Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештења

Јавна расправа

На основу члана 152. Пословника Скупштине Града Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 1/17) заказује се,

ЈАВНА РАСПРАВА

Која ће се одржати дана 15.03.2023. године у просторијама Привредне коморе Добој у 12:00 часова.

За јавну расправу предлаже се следећи

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Разматрање нацрта Плана активности рјешавања проблематике избјеглог, расељеног становништва и повратника за 2023. годину,
 2. Разматрање нацрта Плана утрошка средстава остварених од концесионих накнада у 2023. години,
 3. Разматрање нацрта програма одржавања, санације и реконструкције водопривредних објекатаи водотокова у 2023. години,
 4. Разматрање нацрта Програма одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева за 2023. годину,
 5. Разматрање нацрта Програма коришћења средстава од посебних накнада за шуме у 2023. години,  
 6. Разматрање нацрта Програма коришћења средстава од накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе на подручју Града Добоја за 2023. годину,
 7. Разматрање нацрта Програма коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње на подручју Града Добоја за 2023. годину.

Материјал за јавну расправу, можете преузети о в д ј е.

Додјела новчаних средстава за суфинансирање трошкова једног поступка биомедицински потпомогнуте оплодње

На основу члана 59.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 60. Статута Града Добој („Службени гласник  Града Добој број:1/17 и 3/22), тачке II Одлуке о суфинансирању трошкова биомедицински потпомогнуте оплодње за подршку пронаталитетној политици Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 6/20),  и члана 4. Правилника о додјели средстава за подршку пронаталитетној политици Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 6/20), Градоначелник Града Добој, расписује

Ј А В Н И     К О Н К У Р С

за додјелу новчаних средстава за суфинансирање трошкова
једног поступка биомедицински потпомогнуте оплодње

I

Расписује се Јавни конкурс за додјелу новчаних средстава за суфинансирање трошкова једне процедуре биомедицински потпомогнуте оплодње.

II

Право на додјелу  новчане помоћи из члана 1. жена  може  остварити ако су испуњени сљедећи услови:

 • да у моменту подношења пријаве  на конкурс има до  48 година и 364 дана;
 • да има пријављено пребивалиште на подручју Града Добој у непрекидном трајању дужем од  2 године прије подношења захтјева (један од супружника);
 • да јој је у вези са планирањем породице, признато право на три поступка биомедицински потпомогнуте оплодње  на терет средстава Фонда здравственог осигурања Рeпублике Српске (искориштено право на три поступка БМПО на терет ФЗО РС) а да исте нису успјеле;
 • да у вези са планирањем породице, не испуњава критеријуме (услове) за даље финансирање поступака биомедицински потпомогнуте оплодње о трошку Фонда здравственог осигурања Републике Српске, (године старости, неопходности донације репродуктивног материјала);
 • да у вези са планирањем породице, има неуспјеле покушаје поступке биомедицински потпомогнуте оплодње финансиране из сопствених средстава;
 • да није раније остварила право на додјелу једнократне новчане помоћи код градске управе Добој, што утврђује Одјељење за финансије Града Добој из службене евиденције.                             

III

Уз захтјев за додјелу новчаних средстава подносиоци су дужни доставити следећу документацију:

 • увјерење о пребивалишту, на подручју Града Добој, најкраће двије године прије подношења пријаве на конкурс,  (увјерење – образац  ПБА 4A, МУП РС);
 • Рјешења Фонда здравственог осигурања Републике Српске којим су призната права на поступке биомедицински потпомогнуте оплодње или потврду Фонда здравственог осигурања о оствареним поступцима биомедицински потпомогнуте оплодње на терет Фонда здравственог осигурања Републике Српске;
 • жена која је имала више покушаја финансираних властитим средствима треба доставити доказе о проведеним поступцима БМПО;
 • медицински налаз  не старији од 6 мјесеци (налаз гинеколога) са дијагнозом примарног или секундарног стерилитета и препоруком за поступак БМПО;
 • фотокопију личне карте за оба супружника;
 • доказ да није раније остварено право на додјелу једнократне помоћи (Одјељење за финансије Града Добој);
 • рачун  или предрачун трошкова асистиране репродукције;

IV

Конкурс остаје отворен до 30. новембра 2023. године а објавиће се у дневном листу „Глас Српске“, на огласној табли Града Добој и интернет страници Града Добој.

Неблаговремени и непотпуни захтјеви неће се узети у разматрање.

Комисија именована од стране Градоначелника ће размотрити захтјеве и утврдити приједлог за доношење коначне Одлуке у складу са Правилником о додјели средстава за подршку пронаталитетној политици  Града Добој.

Захтјеви са потребном документацијом могу се поднијети непосредно у пријемној канцеларији Града Добој или поштом на адресу:

ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ДОБОЈ
КОМИСИЈИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТЕ ОПЛОДЊЕ
Хиландарска 1. Добој, 74 000
са назнаком

„За јавни конкурс за додјелу новчаних средстава за суфинансирање трошкова једног поступка биомедицински потпомогнуте оплодње“.

Упис ученика у први разред основне школе за школску 2023/2024. годину

На основу члана 68. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 81/22),
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Града Добој,

o г л а ш а в а

У П И С  У Ч Е Н И К А
у први разред основне школе за школску 2023/2024 . годину

 У први разред основне  школе треба уписати сву дјецу која до почетка школске године наврше шест година и која су психофизички способна за праћење и савладавање образовно-васпитног програма у школи . Уписати се може и дијете старије од шест година које због болести или других разлога није раније уписано у школу , а на тражење родитеља и на основу рјешења комисије, у први разред се могу уписати и физички и психички развијена дјеца која до краја текуће календарске године навршавају шест година.

Систематски прегледи дјеце за упис у први разред основне школе са подручја града Добој обављаће се у периоду од 1.3.2023. до 31.3.2023. године

ЈЗУ Дом здравља ће обављати систематске прегледе дјеце од 7.00 до 15.00 часова у просторијама Дома здравља, уз претходно заказивање термина на број телефона: 065/519-653. Дјеца из теренских амбуланти ће обављати прегледе такође у згради Дома здравља.

Од ове године постоји могућност електронског уписа дјеце у први разред основне школе за школску 2023/2024. годину путем линка:
www.eupis.skolers.org
Родитељи који електронским путем уписују дјецу у обавези су да то ураде до 15. марта 2023. године.

На љекарски преглед треба понијети здравствену књижицу дјетета.

Поред електронског уписа остаје могућност и редовног уписа дјеце доласком у школу.

Редован упис дјеце у први разред обављаће се у припадајућим основним школама према сљедећем распореду:

ЈУ ОШ „ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ“ ДОБОЈ

Централна школа                20. и 21. март                                   од  8.00  до 12.00 часова

Костајница                           22. март                                             од 10.00 до 12.00 часова

Грапска                                 22. март                                             од 08.00 до 10.00 часова

ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА“ ДОБОЈ

Централна школа                20. и 21. март                                   од  8.00  до 12.00 часова

Липац                                   22. март                                             од  8.00  до 10.00 часова

Придјел                                 22. март                                             од 10.00 до 12.00 часова

Шеварлије                            23. март                                             од   8.00 до 10.00 часова

Поточани                              23. март                                             од 10.00 до 12.00 часова

ЈУ ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ДОБОЈ

Централна школа                20. и 21. март                                   од  8.00 до 12.00 часова

Миљковац                             22. март                                             од  8.00 до 12.00 часова

Макљеновац                        23. март                                             од  8.00 до 12.00 часова

ЈУ ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“ БОЉАНИЋ

Централна школа                22. март                                             од  8.00 до 12.00 часова

Текућица                               22. март                                             од  8.00 до 12.00 часова

Суво Поље                            22. март                                             од  8.00 до 12.00 часова

ЈУ ОШ „ОЗРЕН“ ПАКЛЕНИЦА

Централна школа                22. март                                             од  8.00 до 12.00 часова

Горња Пакленица               22. март                                             од  8.00 до 12.00 часова

Трбук                                     23. март                                             од  8.00 до 12.00 часова

Стријежевица                      23. март                                             од  8.00 до 12.00 часова

ЈУ ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“ ОСЈЕЧАНИ

Централна школа                20. март                                             од  8.00  до 10.00 часова

Бушлетић                              21. март                                            од 12.00 до 14.00 часова

Кожухе                                  21. март                                             од   8.00 до 10.00 часова

Осјечанске Чивчије            21. март                                             од 10.00 до 12.00 часова

ЈУ ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“ СЈЕНИНА РИЈЕКА

Централна школа                21. март                                             од  8.00 до 10.00 часова

Сјенина                                 21. март                                             од  8.00 до 10.00 часова

Доња Палежница                21. март                                             од  8.00 до 10.00 часова

Горња Палежница              21. март                                             од  8.00 до 10.00 часова

Зелиња                                  21. март                                             од  8.00 до 10.00 часова

ЈУ ОШ „МИЛАН РАКИЋ“ БУКОВИЦА ВЕЛИКА

Централна школа                20. март                                             од   8.00 до 12.00 часова

Которско                               21. март                                             од   8.00 до 10.00 часова

Мали Прњавор                    21. март                                             од 10.00 до 12.00 часова

Станови                                 23. март                                             од 8.00 до 10.00 часова

Грабовица                            22. март                                             од   8.00 до 10.00 часова

Љескове Воде                      22. март                                          од 10.00 до 12.00  часова

ЈУ ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“ ПОДНОВЉЕ

Централна школа                2. и 3. март                                       од   8.00 до 14.00 часова

Мајевац                                 6. и 7. март                                       од   8.00 до 14.00 часова

Документација потребна за упис дјетета у први разред:

 • извод из матичне књиге рођених,
 • увјерење о пребивалишту,
 • љекарско увјерење издато од надлежне здравствене установе,
 • књига за праћење развоја и учења дјетета, уколико је дијете похађало предшколску установу.

Информације о терминима тестирања дјеце можете добити у припадајућим основним школама.

НАПОМЕНА: РОДИТЕЉИ СУ ОБАВЕЗНИ ДА СЕ ПРИДРЖАВАЈУ УПИСНИХ ПОДРУЧЈА

Плакат можете преузети са овог линка

ОМЛАДИНСКА БАНКА ДОБОЈ – ПРВИ ПОЗИВ ЗА МЛАДЕ 2023

Омладинска банка Добој позива младе да пишу пројекте и микробизнисе од 15.02. до 13.03.2023. године до 14 сати. Ако имаш од 17 до 35 година, добру идеју и желиш да реализујеш пројекат од друштвеног значаја,

Омладинска банка ће те подржати у износу од 1.000 КМ до 1.800 КМ. Детаљни критерији за додјелу и шта то Омладинска банка Добој подржава погледај у лонцу, а пријавити се можеш путем овог линка: https://lonac.pro/bs/omladinska-banka-doboj-okupi- tim-i-prijavi-se-na-poziv-do-1332023-godine-400137161

Укупан фонд првог позива за пројекте младих из Добоја износи 14.400 КМ.

За младе предузетнике или предузетнице од 18 до 35 година, Омладинска банка је обезбиједила и подршку за регистрацију с.п. или комерцијалног пољопривредног газдинства у износу од 500 КМ до 2.000 КМ.
Детаљни критерији за додјелу и шта то Омладинска банка Добој подржава погледај у лонцу, а пријавити се можеш путем овог линка: https://lonac.pro/bs/omladinska-banka-doboj-iskoristi- bespovratna-sredstva-i-prijavi-se-na-poziv-do-1332023-godine

Укупан фонд првог позива за микробизнисе из Добоја је 4.000 КМ.

Прочитај и информиши се више на Фејсбук страници Омладинске банке Добој коју воде чланице и
чланови Одбора.