Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одјељење за борачко-инвалидску заштиту

У оквиру својих овлаштења одјељење извршава и обезбјеђује извршавање закона и других прописа из области свог дјеловања, те:

  • прати стање и предлаже мјере у рјешавању стамбених питања породица погинулих и рањених бораца као и остваривање других права (запошљавање, здравствене и социјалне заштите и слично);
  • припрема за Скупштину прописе и друге акте, аналитичко-информативне и друге материјале о питањима из свог дјелокруга;
  • води прописане евиденције бораца, цивилних жртава рата, ратних и мирнодопских војних инвалида и издаје увјерења на основу тих евиденција;
  • врши административно-техничке послове за фонд за помоћ породицама погинулих и рањених бораца;
  • врши и друге управне и стручне послове утврђене законом и прописима донесеним на основу закона који се односе на рјешавање стамбених питања породица погинулих и рањених бораца;
  • врши управне и друге стручне послове који се односе на заштиту бораца, ратних и мирнодопских војних инвалида ослободилачких ратова и чланова породица умрлих и палих бораца и умрлих ратних и мирнодопских војних инвалида, заштиту цивилних жртава рата и цивилних инвалида рата, заштиту чланова породице лица на обавезној војној вјежби, уређивање и одржавање споменика, спомен – обиљежја и гробаља бораца;
  • прати стање у областима из свог дјелокруга и о истом обавјештава Скупштину и Градоначелника по сопственој иницијативи или на њихов захтјев;
  • обавља друге послове по налогу Градоначелника, као и послове који му се посебним актом ставе у надлежност.

Одјељење за борачко-инвалидску заштиту организовано је у одсјек и то:

  • Одсјек за социјалну заштиту.