Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности обавља следеће послове:

 • извршава и обезбјеђује извршавање закона, других прописа и општих аката у области: индустрије, трговине и снабдијевања, угоститељства, туризма, занатства, саобраћаја и веза и приватног предузетништва, енергетике, рударства, грађевинарства, занатства, промета, цијена, тржишта, рада и радних односа и запошљавања као и у другим областима у складу са законом и другим прописима и општим актима;
 • израђује приједлоге програма развоја Града;
 • води управни поступак у управним стварима у областима из свог дјелокруга и благовремено информише Градоначелника и Скупштину Града о стању остваривања права и извршавања обавеза правних лица и грађана у управном поступку;
 • прати у оквиру своје надлежности законитост општих аката правних лица у областима за које је образован, обавјештава о томе Градоначелника и Скупштину Града и предлаже предузимање овлаштених мјера;
 • прати извршавање повјерених овлаштења правним лицима уколико су повјерена из дјелокруга овог органа;
 • врши надзор над законитошћу, општих аката и рада правних лица која врше дјелатност, односно, послове од посебног друштвеног интереса у областима које су у дјелокругу рада ;
 • припрема, односно, израђује нацрте и приједлоге мјера економске политике за остваривање средњорочног плана за одговарајућу годину;
 • послови и задаци обезбјеђења средстава и других услова за изградњу, реконструкцију одржавање, заштиту и управљање локалним и некатегорисаним путевима;
 • издаје увјерења о чињеницама о којима води службене евиденције;
 • води и чува прописане регистре привредних дјелатности;
 • врши статистичке послове од интереса за Град који нису обухваћени републичким истраживањем;
 • врши послове у области цијена, тржишта и економије Града;
 • води регистре мјесних уреда, прати архив, економски социјални и културни развој, прати њихово функционисање организовање и рад, пружа стручну помоћ и мјере за унапређење њиховог рада;
 • врши стручне послове који се односе на праћење, обраду и анализирање података и елемената за израду докумената који су неопходни за стручну припрему друштвених планова;
 • информише носиоце друштвеног планирања о чињеницама за припремање плана;
 • врши друге управне и стручне послове утврђене законом и другим прописима.
  Одјељење за привреду и друштвене дјелатности органитовано је у два одсјека и то:
  Одсјек за привреду,
  Одсјек за друштвене дјелатности.