Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одјељење за општу управу

Одјељење за општу управу обавља следеће послове:

 • у оквиру својих овлашћења извршава и обезбјеђује извршавање закона и других прописа из области опште управе;
 • води управни поступак у управним стварима и информише Градоначелника и Скупштину Града о стању остваривања права и извршавању обавеза правних лица и грађана у управном поступку;
 • врши послове организације управе и надзор над спровођењем закона и других прописа у области за коју је организован;
 • припрема за Градоначелника и Скупштину прописе, аналитичко-информативне и друге акте и материјале о питањима из свог дјелокруга;
 • врши стручне и управне послове који се односе на послове пријемне канцеларије, послове грађанских стања (матичне књиге, држављанство, лично име и др.), организује и координира рад матичара и рад у пријемној канцеларији;
 • организује и врши контролу канцеларијског пословања;
 • врши пружање правне помоћи;
 • води картотеку управних и других предмета, прати њихово кретање и врши послове архиве и регистратурног материјала, те врши послове овјере потписа, рукописа и преписа;
 • издаје увјерења о чињеницама о којима води службене евиденције;
 • организује израду печата и штамбиља;
 • врши и друге управне и стручне послове утврђене законом и другим прописима у области брине о одржавању инвентара и опреме за рад градске управе и обавља послове умножавања материјала;
 • организује курирске послове за потребе Градске управе ;
 • организује и врши одржавање чистоће и физичког обезбјеђења зграда и просторија Градске управе ;
 • организује рад возача;
 • врши друге послове утврђене законским и другим прописима из области за коју је образовано.

У оквиру Одјељења за општу управу образована су два одсјека и то:

 • Одсјек за општу управу и
 • Одсјек за заједничке послове.