Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одјељење за инспекцијске послове

Одјељење за инспекцијске послове врши непосредни инспекцијски надзор над примјеном закона и других прописа везаних за области: пољопривредно-риболовне инспекције, ветеринарске инспекције, санитарне инспекције, инспекције друмског саобраћаја, инспекције за јавне путеве, инспекције рада и заштите на раду, урбанистичко-грађевинске и комуналне инспекције. У оквиру одјељења обављају се и следећи послови:

  • врше инспекцијски наздор у другим областима у надлежности градске управе, те прелаже и предузима предвиђене мјере у оквиру овлаштења;
  • врши и друге управне и стручне послове утврђене законом и прописима донесеним на основу закона, као и послове који му се посебним актом ставе у надлежност;
  • обавља и све друге послове и задатке који су у вези са вршењем инспекцијског надзора, а у складу са законом, другим прописима и општим актима.

Рад у Одјељењу за инспекцијске послове организован је у самом Одјељењу.