Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одјељење за стратешко планирање, европске интеграције и локални економски развој

Одјељење за стратешко планирање, европске интеграције и локални економски развој координира и прати усклађеност правних аката које доноси ова локална заједница са правном регулативом Европске уније, врши провјеру и даје мишљење о усклађености прописа локалне заједнице са актима Европске уније.

Одјељење за стратешко планирање, европске интеграције и локални економски развој обавља следеће послове :

 • ­ координира и прати усклађеност правнних аката које доноси ова локална заједница са правном регулативом Европске уније;
 • ­ врши провјеру и даје мишљење о усклађености прописа локалне заједнице са актима Европске уније;
 • ­ прати најаве позива и отворене позиве за достављање пројекта од стране ЕУ фондова програма и других финансијских институција из предметних области;
 • ­ прати испуњавање задатака утврђених стратешким документима за прикључење ЕУ из предметних области;
 • ­ ради на изради пројектиних приједлога из области енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије, те заштите животне средине;
 • ­ учествује у изради пројеката који се аплицирају код Европских фондација и извјештава о имплементацији пројеката;
 • ­ сачињава потребне извјештаје, анализе, планове који су у вези Европских интеграција те сачињавају потребне извјештаје, анализе и планове који су у вези са заштитом животне средине и енергетско-еколошке ефикасности;
 • ­ израђује планове те подноси извјештаје а у вези успостављања стандарда енергетске ефикасности на територији града Добој;
 • ­ израђује планове те подноси извјештаје начелнику одјељења, а у вези очувања животне средине на територији локалне заједнице;
 • ­ сарађује са надлежним органима како на републичком тако и на државном нивоу који се баве заштитом животне средине те врши прикупљање података од истих.
 • ­ активно учествује у организацији семинара из области европских интеграција, енергетске ефикасности и еколошке ефикасности на нивоу локалне заједнице;
 • ­ ради на изради пројектиних приједлога из области енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије, те заштите животне средине;
 • ­ судјелује у изради пројеката који се аплицирају код Европских фондација и извјештава о имплементацији пројеката;
 • ­ обављање послова управљањем развојем града Добој , укључујући све сегменте одрживог развоја(економски развој, друштвени развој и заштита животне средине);
 • ­ организовање и спровођење процеса стратешког планирања, путем успостављања и оспособљавања структура за планирање, укључујући мобилизацију свих структура у оквиру Градске управе, као и свих битних актера;
 • ­ промовисање дијалога међу локалним актерима,
 • ­ успостављање партнерских односа и одржавање редовне комуникације и координације између одјељења и служби у оквиру Градске управе и битних актера (приватног сектора, привредних комора удружења привредника, међународних
 • ­ организација, академских институција, итд.);
 • ­ прикупљање података од значаја за локални развој из различитих извора и њихово обједињавање у централну базу података, као и њено редовно ажурирање;
 • ­ спровођење анализе стања, израда и редовно ажурирање профила заједнице;
 • ­ припреме, израде и спровођења Стратегије и ревидиране стратегије интегрисаног развоја Града Добоја, израде и праћења реализације годишњих акционих планова и припреме периодичних извјештаја о реализацији.
 • ­ Сарађује са одговарајућим развојним јединицама при Влади и министарствима Републике Српске ради укључивања стратешких приоритета Добоја у стратешке документе и приоритете за финансирање на нивоу РС, као и са са Дирекцијом за европске интеграције и министартсвима при Савјету министара БиХ ради укључивања стратешких приоритета Добоја у стратешке документе и приоритете за финансирање на нивоу БиХ, посебно кроз фондове ЕУ за БиХ.
 • ­ Стална комуникација са Шефом Кабинета градоначелника и Градоначелником, ради осигурања свих потребних ресурса и доношења неопходних одлука за ефикасно провођење Стратегије и секторских планова; као и извођење планирања, односно ревизије Стратегије и секторских планова.
 • ­ Активна координација са свим одјељењима и другим институцијама и организацијама које учествују у имплементацији програма, пројеката и мјера из Стратегије развоја; као и у процесима израде и провођења Плана имплементације и одговарајућег финансијско оквира усклађеног са буџетом града Добој те разраде пројеката из годишњег Плана имплементације .
 • ­ Оперативна координација укључивања стратешких пројеката и мјера при изради Годишњих планова рада одјељења, на бази Плана имплементације (1+2); те извјештавање у односу на постављени план имплементације и сачињавање интегрисаног (полу)годишњег извјештаја;

Одјељење за стратешко планирање, европске интеграције и локални економски развој организовао је у три Одсјека, и то:

 • Одсјек за европске интеграције
 • Одсјек за локални економски развој
 • Одсјек за стратешко планирање и инвестиције