Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Матична служба – водич

ВОДИЧ за поступак уписа чињеница рођења, вјенчања и смрти у матичне књиге у и издавање извода и увјерења

КАКО СЕ ПРИЈАВЉУЈЕ НОВОРОЂЕНО ДИЈЕТЕ?

Дјеца рођена у браку
Уколико су родитељи у браку, потребни су сљедећи документи:
1. отпусница из болнице за новорођенче,
2. изводи из матичне књиге рођених за родитеље,
3. увјерење о држављанству за родитеље,
4. потврда о пребивалишту за родитеље,
5. изјава родитеља дјетета (лично име за дијете и др.),
6. личне карте оба родитеља,
7. лична карта пуномоћника ако се пријава уписа врши путем пуномоћника (овјерена пуномоћ),
8. рок за пријаву новорођенчета је 15 дана.

Дјеца рођена ван брака
Уколико родитељи нису у браку, потребно је слиједеће:
1. отпусница из болнице,
2. извод из матичне књиге рођених за мајку дјетета,
3. лична карта мајке.

Признање очинства и позакоњење:
1. обавезно присуство оба родитеља или,
2. приложити овјерени записник о признању очинства,
3. извод из матичне књиге вјенчаних за родитеље.

НАПОМЕНА
Пријава рођења дјеце рођене у здравственој установи врши Болница „Свети Апостол Лука“ Добој, службено (само основни подаци о рођењу дјетета и мајци – друге подате који недостају дужни су родитељи лично допунити најкасније у року од 30 дана).
Пријава рођења дјетета рођеног код куће у обавези је родитеља да изврше пријаву рођења дјетета, надлежном матичару по мјесту рођења.

КАКО УПИСАТИ У МАТИЧНЕ КЊИГЕ ЧИЊЕНИЦЕ РОЂЕЊА НА ОСНОВУ ИНОСТРАНЕ ИСПРАВЕ?

Чињеница рођења држављана РС у иностранству уписује се у матичне књиге у Републици Српској по задњем пребивалишту родитеља у БиХ, РС прије одласка у иностранство.
Од докумената је неопходно приложити:
1. доказ о пребивалишту родитеља,
2. међународни извод из матичне књиге рођених,
3. увјерење о држављанству зародитеље,
4. сагласност за упис у књигу рођених исагласност за упис података о држављанству БиХ, РС, уколико један од родитеља није држављанин БиХ, РС,
5. сагласност родитеља за упис у књигу рођених података о националности и вјероисповјести за дијете.

НАПОМЕНА
Уколико родитељи не желе да се упишу подаци о националности и вјероисповјести рубрике ће остати непопуњене.

КАКО ПРИЈАВИТИ ВЈЕНЧАЊЕ?

Држављани БиХ
Документи за склапање брака БиХ држављана:
1. извод из матичне књиге рођених за женика и невјесту (најновији),
2. увјерења о држављанству за женика и невјесту,
3. потврда о пребивалишту за женика и невјесту,
4. личне карте женика, невјесте и свједока (на увид),
5. градска административна такса за обављање вјенчања,
6. градска административна такса за издавање извода из матичне књиге вјенчаних,
7. најава вјенчања два дана прије вјенчања (понедељком за сриједу; сриједом за петак и суботу).

Страни држављани
Документи за склапање брака (страни држављани):
1. извод из матичне књиге рођених за женика и невјесту – интернационални,
2. увјерење о слободном брачном стању,
3. увјерење о држављанству,
4. увјерење да нема законских сметњи за брак са држављанином/држављанком (Нулла оста) (само у случају када је то нека држава прописала),
5. овјерена фотокопија пасоша,
6. доказ о пријави странца у МУП РС, Добој, Одјељење за странце.

НАПОМЕНА:
Сви документи требају бити оригинал са преводом од стране овлаштеног судског тумача. На вјенчању обавезно присуство судског тумача за одређени језик (странка обезбјеђује присуство и плаћање судског тумача).

ШТА ЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ ДА БИ СЕ ИЗВРШИО УПИС ЧИЊЕНИЦЕ СМРТИ?

Потребни документи:
1. двије потврде о смрти (оригинал и овјерена фотокопија),
2. фотокопија личне карте умрлог лица или потврда о пребивалишту,
3. извод из матичне књиге рођених са уписаним задњим брачним стањем умрлог лица,
4. извод из матичне књиге вјенчаних (најновији),
5. лична карта пријавиоца.

НАПОМЕНА:
Уколико је истекао рок за пријаву смрти (законски рок је 8 дана од дана смрти), странка је у обавези Одјељењу за општу управу, Референт за грађанска стања поднијети захтјев за доношење рјешења о накнадном упису чињенице смрти у матичну књигу умрлих

КОЈИ СУ ДОКУМЕНТИ ПОТРЕБНИ ЗА ИЗДАВАЊЕ СМРТОВНИЦЕ?

Потребни документи:
1. доказ да је чињеница смрти уписана у Матичну евиденцију умрлих града Добоја,
2. доказ о власништву некретнина,
3. подаци озаконским насљедницима (лично име, датум рођења, ЈМБГ, сродство, занимање, пребивалиште).

ШТА ЈЕ НЕОПХОДНО ДОСТАВИТИ ДА БИ СЕ ИЗВРШИО УПИС У ДРЖАВЉАНСТВО?

Уколико је извршен упис у књигу држављана, грађанин је дужан да зна тачне податке о датуму рођења, те презиме и име особе за коју се тражи увјерење о држављанству.
За утврђивање тачности података потребно је приложити извод из матичне књиге рођених и личну карту као доказ о тачности података за лица за која се издају увјерења о држављанству.
Уколико није извршен упис, а лице је рођено на подручју града Добоја, грађанин је дужан да изврши провјеру уписа чињенице држављанства у матичном уреду по мјесту поријекла и пребивалишта. Ако упис не постоји, потребно је приложити потврду из матичног уреда општине/града пребивалишта да нема уписа и доказ да су родитељи држављанин БиХ, или да је особа имала пребивалиште у БиХ на дан 06.04.1992. године.
Подносиоцу захтјева за лице које није рођено у БиХ, а има пријав­љено пребивалиште на дан 06. 04.1992. године у БиХ, Одјељење за општу управу издаје рјешење о накнадном упису у матичну књигу рођених грађана БиХ са подацима о држављанству БиХ, РС.

КОЈЕ ЈЕ ДОКУМЕНТЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ ЗА УВЈЕРЕЊЕ О СЛОБОДНОМ БРАЧНОМ СТАЊУ?

Лични подаци лица за које се тражи потврда о слободном брачном стању потврда се издаје само за лица уписана у матичне евиденције рођених (МК-рођених) у граду Добоју.

КОЈИ ДОКУМЕНТИ СУ ПОТРЕБНИ ЗА ДОБИЈАЊЕ ОСТАЛИХ ПОТВРДА ИЛИ УВЈЕРЕЊА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА?

Потребни документи:
1. захтјев којим се тражи податак о уписаној одређеној чињеници и разлог издавања.

НАПОМЕНА
Под овим видом може се сматрати и тражење преписа (фотокопије) оригинал уписа у матичну књигу (рођених, вјенчаних или умрлих) ради остваривања одређених права.

ПРУЖАТЕ ЛИ УСЛУГЕ ЗА ИНОСТРАНСТВО?

Уколико ГРАЂАНИ из БиХ или ИНОСТРАНСТВА имају потребу за изводима и увјерењима из матичних књига, тражени документ може се доставити путем поште, након увида у исправност писменог захтјева странке и доказа о измиреној обавези плаћања таксе (лично потписан писмени захтјев на кога се односе матични подаци, фотокопија личног документа и приложен доказ о плаћеној градској административној такси).

КОЈИ СУ ОПШТИ УСЛОВИ ПЛАЋАЊА АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ?

Градска административна такса према Одлуци о градским административним таксама (“Службени гласник града Добоја,“, број: 1/13 и 8/13) износи:
1. за изводе и увјерења из матичних књига рођених, вјенчаних, умрлих и држављана – 5,00 КМ
2. за међународне изводе из матичних књига рођених, вјенчаних и умрлих – 8,00 КМ
3. за радње везане за закључење брака пред матичним службама Града:
4. радним даном у радно вријеме не плаћа се такса
5. радним даном послије радног времена плаћа се такса – 30,00 КМ
6. суботом у просторијама Градске управе плаћа се такса – 30,00 КМ
7. суботом и другим данима ван сједишта Градске управе плаћа сетакса – 50,00 КМ

КОЈИ СУ НАЧИНИ ПРЕДАЈЕ ЗАХТЈЕВА, РЈЕШАВАЊЕ И ПРАВНИ ОСНОВ ИЗДАВАЊА ИЗВОДА?

Усмени захтјеви – рјешавање:
Изводи из матичних књига (рођених, вјенчаних, умрлих и увјерења о држављанству) и увјерења из матичних књига која се воде у папирној и електронској матичној бази града Добој издају се на усмени захтјев заинтересованог лица.
Изводе и увјерења из матичних књига је могуће добити на једној од сљедећих локација:
1. у Матичној канцеларији Добој Градска управа – шалтер сала 2, Хиландарска 1, Добој – сваког радног дана од 07.00 – 15.00 часова;
2. у 13 мјесних канцеларија, у одређене радне дане од 07.00 – 15.00 часова.

Правни основ:
Подносилац захтјева за издавање извода и увјерења је у обавези образложити матичару сврху издавања траженог извода. Ова процедура је обавезна ради утврђивања испуњености услова за плаћање градске административне таксе, по Одлуци о градској административној такси града Добој, те ради утврђивања услова прописаних чланом 54. Закона о матичним књигама Републике Српске, који прописује да се наведена документа издају на захтјев лица на која се подаци односе, његовог пуномоћника, члана његове уже породице, усвојилаца или старалаца, а другим лицима у складу са Законом о заштити личних података БиХ.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЦИ, уколико желите дати одређене приједлоге, сугестије или изразити своје похвале или одређено незадовољство пруженом услугом Матичне службе града Добој, исто можете остварити посјетом Матичне канцеларије Добој – шалтер сала 2, а на располагању Вам је и могућност давања усмених и писмених утисака (изражено мишљење у писменој форми можете убацити у сандуче за приједлоге, сугестије и примједбе).