. и 27. Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 91/16). Бројно стање запослених у Јединици за интерну ревизију, сходно одредбама члана 22. треба да буде минимално 2 интерна ревизора, уважавајући члан 4. став 1. тачка 8. овог Закона – „руководилац Јединице за интерну ревизију има надлежност интерног ревизора“.

Јединица за интерну ревизију обавља следеће послове:

 • Врши израду интерних нормативних прописа из области интерне ревизије и усаглашавање истих са вишим односним прописима,
 • Врши процјену ризика на нивоу јединице за интерну ревизију,
 • Врши процјену ефикасности успостављених интерних контрола,
 • Независно планира послове интерне ревизије на стратешком, годишњем и оперативном нивоу интерне ревизије(појединачно планирање),
 • Врши интерну ревизију процеса који се одвијају у Градској управи, као и ревизију нижих буџетских корисника чији се финансијски извјештаји консолидују у финансијски извјештај Града Добој, у складу са Међународним стандардима за професионалну праксу интерне ревизије,
 • Врши интерну ревизију искључиво законитости утрошка средстава издвојених из Буџета Града Добој према осталим субјектима, као и ревизије програма и пројеката које финансира Европска унија,
 • Врши све Законом предвиђене врсте ревизија по стицању објективних услова које обезбјеђује Министарство финансија,
 • Извјештава о чињеницама утврђеним у поступку интерне ревизије руководиоца ревидиране јединице и Градоначелника,
 • Прати извршење препорука и о томе извјештава Градоначелника у складу са Законом,
 • Сарађује са Министарством финансија и Главном службом за ревизију јавног сектора Републике Српске,
 • Припрема извјештаје о раду јединице за интерну ревизију у складу са Законом и исте, након одобрења Градоначелника просљеђује Министарству финансија, односно Главној служби за ревизију јавног сектора у складу са Законом,
 • Врши консултантске активности дефинисане посебним прописом,
 • Обавља и друге послове искључиво из области интерне ревизијe.