Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештења

ЛИСТА НАЈУСПЈЕШНИЈИХ КАНДИДАТА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ КУПОВИНЕ СТАНОВА

На основу члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19), члана 77. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 1/17), у оквирима утврђеним Одлуком о суфинансирању средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 8/19), те Одлуком о критеријима суфинансирања средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 9/19),  Градоначелник Града Добој доноси:

О Д Л У К У

о утврђивању листе најуспјешнијих кандидата по III Јавном позиву за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој

I

Овом Одлуком утврђује се листа најуспјешнијих кандидата по окончаном III Јавном позиву за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој број: 02-022-1332/20 од 29.06.2020. године.

II

Листа најуспјешнијих кандидата у смислу ове Одлуке, утврђена је како слиједи:

1. Жана Никић и Озренко Никић, модел 2.

2. Драгана Гаврић и Дарио Гаврић, модел 2.

3. Марија Ристић и Александар Ристић, модел 1.

4. Драгана Зеленковић и Денис Зеленковић, модел 2.

5. Душанка Стевановић и Војислав Стевановић, модел 2.

6. Невена Церовац и Саша Церовац, модел 2.

7. Сања Симић и Драган Симић, модел 2.

8. Јована Тодић и Данко Тодић, модел 2.

9. Јелена Симић и Веселин Симић, модел 2.

10. Ружица Ђурић и Богдан Ђурић, модел 2.

11. Весна Ђуричић и Дејан Ђуричић, модел 2.

12. Николина Марковић и Слободан Марковић, модел 2.

13. Милана Тешановић и Срђан Тешановић, модел 2.

14. Марина Лазић и Небојша Лазић, модел 2.

15. Аница и Милош Радојичић, модел 2.

16. Слађана Цвијановић Михајловић и Бошко Михајловић, модел 1. 

17. Анђела Ђекић и Драган Ђекић, модел 2.

18. Данијела Ђекић и Славко Ђекић, модел 2.

19. Николија Јовановић и Младен Јовановић, модел 2.

20. Драженка Стјепановић и Немања Стјепановић, модел 2. 

21. Ирма  Бегић и  Хасан Бегић, модел 1.

III

Задужује се  Предсједник Комисије за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој, да према утврђеној листи позове најуспјешније кандидате, односно да у сарадњи са Кабинетом Градоначелника припреми приједлоге одлука о одобравању суфинансирања  стамбених јединица тако што ће, 12 (дванаест) расположивих стамбених јединица по Моделу 2. додијелити према утврђеном распореду (времену приспијећа пријава), а након куповине стамбених јединица од стране Града Добој, којих тренутно нема на тржишту (новоизграђени и некориштени станови са употребном дозволом) додијелити  преосталим брачним паровима са листе најуспјешнијих кандидата из трећег јавног позива, према утврђеном редослиједу (времену приспијећа пријаве) изузимајући брачне парове по моделу 1.  

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће објављена на огласној табли Града Добој и званичној интернет презентацији Града Добој.

Број: 02-022-1665/20

Датум: 04.08.2020. године 

Градоначелник

Борис Јеринић

ЈАВНИ ПОЗИВ: ПОДСТИЦАЈИ ПРИВРЕДНОМ СЕКТОРУ

ЈАВНИ ПОЗИВ: ПОДСТИЦАЈИ ПРИВРЕДНОМ СЕКТОРУ У ГРАДУ ДОБОЈУ У СВРХУ ЈАЧАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ, ПОВЕЋАЊА ПРОИЗВОДЊЕ И ОЧУВАЊА РАДНИХ МЈЕСТА

Пројекат „Подстицаји привредном сектору у Граду Добоју у сврху јачања конкурентности, повећања производње и очувања радних мјеста“ реализује Град Добој у оквиру Пројекта еколошког и економског управљања (МEG), који подржава и финансира Влада Швајцарске, а спроводи Развојни програм Уједињених нација у Босни и Херцеговини (UNDP БиХ).

Укупана вриједност подстицајних средстава износи 160.000,00 КМ. Средства подстицаја су намијењена самосталним предузетничким радњама регистрованим на подручју Града Добоја, које се баве производњом, прерадом, трговином и пружањем услуга, чији рад је усљед пандемије COVID 19 био забрањен у потпуности или у дијелу периода од 16.03. до 31.05.2020. године, самосталним предузетничким радњама које у вријеме пандемије ефективно нису могле пословати због природе дјелатности и привредним субјектима (самосталне предузетничке радње и предузећа) који послују у складу са Законом о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида.

Подстицајна средства могу се користити за набавку НОВИХ производних машина, алата и припадајуће опреме, репроматеријала за производњу, прераду или обављање услуга, набавку софтвера, израду промотивног материјала и софтверских рјешења у сврху унапређења производње, продаје робе и/или услуга и он-лине продају, савјетодавне услуге за претходне ставке, набавку средстава за личну заштиту радника у радном процесу, средстава за личну хигијену запослених, хигијену радног простора, набавку средстава за дезинфекцију простора и дезинфекцију средстава за рад.

Јавни позив, Смјернице за подносиоце захтјева и потребне обрасце можете преузети овдје:

ОДЛУКА О СУБВЕНЦИЈИ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА ИСТИЦАЊЕ ИМЕНА

На основу члана члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:97/16 и 36/19), члана 60. став 18. и члана 77. Статута града Добој („Службени гласник града Добој“, број:1/17), а у вези са Програмом додјеле субвенција пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (COVID-19) у Граду Добој („Службени гласник Града Добој“, број:3/20) и Јавним позивом пословним субјектима у граду Добој, за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2, број: 02-022-879/20 од 06.05.2020. године, Градоначелник Града Добој, доноси

ОДЛУКУ

о додјели субвенције за аликвотни износ комуналне таксе за истицање пословног  имена

Члан 1.

Овом одлуком додјељује се субвенција за аликвотни износ комуналне таксе за истицање пословног имена, пословним субјектима, а на основу Програма додјеле субвенција пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (COVID-19) у Граду Добој („Службени гласник Града Добој“, број:3/20) и Јавног позива пословним субјектима у граду Добоју, за ублажавање економских посљедица настали усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARSA-COV-2, број: 02-022-879/20 од 06.05.2020. године.

Члан 2.

Право на субвенцију за аликвотни износ комуналне таксе за истицање пословног имена, у складу са расположивим средствима остварује самостални предузетник/правно лицe, који на дан 31.12.2019. године, нема доспјелих, а неизмирених обавеза према Граду, по основу комуналне таксе за истицање пословног имена, а којем је забрањено обављање дјелатности, односно ограничено или отежано обављање дјелатности, за аликвотни дио комуналне таксе за мјесец март, април и мај 2020. године у висини њихове обавезе и то 100%, односно 50% износа аликвотног дијела комуналне таксе.

Члан 3.

Саставни дио ове Одлуке је табела у којој су наведени пословни субјекти којима се додјељује субвенција за дио износа комуналне таксе за истицање пословног имена, са дефинисаним износима одобрене субвенције по пословним субјектима, са даном 31.05.2020. године.

1.Трговина „МАРИ“, Марија Хаџић  с.п. Добој12,50 КМ50%
2.Пекарска радња „САРКИЋ“, Слађан Саркић с.п. Буковица8,75 КМ50%
3.Грађевински радови “НЕШО”, с.п. Небојша Петровић5,00 КМ50%
4.Пекара “ДУКАТ”, Предраг Окиљ с.п. Добој8,75 КМ50%
5.Мини пекара “Croissant”, Валентина Микић с.п. Добој8,75 КМ50%
6.Занатска радња “Н-Н” Цвијета Лукић с.п. Добој8,75 КМ50%
7.Д.О.О. “Pejić Impex”, Добој62,50 КМ50%
8.Пекара “ДУЈАКОВИЋ”, с.п. Дујаковић Радомир Добој8,75 КМ50%
9.Рачуноводствено књиговодствена агенција “Account Plus”, Срђан Јешић с.п. Добој18,75 КМ50%
10.Мотел “ОЛИВЕРС”, Душко Рекановић с.п. Станови43,75 КМ50%
11.“ПОПАЈ”, д.о.о.Сјенина Ријека Добој500,00 КМ50%
12.ЗУ “Medicus” Добој31,25 КМ50%
13.ДОО “МИШИЋ АЦЦ” Добој12,50 КМ50%
14.Ауто мото друштво “ДОБОЈ” Добој125,00 КМ50%
15.Адвокат Драган Радовић Добој50,00 КМ50%
16.Адвокат Ирена Пузић-Обрадовић Добој50,00 КМ50%
17.Адвокат Љиљана Миљановић Добој50,00 КМ50%
18.Адвокат Жељка Милановић Добој50,00 КМ50%
19.“ЈОВИЋ ТРАНСПОРТ”, д.о.о. Добој62,50 КМ50%
20.“МАРКОВИЋ”, Тијана Марковић с.п. Добој12,50 КМ50%
21.Трговина „МАША“, с.п. Дијана Стевановић Добој25,00 КМ100%
22.Caffe bar „ТWЕЕТY“, с.п. Тања Тодоровић  Добој37,50 КМ100%
23.СУР Кафе бар „БМW“ Боро Симеуновић с.п. Подновље37,50 КМ100%
24. Салон љепоте “МИЛА”, Вера Џигумовић с.п. Добој37,50 КМ100%
25.Занатско-трговинска радња „ОКО“, Обрад Нешковић с.п. Добој17,50 КМ100%
26.Козметички салон „АТЕНА“, Лукић Санела с.п. Добој25,00 КМ100%
27.Самостална агенција “Петковић и син”, Горана Петковић с.п. Добој7,81 КМ100%
28.Трговина “СТЕФО”, Неда Стевановић с.п. Добоj25,00 КМ100%
      29.                 Фризерски салон „Борка“, Борка Станковић, с.п. Добој150,00 КМ100%
     30.        “Div AC” Сорел Благојевић, с.п. Добој20,00 КМ100%
31.Угоститељска радња “Gothic”, Младен Петровић с.п. Добој7,81 КМ100%
32.Ресторан “Точак”, Славко Кршић с.п. Добој75,00 КМ100%
33.Трговина ”Tiffany”, Адријана Налић с.п. Добој25,00 КМ100%
34.СЗТР “Елите”, Станковић Златко с.п. Добој12,50 КМ100%
35.Занатско- трговинска радња “Златарна ДС”, Сенаид Спахић с.п. Добој87,50 КМ100%
36.Ортачка радња Ресторан “City Caffe Restaurant”, Драгана Гаврић с.п. Добој75,00 КМ100%
37.ОТР “Књижар”, Словодан Миливојевић с.п. Добој25,00 КМ100%
38.Салон љепоте “СОЊА”, Јовица Стјепановић с.п. Добој37,50 КМ100%
39.Објекат брзе хране “ВУК”, Жељка Ђаковоћ с.п. Добој5,21 КМ100%
40.Фризерски салон “САНДРА”, Сандра Стојановић с.п. Добој15,00 КМ100%
41.Трговинска радња “Fashion brands”, Иван Тодоровић с.п. Добој 25,00 КМ100%
42.Ортачка-занатска радња “Diva”, Драгана Вукојевић с.п. Добој37,50 КМ100%
43.Занатско-фризерска радња “МИРА”, Мирјана Божић с.п. Добој15,00 КМ100%
44.Фризерски салон “БИЉА”, Биљања Мићић с.п. Добој15,00 КМ100%
45.СЗУР “Džins”, Јондић Рада с.п. Добој15,00 КМ100%
46.ЗУ “Маги- Дент” Добој125,00 КМ100%
47.“Глобус турист” доо Добој125,00 КМ100%
48.ЗУ Стоматолошка амбуланта “Дент- Арт”125,00 КМ100%
49.“С ТИМ ПАПИР” ДОО Добој125,00 КМ100%
50.“ГЕОКИНГ”  доо Добој25,00 КМ100%
51.“Статор ДС” доо Буковица Велика 375,00 КМ100%
52.Трговинско-услужна радња “НЕО МОБИЛЕ ТУР” Блаженка Жунић с.п. Добој25,00 КМ100%
53.                                                              „РОМАНСА“, Весна Ђурђевић с.п. Добој                                                          25,60 КМ100%
54.Оптичка радња „НЕООПТИКА“, Сања Дероњић с.п. Добој17,50 КМ100%
55.Трговина „МАРИ“ Божидар Видовић с.п.  Добој12,50 КМ100%
56.Роштиљница „ЦЕНТАР“ Свјетлана Стевић с.п. Добој17,50 КМ100%
57.Пицерија „САН РЕМО“ Лејла Незировић с.п. Добој25,00 КМ100%
58.Фаст фоод „РАДА“ Рада Босић с.п. Добој25,00 КМ100%
59.„Biometric Solutions“ Д.О.О. Добој50,00 КМ100%
60.„Green Ninković“ Д.О.О. Добој125,00 КМ100%
61.Предшколска установа-клуб за дјецу „МАЛА ИНДУСТРИЈА“Добој25,00 КМ100%
62.„НАРОДНА КЊИГА“ д.о.о. Добој125,00 КМ100%
63.„Medicus“ Мирослав Радојчић с.п. Добој17,50 КМ100%
64.Друштво са ограниченом одговорношћу за запошqаваwе инвалида „ДМП“ Добој50,00 КМ100%
65.ДОО „Magic Prom“ Добој750,00 КМ100%
66.ДОО „АМ АЧКО“ Бољанић-Добој125,00 КМ100%
67.„ТРОФЕЈ“ д.о.о. Буковица Велика, Добој125,00 КМ100%
68.„No limit“ д.о.о. Бушлетић, Добој125,00 КМ100%
69.Д.О.О. „Skandivania“  Добој125,00 КМ100%
70.Д.О.О. „ТИПОПРОМ ПЛУС“  Добој125,00 КМ100%
71.„Cambridge“ д.о.о. Добој25,00 КМ100%
72.СУР Ресторан „ВРАНАЦ“ Свјетлана Николић с.п. Добој75,00 КМ100%
73.Трговинско услужна радња „Telephon Shop“, Жунић Благоје с.п.  Добој25,00 КМ100%
74.Кафе бар „БАЛКАН“ с.п. Пајић Милијана Подновље, Добој26,25 КМ100%
75.Трговина „ИБИС“  Миливојевић Драгица с.п. Добој37,50 КМ100%
76.Роштиљница „ГРАДИНА“ Љиљана Павловић с.п. Добој37,50 КМ100%
77.СЗТР „ФОТО ЧЕДО“ с.п. Нарић Весна Добој20,00 КМ100%
78.Козметички салон „ЦЕЦА“ Жељко Никић с.п. Добој37,50 КМ100%
79.Фризерски салон „СЊЕЖА“ Сњежана Максић с.п. Добој15,00 КМ100%
80.Ресторан „ЧАРДА“ Ранкица Марковић с.п. Добој75,00 КМ100%
81.СУР Кафе бар „Cinema“ Немања Попадић с.п. Добој37,50 КМ100%
82.Производно трговинска радња „Ј&Ј“ Драгана Пијуновић с.п. Добој25,00 КМ100%
83.Услужна дјелатност „БЕЛДЕКО“ Марко Ђурић с.п. Буковица Мала10,00 КМ100%
84.Кафе бар „ХАВАНА“ Јовановић Горан с.п. Добој37,50 КМ100%
85.Фризерско-козметички салон „ВАЛМАР“ Биљана Илић с.п. Добој15,00 КМ100%
86.Кројачка радња „Exclusive“ Љубинка Митровић с.п. Добој10,00 КМ100%
87.Ауто школа „БОЖИЧКОВИЋ-Л“ Дејан Божичковић с.п. Добој25,00 КМ100%
88.Превоз путника „ПЕТКОВИЋ“ Зденко Петковић с.п. Буковица Мала Добој12,50 КМ100%
89.Фризерски салон „ДАДА“ Далиборка Глишић с.п. Добој15,00 КМ100%
90.Фризерски салон „БИКИ“ Биљана Пуљановић с.п. Добој15,00 КМ100%
91.Модни студио „Posh“ Љиљана Јовановић с.п. Добој25,00 КМ100%
92.Фризерско-козметички салон „ГАГА“ Драгана Ристић с.п. Добој37,50 КМ100%
93.Boutique „Diamond“ Дајана Јовић с.п. Добој25,00 КМ100%
94.Ауто школа „БОЖИЧКОВИЋ“ Божичковић Жељко с.п. Добој25,00 КМ100%
95.Трговина „КОМИСИОН Т&М“ Тања Милошевић с.п. Добој25,00 КМ100%
96.Кафе-посластичарница „МАРКО ПОЛО“ Дијана Томанић с.п. Добој25,00 КМ100%
97.Трговина „Sirius“ Мирјана Бјеличић-Јеринић с.п. Добој25,00 КМ100%
98.Занатска радња Фотокопирница „ШКАВО“ Далибор Шкаво с.п. Добој20,00 КМ100%
99.Фризерски салон „ЛАРА“ Лариса Петричевић с.п. Добој15,00 КМ100%
100.Роштиљница „МАЛИ ПАРК“ Жељко Малић с.п. Добој17,50 КМ100%
101.ЗТР „ЉУБУШКИЋ“ с.п. Љубушкић Амела Добој87,50 КМ100%
102.Занатско-услужна радња „Diamond“ Џенан Љубушкић с.п. Добој87,50 КМ100%
103.Трговина „РиС“ Далибор Марковић с.п. Добој25,00 КМ100%
104.Фризерски салон „МИЛЕ“ с.п. Миле Ерцег Буковица Велика15,00 КМ100%
105.Фризерски салон „ЖЕЉКА“ Жељана Стевановић с.п. Добој15,00 КМ100%
106.Трговина „ЈЕЛА“ с.п. Јела Михајловић Добој25,00 КМ100%
107.Трговина „КУМ“ Дејан Билић с.п. Добој25,00 КМ100%
108„Morfo Line“ с.п. Мишић Весна Добој20,00 КМ100%
109.ОЗТР „МИЋИЋ“-1 Мићић Горан и Мићић Драган с.п. Добој37,50 КМ100%
110.Козметички студио „Image“, Оливера Драгановић с.п. Добој37,50 КМ100%
111.Ресторан „ТРОЈКА“ објекат број 1 и 2 Боро Елез с.п. Добој112,50 КМ100%
112.Кројачка радња „РАДА“ Раденка Мојсић с.п. Добој10,00 КМ100%
113.ОТР Ауто-дијелови „МАРЈАНОВИЋ“ Славиша Марјановић и Бранко Марјановић с.п. Добој25,00 КМ100%
115.ОТР „АКАДЕМАЦ“  Ристић Александра и Ристић Бранислав с.п. Добој12,50 КМ100%
116.Трговина „МИЈАНОВИЋ“ Зоран Мијановић с.п. Добој5,00 КМ100%
117.Кафе бар „ДИВ“ Бранка Ђурић с.п. Добој37,50 КМ100%
118.Козметички салон „ЗВЕЗДАНА“ Звездана Девић с.п. Добој37,50 КМ100%
119.Трговинско-производна радња „Д“ Миољка Ветмић с.п. Добој25,00 КМ100%
120.СТР „ВИКТОРИЈА“ с.п. Марковић Мирјана12,50 КМ100%
121.„SKBH-Kompani“ Д.О.О. Добој62,50 КМ50%
122.Кројачка радња „УНИКАТ“ Марица Гаврић с.п. Добој10,00 КМ100%
123.Аутоелектричар „ИЛИЋ“ Драган Илић с.п. Добој10,00 КМ100%
124.Самостална занатска златарска-кујунџијска радња – Златара Девић с.п. Девић Митар Добој175,00 КМ100%

Члан 4.

За провођење ове Одлуке задужује се Одјељење за финансије Града Добој.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Града Добој“.

Број: 02-022-1551/20

Добој, 28.07.2020. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Борис Јеринић

ПОЗИВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ РОДИТЕЉИМА ДЈЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОБОЉЕЛЕ ОД ДИЈАБЕТЕСА – ТИП 1

Удружење дијабетичара „Дијабета“ из Добоја, у сарадњи са Градском управом Града Добоја, позива родитеље дјеце млађе од 18 година да се региструју код удружења „Дијабета“ ради увида у број дјеце која болују од ове болести и планирања подршке дјеци и родитељима у будућности.

Удружење „Дијабета“ активно помаже дијабетичарима од 2014. године, а од ове године има и Секцију дјеце и омладине обољеле од дијабетеса, тип 1. Град Добој, на челу са градоначелником Јеринићем, је исказао вољу и спремност да активно помогне дјеци обољелој од дијабетеса, тип 1. Да би се могла планирати средства и активности у овом смјеру, потребно је да се родитељи дјеце региструју (да оставе своје име, презиме и број телефона), како бисмо знали о којем броју дјеце се ради.

Родитељи се могу регистровати путем:

  • електронске поште, на адресу dijabetadoboj@gmail.com
  • СМС-ом на телефон број: 066/014-094
  • Фејсбук странице „Udruženje Dijabetičara “Dijabeta” Doboj“

Након регистрације, чланови Удружења ће ступити у контакт са родитељима, како би прикупили све потребне податке о дјетету. За све додатне информације, заинтересовани се могу обратити на адресу електронске поште dijabetadoboj@gmail.com