Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одјељење за послове комуналне полиције

Одјељење за послове комуналне полиције у оквиру својих овлаштења обезбјеђује извршавање закона и других прописа вршећи надзор и контролу над: одржавањем, уређењем, употребом и заштитом комуналних објеката и уређаја, одржавањем и заштитом јавних површина и дрвореда, одржавањем културних, историјских и националних споменика и спомен обиљежја и другим пословима из области комуналне дјелатности који су утврђени по важећим прописима.
Одјељење за послове комуналне полиције обавља и следеће послове:

 • постављањем назива фирми, натписа и реклама;
 • одржавањем гробаља и мезарја;
 • одржавањем дворишта, паркинг простора, башта, привремених објеката, као и других објеката и површина које су од утицаја на изглед и уређење града и других насељених мјеста на подручју Града;
 • одржавањем јавне водоводне мреже и јавних излива (јавних чесми и вањских хидраната) и фонтана;
 • одржавањем јавне канализационе мреже, јавних ВЦ, те септичких и осочних јама;
 • одржавањем и заштитом корита обала ријека и других водених површина на подручју Града;
 • одржавањем вањских ограда и рукохвата (мостови, јавна степеништа и др);
 • одржавањем чистоће на јавним површинама, одвозом кућних отпадака и другог комуналног отпада, као и грађевинског и шуто материјала;
 • постављањем и одржавањем посуда (контејнера) и уличних канти за отпатке,одржавањем јавних депонија, те контролом одвожње, уништавања и прераде отпадака;
 • обиљежавањем улица, тргова и зграда;
 • заузимањем јавних површина за продају роба и продају робе ван простора или мјеста одређеног за продају те врсте робе;
 • припремом одредби одлуке о условима и начину извођења концерата, јавних манифестација, те коришћења музичке опреме у објектима и ван њих;
 • начином истицања државних и ентитетских застава;
 • одржавањем јавне топловодне мреже, одржавањем јавне гасоводне мреже;
 • одржавањем пијаца и пијачних простора (зелене, бувље, сличне и др);
 • одржавањем јавних саобраћајних површина (плочника, тргова, јавних саобраћајница и др) као и одржавањем јавне расвјете;
 • вршењем погребне дјелатности;
 • вршењем димњачарске дјелатности;
 • вршењем одржавања и опремања јавних површина, вршењем одржавања спортских објеката, кампова, купалишта и излетишта;
 • вршењем јавног превоза лица у градском превозу (аутобуси, такси превоз и стајалишта, градски и приградски терминали за превоз);
 • вршењем контроле чистоће превозних средстава у јавном градском саобраћају;
 • вршењем уклапања старих и других предмета са јавних површина, ако су исти остављени противно прописима Града;
 • одржавањем зграда, одржавањем фасада и кровова;
 • обиљежавање мјеста гдје се врше радови на комуналним уређајима (шахтови, канали, бунари и сл);
 • одржавањем кућног реда у зградама;
 • другим пословима из области комуналне дјелатности који су утврђени по важећим прописима.

Рад у Одјељењу за послове комуналне полиције организује се у самом Одјељењу.