Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештења

Обавјештење о јавној расправи

На основу члана 48. став 6. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Срспке“ број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), Одјељење за просторно уређење Града Добој,  упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Обавјештава се јавност да ће се дана 04.02.2021. године, одржати Јавна расправа о Нацрту следећег планског документа:

 1. НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ДОЊИ ГРАД“ ДОБОЈРЕВИЗИЈА, БЛОК 8.

Јавна расправа ће се одржати 04.02.2021. године у просторијама Одјељења за просторно уређење Града Добој, улица Светог Саве број 57Б, са почетком у 11.00 часова.

ГРАД ДОБОЈ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

 

Број: 05/             /21

Добоj, 21.01.2021. године    

ГРАД   ДОБОЈ

КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ПРЕДМЕТ: Обавјештење о јавној расправи

            У прилогу Вам достављамо текст јавног позива за јавну расправу  који  је сходно члану 48 став 6. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“,број: 40/13,106/15, 3/16 и 84/19) потребно објавити у најмање једном дневном листу доступном на територији цијеле Републике, три дана прије и на дан одржавања јавне расправе којој могу присуствовати сва заинтересована лица.

Оглас је потребно објавити у дане 01.02.2021. и 04.02.2021. године.

            Потребно је да доказ о извршеним објавама доставите Одјељењу за просторно уређење Града Добој. 

С поштовањем!

                                    ПО ОВЛАШТЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

Наташа Марић,дипл.правник

                                                                                  

 ДОСТАВЉЕНО:

1.Наслов

2. овом Одјељењу,

3. а/а.

IV Јавни позив за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова

На основу члана 59. став 1 тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16 и 36/19), члана 60. Статута Града Добој („Службени гласник града Добој“, број: 1/17), тачке III Одлуке о суфинансирању средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 8/19) и тачке V Одлуке о  критеријима суфинансирања средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 9/19), Градоначелник Града Добој упућује:

IV ЈАВНИ ПОЗИВ

за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој

 1. Град Добој расписује IV Јавни позив за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој ( у даљем тексту Јавни позив, у одговарајућем падежном облику), обезбјеђењем финансијских средстава на један од сљедећих начина:

Модел 1: Град Добој финансира 49% укупне вриједности стамбене јединице, док супружници учествују 51%, у којем случају супружници бирају стамбену јединицу или

– Модел 2: Град Добој финансира 70% укупне вриједности стамбене јединице, док супружници финансирају 30%, у којем случају супружници немају право избора стамбене јединице. Избор расположивих стамбених јединица у овом моделу ће бити извршен по хронолошком принципу (датум и сат приспијећа комплетиране пријаве).

 1. Град Добој, у смислу овог Јавног позива суфинансираће куповину стамбених јединица (модел 1) на начин и под условима како слиједи:

– укупна квадратура стамбене јединице може износити од 40 а закључно са 75м2

– стамбена јединица мора бити новоизграђена и некориштена

– стамбена јединица мора бити саграђена на подручју Града Добој

– стамбена јединица мора бити уписана у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима (катастар непокретности), као легална, без терета, забиљежби и неријешених захтјева

– стамбени објекат у којем се налази стамбена јединица која је предмет суфинансирања мора имати употребну дозволу

– максимална цијена стамбене јединице по квадратном метру износи до 1.600,00КМ са укљученим ПДВ-ом

 1.  Право на суфинансирање у смислу овог Јавног позива имају парови који:

– су држављани Републике Српске/Босне и Херцеговине,

– су млађи од 30 година, односно старији од 18 година, односно који даном пријаве на јавни позив имају навршених 18 година старости, односно нису навршили 30 година старости,

–  су закључили брак послије 11.09.2019. године,

– најмање један од супружника има пребивалиште на подручју Града Добој у непрекидном трајању од најмање 3 године, рачунајући од дана пријаве на јавни позив,

– ниједно од супружника није власник/сувласник непокретности – објеката (куће, стана), условних за становање на подручју Босне и Херцеговине,

– ниједно од супружника није прометовало непокретностима – објектима у посљедње 3 године, рачунајући од дана пријаве на јавни позив,

– имају намјеру остварења сталног боравка на подручју Града Добој у периоду од најмање 20 година, рачунајући од дана закључења уговора, односно, у посматраном периоду супружници имају обавезу периодично доказати боравак у стамбеној јединици која је била предмет суфинансирања, не могу отуђити предметну стамбену јединицу нити је издати другом у закуп.

 1. У сврху одобрења суфинансирања средстава за куповину стамбених јединица кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:
 • Пријаву на Јавни позив која садржи основне податке о подносиоцу пријаве, брачном партнеру, контакт телефон и адресу, те податке о одабраном моделу суфинансирања (модел 1 или модел 2), потписану од стране оба супружника
 • Увјерење о држављанству – за оба супружника
 • Важећи идентификациони документ (лична карта или пасош) – за оба супружника
 • Извод из матичне књиге вјенчаних
 • Увјерења, потврде или друге документе издате од стране надлежног органа о мјесту пребивалишта на подручју Града Добој, за период најкраће три године прије подношења пријаве – документи се достављају за оба супружника, осим у случају када један од супружника нема пребивалиште на подручју Града Добој (документ издаје надлежни орган Министарства унутрашњих послова)
 • Овјерене изјаве  оба супружника, дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да исти нису власници/сувласници непокретности – објеката (куће, стана), условних за становање на подручју Босне и Херцеговине.
 • Увјерења/потврде или други документи издати од стране надлежног органа, којим се доказује да исти нису власници/сувласници непокретности – објеката (куће, стана), условних за становање на подручју свог пребивалишта. Документе достављају обавезно оба супружника (документ издаје орган управе надлежан за вођење јавних евиденција о некретнинама).
 • Увјерење/потврду или други документ надлежног органа којим се доказује да супружници нису прометовали непокретностима – објектима у посљедње 3 године, рачунајући од дана пријаве на јавни позив – документе достављају оба супружника (документ издаје  мјесно надлежни орган Пореске управе).

Сви документи достављају се у оригиналу или овјереној копији.

У ситуацији када једно од супружника нема пребивалиште на подручју Града Добој, супружник који нема пребивалиште на подручју Града Добој документацију прибавља од надлежних органа који воде службене евиденције о чињеницама које су предмет овог Јавног позива у мјесту свог пребивалишта.

5. Комисија за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој, извршиће оцјену комплетности пристиглих пријава и утврдити листу кандидата који испуњавају услове овог Јавног позива, по принципу датума и сата приспијећа комплетиране пријаве на јавни позив.

6. Комисија за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој, извршиће оцјену комплетности пристиглих пријава и утврдити листу кандидата који испуњавају услове овог Јавног позива, по принципу датума и сата приспијећа комплетиране пријаве на јавни позив.

7. Комисија за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој, извршиће оцјену комплетности пристиглих пријава и утврдити листу кандидата који испуњавају услове овог Јавног позива, по принципу датума и сата приспијећа комплетиране пријаве на јавни позив.

 1. Јавни позив остаје отворен 30 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
 1. У случају да број комплетних пријава прелази број расположивих станова, предност ће имати кандидати који су раније доставили комплетирану пријаву.
 1. Пријаве на Јавни позив са пратећом документацијом из тачке 4. достављају се на сљедећу адресу:

ГРАД ДОБОЈ

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ДОБОЈ

РАДНОМ ТИЈЕЛУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ 100 СТАНОВА У СВРХУ ПОДСТИЦАЊА МЛАДИХ БРАЧНИХ ПАРОВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ДОБОЈ.

Хиландарска 1, 74000 Добој

Са назнаком

за IV Јавни позив за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој“

Број: 02-022-2839/20

Датум: 17.12.2020. године 

Градоначелник

Борис Јеринић

Одлука о субвенцији за трошкове испоруке топлотне енергије пословним субјектима

На основу члана 82.став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српке“ број : 97/16  и 36/19), члана 60.  и  77. Статута града Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 1/17), у вези са Одлуком о субвенционисању трошкова испоруке топлотне енергије привредним субјектима на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 3/20), и Јавним позивом пословним субјектима у граду Добој, за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID 19 изазване вирусом SARS-COV-2 број: 02-022-879/20 од 06.05.2020, градоначелник Града Добој, доноси

ОДЛУКУ

о додјели субвенције за трошкове испоруке топлотне енергије пословним субјектима

Члан 1.

Овом Одлуком додјељује се субвенција за трошкове испоруке топлотне енергије пословним субјектима, а на основу Одлуке о субвенционисању трошкова испоруке топлотне енергије привредним субјектима на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“,број : 3 / 20), и  Јавног позива пословним субјектима за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2, број: 02-022-879/20 од 06.05.2020. године .

Члан 2.

Право на субвенцију за трошкове испоруке топлотне енергије,остварују привредни субјекти којима је забрањен, ограничен или отежан рад, за период март, април 2020. године, у висини обавезе, под условима и на начин регулисан Одлуком, за период од 16.03-15.04.2020. године, а ако је привредни субјект извршио плаћање трошкова испоруке топлотне енергије за мјесец март 2020. године, иста ће се у евиденцији Градске топлане водити као претплата.

Члан 3.

Увидом у запримљене пријаве од 31.10. до 30.11.2020.године, право на субвенцију испуњавају сљедећи привредни субјекти:

Редни бројИМЕ И ПРЕЗИМЕ / НАЗИВ ФИРМЕИЗНОС
1.Сур „МОБИЛ“ с.п.Тодоровић Татјана позив на број 2146471,82 KM
2.“МОБИЛ ТРАДЕ” Горан Тодоровић с.п.Добој позив на број 1043687,22 KM
3.ЗУ СТОМАТОЛОШКА АМБУЛАНТА Др.ГОРАН СТАНОЈЕВИЋ Позив на број 16905427,55 KM
 УКУПНО586,59 KM

Члан 4.

Одобрена средства теретит ће потрошачку јединицу 0028150, група конта 414 100, подекономски код 150 039 – субвенције јавним нефинансијским субјектима.

Члан 5.

Реализација Одлуке извршиће се преносом средстава на жиро-рачун Градске топлане

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Града Добој“.

Достављено:

 1. Одјељењу за привреду
 2. Одјељењу за финансије
 3. Градској топлани
 4. Архиви.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић

МЕГ ПРОЈЕКАТ: Извјештај о процјени учинка унутар система управљања резултатима

У оквиру компоненте МЕГ пројекта усмјерене на подршку јединицама локалне самоуправе за унапређење институционалног и регулаторног оквира и интерних организацијских капацитета јединица локалне самоуправе, проведена је процјена учинка с циљем постепене успоставе потпуног система управљања резултатима (СУР) у циљним јединицама локалне самоуправе да би се могао мјерити системски напредак јединица локалне самоуправе од планирања локалног развоја ка интегрираном управљању развојем, фокусирајући се на унапрјеђење интерних система јединица локалне самоуправе, њихових функција, капацитета и процеса који омогућују усмјереност ка грађанима и оријентираност на резултате у реализацији развојних стратегија.

Процјена учинка такођер је обухватила процјену ширег система управљања резултатима који укључује процесе унутар управе, попут усклађености локалних аката са важећим прописима и поштивање донесених одлука, јасне показатеље одговорности руководства у извршној и представничкој власти, те квалитет интеракције између представника власти и управе са грађанима и приватним сектором. У дугорочном периоду, искуства у провођењу процјене учинка унутар система управљања резултатима у партнерским јединица локалне самоуправе МЕГ пројекта послужиће за креирање модела свеобухватне процјене учинка у јединицама локалне самоуправе у Босни и Херцеговини, уз дефинисање показатеља учинка и постављање одговарајућих стандарда за мјерење учинка.

У исто вријеме, процјена учинка унутар система управљања резултатима предузета је са циљем дијагностицирања стања у циљним јединицама локалне самоуправе – идентификовања добро развијених области, у којима се могу документовати добре праксе, и слабо развијених области, у којима пројекат МЕГ може понудити техничку помоћ и осигурати унапређења.

Са аспекта јединица локалне самоуправе, процјена учинка унутар система управљања резултатима представља основу за идентификовање нових рјешења и ефективних инструмената које руководство јединица локалне самоуправе може користити за провођење реформи и постизање модерних стандарда у управи. Редовним провођењем процјене, руководство ЈЛС моћи ће пратити напредак у кључним областима дјеловања и поредити резултате са другим јединицама локалне самоуправе. Цјелокупан процес замишљен је као прилика за учење и размјене искустава између општина и градова, те као такав доприноси процесу реформе јавне управе у Босни и Херцеговини у контексту процеса интеграција у Европску унију.

Процјена учинка унутар система управљања резултатима првобитно је проведена у 18 циљних јединица локалне самоуправе крајем 2016. године. Процјена у току 2020. године проведена је по упоредивој методологији са намјером да се, прије свега препозна и документује остварени напредак сваке поједине јединице локалне самоуправе током прве фазе МЕГ пројекта како би се одредили смјерови и интензитет потребног дјеловања и унапређења у наредном периоду, у циљу постизања функционалног система управљања резултатима на нивоу јединица локалне самоуправе.