Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одјељење за просторно уређење

Одјељење за просторно уређење обавља следеће послове:

  • у оквиру својих овлаштења извршава и обезбјеђује извршавање закона и других прописа у области просторног планирања;
  • прати стање у области из овог дјелокруга и информише Градоначелника и Скупштину Града по сопственој иницијативи или на њихов захтјев, покреће иницијативе за рјешавање проблема и води управни поступак у тим областима;
  • самостално вођење управног поступка у управним стварима у првом степену из надлежности одјељења;
  • води прописане службене евиденције и издаје увјерења о чињеницама на основу тих евиденција;
  • припрема за Градоначелника и Скупштину Града прописе и друге опште акте, аналитичко-информативне и друге материјале, те врши друге управне и стручне послове утврђене законом и другим прописима.

У оквиру Одјељења за просторно уређење организован је одсјек и то:
Одсјек за управно-правне послове.