Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Стручна служба

Стручна служба Скупштине Града обавља сљедеће послове:

  • обезбјеђује документационе материјале и податке потребне за рад Скупштине Града и обавља организационе и административно­техничке послове везане за одржавање сједница Скупштине и скупштинских радних тијела;
  • обавља послове који се односе на избор именовање и разрјешење функционера које бира или именује Скупштина Града;
  • пружа стручну помоћ одборницима у Скупштини Града и стара се о информисању одборника о свим питањима која су од значаја за њихово учешће у одлучивању, као и о информисању јавности о раду Скупштине Града;
  • води евиденцију и стара се о чувању изворника градских прописа и других аката Скупштине Града, води евиденцију донијетих скупштинских аката и стара се о штампању и објављивању у Службеном гласнику града Добој;
  • обавља протоколарне послове, врши и друге управне и стручне послове утврђене законом и другим прописима из области за коју је образована.

Секретар Скупштине града је Велибор Јеринић.