Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештења

Подршка социо-економској стабилности регије западног Балкана 2021-2022 – Град Добој – Резултати друге селекције

Њемачка невладина организација Хелп је 01. Фебруара 2022 год.  почела са имплементацијом пројекта “Подршка социо-економској стабилности регије западног Балкана 2021-2022” на подручју града ДобојаПројекат финансира Влада Савезне Републике Њемачке кроз Пакт за Стабилност Југоисточне Еуропе, а суфинансира Град Добој.

Резултате друге селекције можете погледати у документу испод.

Јавна расправа

На основу члана 152. Пословника Скупштине Града Добој („Службени гласник Града Добој“, број 1/17) заказује се

Ј А В Н А    Р А С П Р А В А

Која ће се одржати дана 23.11.2022. године у просторијама Привредне коморе Добој у 09:00 часова.

За јавну расправу предлаже се следећи

ДНЕВНИ РЕД

  • Разматрање нацрта Годишњег програма рада Јавне предшколске установе ,,Мајке Југовић“ Добој за радну 2022/2023. годину
  • Разматрање нацрта Одлуке о рекламирању на територији Града Добој,
  • Разматрање нацрта Програма заједничке комуналне потрошње за 2023. годину,

Материјал за јавну расправу, можете преузети О В Д Ј Е.

Обавјештење о организовању, провођенју и праћењу јавне расправе

У складу са чланом   31. Закона о буџетском систему („Службени гласник Рeпублике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), Градоначелник издаје:

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

о организовању, провођењу и праћењу јавне расправе на тему:

  1. Нацрт Одлуке о усвајању II ребаланса буџета Града Добој за 2022. годину;
  2. Нацрт Одлуке о извршењу II ребаланса буџета Града Добој за 2022. годину
  3. Разматрање нацрта Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју града Добој за 2023. годину.
  4. Разматрање нацрта Одлуке о буџету Града Добој за 2023. годину.
  5. Разматрање нацрта Одлуке о извршењу буџета Града Добој за 2023. годину.

Јавна расправа одржаће се у просторијама Подручне привредне коморе Добој, улица Српских Соколова 1, дана 24.11.2022. године, са почетком у 10,00 часова за одјељења градске управе и кориснике буџета који се финансирају из буџета на основу закона и остале буџетске кориснике и за представнике мјесних заједница.

Документе можете да преузмете овдје:

Јавни позив за учешће у реализацији манифестације „Зимска чаролија Добој 2022-2023“

У складу са чланом 82. став 3 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19), чланом 77. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 1/17),  Градоначелник Града Добој упућује:

Јавни позив за учешће у реализацији манифестације

„Зимска чаролија Добој 2022-2023“

1. Град Добој позива заинтересована правна и физичка лица са регистрованом дјелатношћу да поднесу пријаве за учешће у реализацији манифестације „Зимска чаролија Добој 2022-2023“ (у даљем тексту Зимска чаролија).

2. Зимска чаролија биће одржана у Граду Добој, у периоду од 23.децембра 2022.године до 15.јануара 2023.године, на локалитету централног градског парка – Парка народних хероја у Добоју.

3. Заинтересована правна и физичка лица у смислу тачке 1 овог Јавног позива могу поднијети једну пријаву за коришћење једне сајамске кућице у сврху пружања угоститељских услуга, пласирања традиционалних производа или производа тематски и садржајно везаних за зимске радости ( кухано вино, разне врсте чајева, други топли и хладни напици, палачинци, роштиљ, топли сендвичи и остала једноставна јела – брза храна, декорације и украси, сувенири и слично) као и за коришћење јавне површине . Коришћење сајамске кућице или јавне површине у сврху обављања активности које су предмет овог Јавног позива за сезону 2022-2023 је бесплатно.

4. Радно вријеме Зимске чаролије биће утврђено општим актом Градоначелника.

5. Потенцијални понуђач може поднијети само једну понуду – једна сајамска кућица  са прецизно утврђеном намјеном коришћења.

6. Елиминаторни услови учешћа у реализацији Зимске чаролије у смислу овог Јавног позива подразумијевају сљедеће:

                6.1. достављање доказа да заинтересовано правно или физичко лице је регистровано за обављање дјелатности

                6.2. достављање каталога производа/листе услуга са обавезним описима производа, подацима о поријеклу производа, а који обавезно одговарају условима и намјени из тачке 3 Јавног позива.

                6.3. достављање овјерене изјаве о прихватању условне реализације Зимске чаролије

                6.4.достављање пријаве у периоду трајања овог јавног позива (благовремено достављање)

7. Подносиоци пријаве који испуне све елиминаторне услове из тачке 6 биће вредновани хронолошким редослиједом, односно предност ће бити дата подносиоцу потпуне и благовремене пријаве који је раније поднио потпуну пријаву. Пријаве које по квалитету и садржини приспјеле документације не одговарају условима овог Јавног позива и који тематски и садржајно не одговарају манифестацији биће одбачене и неће бити предмет вредновања.

8. Коначну ранг листу учесника у форми Одлуке о одобравању учешћа у реализацији манифестације „Зимска чаролија Добој 2022-2023“ доноси Градоначелник а на приједлог Комисије. Обраду пристиглих пријава и вредновање потпуних пријава на начин и под условима утврђеним овим Јавним позивом извршиће привремено радно тијело  – Комисија за реализацију манифестације „Зимска чаролија Добој 2022-2023“. Учесници Зимске чаролије не могу бирати локалитет сајамске кућице. План коришћења и распоред корисника сајамских кућица утврдиће организатор – Град Добој у духу обезбјеђења разноликости садржаја на самом локалитету.

9. Учешће у реализацији зимске чаролије може бити остварено и коришћењем предвиђеног дијела јавне површине на локалитету Градског парка (клизалиште, покретне играчке, маскоте и слично) на начин и под условима утврђеним Планом коришћења јавних површина („Службени гласник Града Добој“ број: 4/02, 7/11, 10/11, 6/12, 8/13, 10/13, 1/16 и 3/16, 3/17, 2/18,5/19, 11/19), Одлуком о коришћењу јавних површина („Службени гласник Града Добој“ број: 6/16, 3/17, 11/19) и Одлуком о комуналним таксама („Службени гласник Града Добој“ број: 8/10, 9/12, 2/16, 5/17, исправка грешке 3/16, 3/19, 1/20 пречишћен текст) а у сврху и намјену која садржајно и тематски одговара зимским радостима.

10. Сви учесници  Зимске чаролије дужни су придржавати се правила Зимске чаролије како слиједи:

– забрана постављања властитих уређаја у сврху репродуковања звучних садржаја, из разлога што ће исти бити емитовани са једног мјеста које одреди организатор – Град Добој

– забрана постављања осталих властитих уређаја и опреме на или испред јавне површине без сагласности организатора – Града Добој

–  придржавање јавног реда и мира

– чување додијељене опреме/садржаја и враћање исте по окончању манифестације Граду у непромијењеном стању. Сву евентуалну штету на објектима/кућицама/опреми која је изазвана немаром или неодговорним поступањем корисника сајамске кућице сноси корисник сајамске кућице.

– редовно одлагање отпада и одржавање простора чистим

11. У случају да један или више капацитета који су предмет овог Јавног позива остану слободни, организатор – Град Добој задржава право да исте додијели Туристичкој организацији Града Добој и Агенцији за развој малих и средњих предузећа, односно другим организацијама од интереса за Град.

12. Јавни позив остаје отворен од дана објављивања у дневним новинама до 25. новембра у 15.00 часова.

13. Пријаве у сврху учешћа у реализацији Зимске чаролије подносе се писменим путем, у затвореним ковертама, директно путем пријемне канцеларије или поштом. Службеници пријемне канцеларије дужни су на сваку пријаву уписати датум и сат приспијећа исте.

14. Адреса за достављање пријава за овај Јавни позив је: ГРАД ДОБОЈ, ГРАДОНАЧЕЛНИК, Хиландарска 1, 74000 Добој са назнаком „Зимска чаролија 2022 – 2023“.

15. Овај Јавни позив биће објављен у дневним новинама „Глас Српске“ и званичној интернет страници Града Добој.