Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Јавни оглас ГИК

На основу члана 2.13 тачка 3. Изборног закона БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 51/22, 67/22, 24/24), а у вези с чланом 26. Правилника о поступку именовања и разрјешења бирачких одбора за Локалне изборе у Босни и Херцеговини 2024. године, број: 05-1-02-2-577-1/24 од 03.05.2024, Градска изборна комисија Добој, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

За избор кандидата за попуну резервне листе квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора/мобилног тима и њихових замјеника.

I  Објављује се Јавни оглас за избор кандидата за попуну резервне листе квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора/мобилног тима и њихових замјеника.

II Услови за именовање:

Општи услови:

 1. Пријављени кандидат је особа с правом гласа.
 2. За члана бирачког одбора не може бити именовано лице (члан 2.3. Изборног закона БиХ)
 3. Које се не може кандидовати у смислу одредби чланова 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног закона БиХ;
 4. Који је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или коалиције (предсједник, потпредсједник, генерални секретар или члан извршног одбора или главног одбора);
 5. Које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12 став (4) Изборног закона;
 6. Који је актуелни кандидат или је био кандидат за било који ниво власти на посљедњим општим и посљедњим локалним изборима;
 7. Којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или прописа за коју је лично одговорно, у посљедње четири године, рачунајући од дана правоснажности одлуке.

Посебни услови:

 1. Да има пребивалиште у општини за коју се именује бирачки одбор, у правилу да је уписан у извод из Централног бирачког списка за бирачко мјесто за које се именује,
 2. Да има најмање завршену средњу школу, односно III, IV ili V степен стручне спреме
 3. Да му није изречена санкција од Централне изборне комисије БиХ

III Потребна документација:

 1. Пријава на јавни оглас (попуњен образац СГ-3)

IV Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је двадесет (20) дана од дана објаве јавног огласа на огласној плочи општине/града, на интернет страници општине/града и средствима јавног информисања( локални радио, штампани медији).

V Орган за провођење поступка

Процедуру избора кандидата по јавном огласу проводи изборна комисија основне изборне јединице.

VI Остале информације

Образац пријаве кандидати могу преузети у сједишту изборне комисије основне изборне јединице или на интернет страници општине/града. Пријаву на јавни оглас кандидати достављају у затвоиреној коверти у сједишту изборне комисије са назнаком:

Граљдска извборна комисија  Добој,

Адреса: Цара Душана 79А,  74 000 Добој

„Пријава на јавни оглас за попуну резервне листе квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора/мобилног тима и њихових замјеника – не отварати“.

Кандидати ће, ако изборна комисја затражи, доставити доказе о квалификацији и испуњавању услова из јавног огласа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве изборна комисија неће узети у разматрање.

                                                                                                                                        Предсједник ГИК-е

                                                                                                                           Ненад Палексић, дипл.правник

Број: 01-031-1- 6/24

Добој, 15.05.2024.године