Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Надлежности

Према Закону о локалној самоуправи Градоначелник је надлежан да:

 • предлаже Статут,
 • предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини,
 • израђује и подноси скупштини на усвајање нацрт и приједлог буџета, финансијски извјештај, економски план, развојни план, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на коришћење и управљање земљиштем, укључујући и коришћење јавног земљишта,
 • обавјештава скупштину о свим питањима из надлежности Града, њених права и обавеза,
 • спроводи локалну политику у складу са одлукама Скупштине, извршава локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката Скупштине,
 • извршава законе и друге прописе Републике и Града чије му је извршење повјерено
 • доноси одлуку о оснивању Градске управе,
 • доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Градске управе,
 • предлаже именовање и разрјешење начелника одјељења или службе,
 • предлаже и доноси опште и појединачне акте о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања и врши и друге послове из области заштите и спасавања у складу са законом,
 • реализује сарадњу Града са другим јединицама локалне самоуправе, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима Скупштине и њених радних тијела,
 • даје сагласност на Статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач Град,
 • подноси извјештај скупштини о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности,
 • подноси извјештај скупштини о свом раду и раду Градске управе,
 • покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења општи или појединачни акт Скупштине, ако сматра да је супротан Уставу и закону,
 • закључује уговоре у име Града, у складу са актима Скупштине,
 • рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи,
 • доноси одлуке о располагању новчаним средствима на начин утврђен Статутом,
 • одлучује о сукобу надлежности између Градске управе и организација које врше послове од интереса за Град,
 • одлучује о изузећу службеног лица Градске управе и
 • обавља друге послове утврђене законом и овим Статутом,
 • одговоран је за законитост свих аката које предлаже Скупштини града.