Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одјељење за цивилну заштиту

Одјељење за цивилну заштиту израђује процјену угрожености од елементарне непогоде и друге несреће, израђује програм развоја цивилне заштите у систему заштите и спасавања, израђује план заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће, припрема одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите у систему заштите и спасавања и друге послове из области заштите и спасавања.

Одјељење за цивилну заштиту обавља и следеће послове:

 • организује, прати и реализује обуку грађана из области личне, узајамне и колективне заштите у сарадњи са штабом за ванредне ситуације града,
 • организује, прати и реализује обуку снага цивилне заштите у сарадњи са штабом за ванредне ситуације града,
 • организује и координира спровођење мјера и задатака цивилне заштите у области заштите и спасавања,
 • врши координацију дјеловања субјеката од значаја за заштиту и спасавање у случају елементарне непогоде и друге несреће у граду,
 • предлаже годишњи план обуке и оспособљавања штаба за ванредне ситуације, јединица и тимова цивилне заштите и повјереника заштите и спасавања,
 • предлаже програм самосталних вјежби и израду елабората за извођење вјежби заштите и спасавања, органа управе, привредних друштава и других правних лица,
 • води евиденцију припадника цивилне заштите и врши њихово распоређивање у јединице и тимове цивилне заштите и повјереника заштите и спасавања у сарадњи са штабом за ванредне ситуације града,
 • води евиденцију материјално-техничких средстава грађана, привредних друштава и других правних лица и служби која се могу ставити у функцију цивилне заштите,
 • учествује у набавци средстава и опреме за заштиту и спасавање за потребе јединица и тимова цивилне заштите и грађана и води бригу о њиховој исправности, чувању и употреби,
 • даје стручна упутства грађанима, привредним друштвима и другим правним лицима по питањима заштите и спасавања,
 • информише јавност о опасностима од елементарне непогоде и друге несреће и мјерама и задацима заштите и спасавања,
 • подноси извјештаје и информације градоначелнику и Управи цивилне заштите,
 • води прописану базу података и друге евиденције и
 • врши и друге послове из области заштите и спасавања.

Рад Одјељења за цивилну заштиту се организује у самом Одјељењу.