Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештења

Јавни позив за подношење приједлога за додјелу плакете, амблема и новчане награде за 2021.

На основу члана 12. Одлуке о признањима и наградама („Службени гласник општине Добој“, број: 1/02), Комисија за награде и признања Скупштине града Добој, расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење приједлога за додјелу плакете, амблема и новчане награде за 2021. годину.

За дан Града Добој – 28. јуни додијелиће се у 2021. години плакета, амблем и новчане награде:

 • Плакета града Добоја је највише признање које се додјељује за допринос од општег значаја у свим областима рада и стваралаштва, те за изузетан допринос у развоју сарадње града Добој са другим општинама, градовима и институцијама.
 • Амблем града Добоја је признање које се додјељује за изузетне заслуге и остварење у свим областима рада и стваралаштва, посебно науке, културе, спорта, физичке културе, те за изузетно хумана дјела и испољену храброст.
 • Новчана награда града Добоја додјељује се као посебан вид признања младим ствараоцима града Добоја, за изузетне постигнуте резултате у области привреде, образовања, културе, спорта, и других области стваралаштва.

ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ СЕ ДОДЈЕЉУЈУ

 • Предузећима, установама, невладиним организацијама и мјесним заједницама које су у свом дугогодишњем раду постигле изванредне радне резултате у повећању обима производње и услуга, у запошљавању, у развијању друштвено-политичког система, у развијању међуљудских односа, у образовно-васпитном дјеловању и културно-просветном животу своје средине, у развијању физичке културе, у комуналном уређењу свог подручја, у развоју и унапређењу здравствене и социјалне заштите у извршавању задатака и јачању система Цивилне заштите, у развијању рационализације, проналазаштва у свим видовима стваралаштва, у предузимању мјера на заштити човјекове средине, за развијање и његовање традиција отаџбинског рата, као и друге изванредне резултате у пословању и развоју града.
 • Радним људима и грађанима као појединцима, за изванредна иноваторска и проналазачка дјела у свим областима, за дугогодишњи успјешан друштвени рад, за изванредне и констатне радне резултате у области производње и услуга, за изузетне високе доприносе постигнуте у области пољопривреде, за примјерене резултате постигнуте у активности мјесних заједница и изградњи комуналних објеката одређеног мјеста, за дугогодишње успјешне радне резултате у образовању и васпитању, културном и спортском раду, за значајна остварења у литератури, ликовном, музичком и драмском раду, за несебичан хуман и примјеран рад у здравству, за несебичну храброст и хуманост испољену у спасавању људи и имовине као и за друге значајне резултате и залагање од интереса за град и ширу друштвену заједницу.

Приједлог за додјелу јавног признања могу поднијети појединци, привредни субјекти, установе, мјесне заједнице, удружења и други организациони облици и њихова тијела.

Приједлог за додјелу јавних признања подноси се у писменом облику, а садржи:

 • назив предлагача и његово сједиште,
 • име и презиме особе, односно назив субјекта који се предлаже за признање,
 • шире податке о заслугама и дјелима због којих се предлаже и
 • назив јавног признања за које се предлаже.

Приједлози за додјелу награда и признања се подносе Комисији за награде и признања Скупштине града Добој до 16. априла 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтјева за новчану помоћ социјално угроженим незапосленим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске од прве до пете категорије, млађим од 60 година

Комплетан текст Јавног позива за подношење захтјева за новчану помоћ социјално угроженим незапосленим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске од прве до пете категорије, млађим од 60 година можете преузети у пдф формату о в д ј е.

Образац захтјева по предметном Јавном позиву можете преузети у пдф формату о в д ј е.

Образац захтјева по предметном Јавном позиву можете преузети у ворд (docx) формату о в д ј е.

Обавјештење пчеларима

Подсјећамо пчеларе који су уписани у Евиденцију пчелара и пчелињака Републике Српске, да су дужни,  у складу са Правилником о начину вођења евиденције пчелара и пчелињака у Републици Српској (Службени гласник РС, 116/11), два пута годишње доставити податке о бројном стању пчелињих заједница, на дан 31. март и 30. септембар текуће године, у року 15 дана од дана утврђеног стања, на прописаном обрасцу (Прилог број 2). 

Пчелари достављају податке градском органу управе посредством удружења или задруге чији су чланови, а остали пчелари податке достављају директно градском органу управе.

Одјељење за пољопривреду града Добоја све податке обједињује и доставља Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

 Сугерише се Удружењу пчелара да на ову дужност подсјети своје чланове, како би податке доставили на вријеме.

Све додатне информације путем броја телефона 053-242-115.

В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА,

Анис Хусаковић                                                     

Обавјештење о јавној расправи

Обавјештавамо одборнике, невладине организације, политичке странке, привредне субјекте, спортске клубове као и све заинтересоване грађане да се од 26.03.2021. године стављају на јавну расправу следећи нацрти одлука и програма:

 1. Разматрање Нацрта Одлуке о критеријумима за додјелу средстава Буџета Града за редовне дјелатности спортских клубова за 2021. годину,
 2. Разматрање Нацрта Програма уређења грађевинског земљишта за 2021. годину,
 3. Разматрање Нацрта Програма заједничке комуналне потрошње за 2021. годину,
 4. Разматрање Нацрта Програма одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева за 2021. годину,
 5. Разматрање Нацрта Програма одржавања, санације и реконструкције водопривредних објеката и водотокова у 2021. години,
 6. Разматрање Нацрта Плана о кориштењу средстава остварених од концесионих накнада у 2021. години,
 7. Разматрање Нацрта Програма кориштења средстава за унапређење пољопривредне производње на подручју града Добоја за 2021. годину,
 8. Разматрање Нацрта Програма кориштења средстава од накнада за промјену пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе на подручју града Добоја за 2021. годину,
 9. Разматрање Нацрта  Плана о кориштењу средстава остварених од накнаде по основу посебних мјера заштите од пожара за 2021. годину,
 10. Разматрање Нацрта Програма рада Јавне установе Народна библиотека Добој за 2021. годину,
 11. Разматрање Нацрта  Плана и програм рада Јавне установе „Центар за дневно збрињавање дјеце и омладине“ Добој,
 12. Разматрање Нацрта Програма рада Јавне установе “Дом за старија лица Добој“ Добој за 2021. годину,
 13. Разматрање Нацрта Програма рада Јавна здравствена установа Дом здравља Добој за 2021. годину,
 14. Разматрање Нацрта Плана и програма рада Фондација „Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју“ Добој за 2021. годину,
 15. Разматрање Нацрта Програма рада Центар за социјални рад Добој за 2021. годину,
 16. Разматрање Нацрта Програма рада Јавног предузећа „РТВ Добој“ д.о.о. за 2021. годину,
 17. Разматрање Нацрта Програма рада „Градске развојне агенције Добој“ Добој за 2021. годину,
 18. Разматрање Нацрта Програма рада Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и развој Града Добој“ д.о.о. за 2021. годину,
 19. Разматрање Нацрта Програма рада Јавног предузећа Регионална депонија Добој доо за 2021. годину,
 20. Разматрање Нацрта Програма рада Центар за културу и образовање Добој за 2021. годину,
 21. Разматрање Нацрта Програма рада Јавне установе „Спортско – рекреациони центар Преслица“ Добој за 2021. годину,
 22. Разматрање Нацрта Програма рада Музеја у Добоју за 2021. годину,
 23. Разматрање Нацрта Програма рада Туристичке организације Града Добој за 2021. године,
 24. Разматрање Нацрта Програма рада Скупштине Града Добој за 2021. годину

Због епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID-19 јавна расправа ће бити организована на начин да заинтересоване стране могу подносити приједлоге у писаном облику почев од 26.03.2021. године па у наредних 30 дана односно до 26.04.2021. године.

Заинтересовани могу своје приједлоге достављати надлежном Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности или у стручну службу Скупштине Града Добој.

Материјал за јавну расправу можете преузети овдје.