Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одсјек за правне послове и управљање људским ресурсима

Самосталан одсјек се оснива као самостална организациона јединица јер специфичност и ефикасност посла то захтјева . За оснивање одсјека потребно је најмање три извршиоца, а то је у Градској управи Града Добоја:

 • Одсјек за правне послове и управљање људским ресурсима

У Одсјеку за правне послове и управљање људским ресурсима обављају се сљедећи послови:

 • праћење и организовање разних облика стручног усавршавања, те израда плана и програма стручног усавршавања запослених у Градској управи,
 • праћење оцјењивања службеника,
 • израда статистичких анализа у погледу квалификационе, старосне, социјалне и друге структуре запослених,
 • учествовање у изради општих и других аката којима се уређују права, обавезе и одговорности запослених,
 • учествовање у изради акта о организацији и систематизацији радних мјеста управи,
 • запошљавање приправника и волонтера и реализацију програма обуке и полагања приправничког испита,
 • припремање спровођења поступка утврђивања дисциплинске и материјалне одговорности запослених,
 • успоставу и спровођење механизама праћења учинака рада запослених, замјене одсутних, стимулације и награђивања,
 • вођење кадровске односно персоналне евиденције запослених у Градској управи,
 • израда појединачних аката у вези са запослењем, као и појединачних аката који се односе на права и обавезе запослених,
 • израђује приједлог годишњег плана обука/- стручног образовања и професионалног усавршавања запослених, прати његову реализацију и Градоначелнику подноси извјештај о реализацији
 • израђује годишњи оперативни план рада Одсјека,у складу са прописаном методологијом, прати његову реализацију и Градоначелнику подноси периодичне извјештаје,
 • прикупља статистичке и друге податке, припрема разне анализе, студије, извјештаје и информације у дјелокругу рада и доставља надлежним градским и другим органима,
 • учествује изради општих и појединачних аката Градске управе Града Добој,
 • обавља послове правног заступања, те сарађује са Правобранилаштвом РС у циљу ефикасније и ажурније вођења судских поступцима код надлежних судова,
 • обавља и друге послове по налогу Градоначелника и послове који се посебним актима ставе у дјелокруг рада.

Шеф одсјека: Мирела Налић
Телефон/факс:
Електронска пошта: