Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештења

Јавни оглас

Ј А В Н И   О Г Л А С

о покретању поступка усклађивања аутобуских редова вожње на подручју града Добоја за регистрациони период 2024/2025

            На основу члана 27. став 2. Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/17 и 17/23), члана 3. и 11. Правилника о критеријумима, начину и поступку усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских линија на подручју града Добоја  („Службени гласник Града Добоја“, број: 2/18), обавјештавају се превозници о покретању поступка усклађивања редова вожње аутобуских линија на подручју града Добоја за регистрациони период 2024/2025.

            За усклађивање, превозници су обавезни доставити:

 1. Захтјев за усклађивање који садржи податке о превознику (тачна адреса, број телефона/ телефакса, e-mail адреса, име и презиме одговорног лица и његов мобилни телефон).
 • Лиценце за превозника (лиценца „Б“) и лиценце за возила којима се врши јавни превоз лица издате од стране надлежног органа, односно лиценце превозника и извода из лиценце у складу са чланом 2. став 2. Правилника о условима и поступку издавања, лиценце превозника, извода из лиценце и начину означавања возила („Службени гласник РС“, број: 77/17).
 • Овјерене копије комплетне регистрације привредног друштва које испуњава опште услове за вршење превоза у складу са чланом 6. Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/17 и 17/23), које је регистровано код надлежног регистрационог суда, односно копију рјешења о регистрацији предузетника регистрованог код надлежног регистрационог органа Јединице локалне самоуправе (дозвола за рад).
 • За редове вожње који се одржавају у кооперацији обавезно навести назив кооперанта на реду вожње и доставити Уговор о кооперацији, овјерен од стране свих коопераната.
 • Сви редови вожње морају бити усклађени са Правилником о критеријумима, начину и поступку усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских линија на подручју града Добоја (“Службени гласник Града Добоја“, број: 2/18), и Даљинаром са минималним временима вожње на градским аутобуским линијама на подручју града Добоја („Службени гласник Града Добоја“, број: 2/18) – навести број релације из Даљинара, као и другим условима из члана 7. Правилника.
 • Приједлоге редова вожње аутобуских линија за усклађивање у граду Добој доставити према сљедећем:
 • Приједлоге нових редова вожње, у 10 примјерака, према обрасцу у Правилнику,
  • Приједлоге старих редова вожње с промјеном у 10 примјерака,
  • Приједлоге старих редова вожње којима се продужује рок важења у 3 примјерка.
 • У Складу са чланом 9. Правилника о критеријумима, начину и поступку усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских линија на подручју града Добоја  („Службени гласник Града Добоја“, број: 2/18) и Одлуком о накнадама за усклађивање и регистрацију аутобуских линија на подручју града Добоја („Службени гласник Града Добоја“, број: 2/18),  за регистрациони период 2024/2025 превозници су обавезни уплатити:
 • накнаду за усклађивање новог реда вожње, за сваки најављени полазак и за сваки најављени повратак у износу од 40,00 КМ (доставити доказ о уплати),
  • за сваки најављени полазак и за сваки најављени повратак на старом реду вожње с промјеном потребно је уплатити  износ од 40,00 КМ (доставити доказ о уплати),
  • накнаду за регистрацију нових редова вожње по једној линији, као и накнаду за продужење рока важења старих редова вожње по једној линији у износу од 200,00 КМ (доставити доказ о уплати),
  • накнаду за рјешавање спорова у износу од 400,00 КМ коју уплаћује приговарач новог реда вожње (доставити доказ о уплати).

Накнада се уплаћује  на рачуне јавних прихода Града Добоја број:

 • 555008-00240202-21 код Нове банке Добој,
 • врста прихода: 729124,
 • буџетска организација: 9999999
 • општина: 028

Без претходних уплата и достављених образаца о уплатама, приједлози редова вожње се неће разматрати и усклађивати.

 • Наведене документе потребно је доставити Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности Добој, до 28.05.2024. године (уторак) до 13,00 часова, након чега ће се приступити јавном отварању приспјелих пошиљки и евидентираће се њихов садржај.

Документацију предати на шалтер број 2 (писарница Градa Добојa) са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“, исту не достављати поштом због могућег кашњења или губљења пошиљке.

 • Након што Комисија за усклађивање прегледа ваљаност приспјелих захтјева биће организован састанак усклађивања редова вожње на који ће бити позвани сви заинтересовани превозници.

Јавни оглас ГИК

На основу члана 2.13 тачка 3. Изборног закона БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 51/22, 67/22, 24/24), а у вези с чланом 26. Правилника о поступку именовања и разрјешења бирачких одбора за Локалне изборе у Босни и Херцеговини 2024. године, број: 05-1-02-2-577-1/24 од 03.05.2024, Градска изборна комисија Добој, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

За избор кандидата за попуну резервне листе квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора/мобилног тима и њихових замјеника.

I  Објављује се Јавни оглас за избор кандидата за попуну резервне листе квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора/мобилног тима и њихових замјеника.

II Услови за именовање:

Општи услови:

 1. Пријављени кандидат је особа с правом гласа.
 2. За члана бирачког одбора не може бити именовано лице (члан 2.3. Изборног закона БиХ)
 3. Које се не може кандидовати у смислу одредби чланова 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног закона БиХ;
 4. Који је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или коалиције (предсједник, потпредсједник, генерални секретар или члан извршног одбора или главног одбора);
 5. Које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12 став (4) Изборног закона;
 6. Који је актуелни кандидат или је био кандидат за било који ниво власти на посљедњим општим и посљедњим локалним изборима;
 7. Којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или прописа за коју је лично одговорно, у посљедње четири године, рачунајући од дана правоснажности одлуке.

Посебни услови:

 1. Да има пребивалиште у општини за коју се именује бирачки одбор, у правилу да је уписан у извод из Централног бирачког списка за бирачко мјесто за које се именује,
 2. Да има најмање завршену средњу школу, односно III, IV ili V степен стручне спреме
 3. Да му није изречена санкција од Централне изборне комисије БиХ

III Потребна документација:

 1. Пријава на јавни оглас (попуњен образац СГ-3)

IV Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је двадесет (20) дана од дана објаве јавног огласа на огласној плочи општине/града, на интернет страници општине/града и средствима јавног информисања( локални радио, штампани медији).

V Орган за провођење поступка

Процедуру избора кандидата по јавном огласу проводи изборна комисија основне изборне јединице.

VI Остале информације

Образац пријаве кандидати могу преузети у сједишту изборне комисије основне изборне јединице или на интернет страници општине/града. Пријаву на јавни оглас кандидати достављају у затвоиреној коверти у сједишту изборне комисије са назнаком:

Граљдска извборна комисија  Добој,

Адреса: Цара Душана 79А,  74 000 Добој

„Пријава на јавни оглас за попуну резервне листе квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора/мобилног тима и њихових замјеника – не отварати“.

Кандидати ће, ако изборна комисја затражи, доставити доказе о квалификацији и испуњавању услова из јавног огласа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве изборна комисија неће узети у разматрање.

                                                                                                                                        Предсједник ГИК-е

                                                                                                                           Ненад Палексић, дипл.правник

Број: 01-031-1- 6/24

Добој, 15.05.2024.године

ЈАВНИ ПОЗИВ – За учешће средњих школа на подручју града Добој на трећемСајму занимања

На основу члана 59. и члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске” број: 97/16; 36/19  и 61/21) и члана 60. и 77. Статута града Добој (Службени гласник града Добој” број: 1/17 и 3/22), Градоначелник Града Добој упућује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

За учешће средњих школа на подручју града Добој на трећем Сајму занимања

1. Град Добој ће дана 24.5.2024. године, са почетком од 12.00 часова,  организовати трећи Сајам  занимања (у даљем тексту Сајам), на Стадиону спортских игара (Рукометни полигон).

2. Учешће средњих школа на Сајму ће бити усмјерено ка информисању ученика завршних разреда и њихових родитеља о свим постојећим занимањима у средњим школама у граду Добој, као и о дефицитарним и стручним занимањима, практичној настави и могућностима за запослење након завршене стручне школе.

3. За реализацију Сајма задужује се Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.

4. Право на учешће на Сајму имају средње школе на подручју града Добој.

5. Задужује се надлежно Одјељење из тачке 3 овог Јавног позива да обезбиједи што веће присуство посјетилаца.

6.  Позив остаје отворен до 15.5.2024. године.

7. Сви који су заинтересовани за учешће на Сајму могу се пријавити телефонским путем на број: 053/241-099, или на е-маил: privreda@doboj.gov.ba 8. Овај Јавни позив биће објављен на званичној интернет презентацији Града Добој, а садржај истог биће емитован у оквиру програма ЈП РТВ Добој

ОМЛАДИНСКА БАНКА ДОБОЈ – ДРУГИ ПОЗИВ ЗА МЛАДЕ 2024

Омладинска банка Добој позива младе да пишу микробизнисе од 18.04. до 08.05.2024. године до 14 сати. 

За младе предузетнике или предузетнице од 18 до 35 година, Омладинска банка је обезбиједила и подршку за регистрацију с.п. или комерцијалног пољопривредног газдинства у износу од 500 КМ до 2.000 КМ.

Детаљни критерији за додјелу и шта то Омладинска банка Добој подржава погледај у ролифy.про (еx лонац.про заједница), а пријавити се можеш путем овог линка: https://ob.rolify.com/pozivi/drugi-poziv-dodjeljujemo-preko-100000-km-bespovratnih-sredstava-za-biznis-ideje-mladih/

Укупан фонд другог позива за микробизнисе из Добоја је 4.000 КМ.

Прочитај и информиши се више на Фацебоок страници Омладинске банке Добој коју воде чланице и чланови Одбора.