Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Штаб за ванредне ситуације

Градски штаб за ванредне ситуације града Добој је стручно оперативни, руководни и координациони орган који руководи субјектима и снагама система заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених мјера, послова и задатака заштите и спасавања.

Позивање и активирање Штаба за ванредне ситуације наређује Градоначелник града Добој. Чланове Штаба позива организациона јединице цивилне заштите Града на начин утврђен у Плану заштите и спасавања од елеметарне непогоде и друге несреће.

Средства за рад градског Штаба за ванредне ситуације обезбеђују се из Буџета града Добој. Административно-техничке послове за потребе Градског Штаб за ванредне ситуације обавља надлежна организациона јединица цивилне заштите града Добој.

Именовани чланови градског Штаба за ванредне ситуације

 1. Борис Јеринић, командант градског Штаба за ванредне ситуације града Добој (Градоначелник града Добојa)
 2. Владо Благојевић, замјеник команданта градског Штаба за ванредне ситуације града Добој (замјеник Градоначелника града Добоја)
 3. Мирослав Милошевић, начелник градског Штаба за ванредне ситуације града Добој (начелник Одјељења за цивилну заштиту града Добоја)

За чланове градског Штаба за ванредне ситуације именују се:

 1. Милош Букејловић, предсједник Скупштине града Добој, задужен за оперативне послове.
 2. Мурвет Барјактаревић, подпредсједник Скупштине града Добој, задужен за оперативне послове.
 3. Драган Василић, Кабинет Градоначелника града Добој, задужен за оперативне послове.
 4. Слободан Радинковић, начелник Полицијске управе Добој, задужен за безбједност.
 5. Владо Ђурђевић, руководилац ЈЗУ Институт за јавно здравство РС, РЦ Добој, задужен за социјално-медицинску, хигијенско-еколошку, епидимиолошку и микробиолошку здравствену дјелатност.
 6. Анис Хусаковић, Одјељење за пољопривреду града Добој, задужена за заштиту од биолошких несрећа: заштита биља и производа биљног поријекла, заштита вода од загађења и РХБ заштиу.
 7. Мирослав Лазић, начелник Одјељења за инспекцијске послове града Добој, задужен за хидролошке хазарде: заштиту од штетног дјеловања вода, град, олујни вјетрови, велике сњежне падавине, велике суше).
 8. Мирослав Кршић, начелник Одјељења за финансије града Добој, задужен за логистику (набавка средства и материјала, исхрану и превоз).
 9. Марко Николић, начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности града Добој, задужен за координацију између Штаба и привредних друштава и других правних лица у којима се обављају дјелатности од значаја за заштиту и спасавање.
 10. Дејан Нарић, начелник Одјељења за стамбено-комуналне послове града Добој, задужен за асанацију терена.
 11. Зоран Јовић, Одјељење за послове комуналне полиције града Добој, задужен за евакуацију угроженог становништва.
 12. Дарио Нарић, начелник Одјељења за борачко-инвалидску заштиту града Добој, задужен за оперативне послове.
 13. др Младен Драгичевић, Одјељење за инспекцијске послове града Добој, задужен за заштиту од биолошко-технолошких несрећа: здравствена заштита животиња и намирница животињског порјекла и збрињавање сточног фонда.
 14. Михаило Арсенић, секретар градске организације Црвеног крста града Добој, задужен за збрињавање угроженог становништва и обезбеђење основних животних услова и пружање прве помоћи.
 15. Милош Радоњић, старјешина ТВЈ града Добој, задужен за заштиту од технолошко-биолошких несрећа: идустриске експлозије и пожари, пожари на стамбеним и привредним објектима, шумски пожари и пожари на пољопривредним усјевима и саобраћајне несреће.
 16. Славко Ковачевић директор Дома здравља града Добој, задужен за прву медицинску помоћ и здравствено збрињавање повријеђених.
 17. Александар Новаковић, директор РТВ Добој, задужен за информисање и обавјештавање становништва о ризицима и предузетим мјерама и задацима од стране Штаба.
 18. Драган Павлић, самостални стручни сарадник на пословима изградње и обнове, Одјељење за изградњу обнову и развој града Добој, задужен за геолошке хазарде: земљотрес, клизишта, одрони тла, заштиту од рушења и спасавање из рушевина, склањање и урбанистичке мјере заштите.
 19. Ксенија Мићић, Одјељење за цивилну заштиту града Добој, задужена за координацију између Штаба и повјереника за заштиту и спасавање.