Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештења

Јавни конкурс за пријем на рад приправника у Градску управу Града Добој

На основу члана 59.  Закона о локалној самоуправи(«Службени гласник Републике Српске  број:97/16 и 36/19) а у вези са чланом  97. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе («Службени гласник Републике Српске  број:97/16 ), и члана 60. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 1/17 ) и Плана запошљавања приправника са ССС и ВСС у Градску управу Града Добој за 2022.годину број : 02-022-2684/21 од 31.12.2021.године  , Градоначелник Града Добој, расписао је

ЈАВНИ  КОНКУРС

за  пријем на рад приправника у Градску управу Града Добој

I

 1. Приправник са завршеном високом стручном спремом – први циклус студија са остварених најмање 240 ЕЦТС бодова или VII степен стручне спреме, у четворогодишњем трајању, и то:                                                                      

дипл.политолог ………………………………један (1) извршилац
–  Дипломирани социолог ……..један (1) извршилац

2. Приправник са завршеном средњом стручном спремом , IV степен стручне спреме, у четворогодишњем трајању, и то:

Економски техничар …………………………….два ( 2 ) извршиоца
Техничар друмског саобраћаја …………….један (2) извршилац
Пословно правни теничар…………………….један (1) извршилац

II

Приправник је лице које се прима у радни однос на одређено вријеме ради оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла, које након завршеног образовања први пут заснива радни однос у том степену стручне спреме или звања и лице које је провело на раду вријеме краће од времена утврђеног за приправнички стаж у том степену стручне спреме или звања. Приправнички стаж за лица са завршеним високим образовањем траје 12 мјесеци, а за лица са завршеном средњом стручном спремом траје 6 ( шест ) мјесеци. 

IIIОпшти услови које морају испуњавати кандидати:

 1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
 2. да је старији од 18 година,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској управи,
 5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања Конкурса,
 6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ,
 7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској управи, у складу са чл. 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16).

IVПосебни услови које морају испуњавати кандидати:

 1.  Завршен факултет одговарајућег смјера ( тачка I подтачка 1.)
  1.   Завршена средња школа одговарајућег смјера ( тачка I  подтачка 2.)
  1. да није обавио приправнички стаж у траженом степену стручне спреме, односно звању.

V Потребна документа

Пријава за учешће на јавном конкурсу се подноси на прописаном обрасцу – Пријава на јавни конкурс који је доступан на инфо-пулту Грдаске управе Града Добој и на званичној интернет страници Града Добој и Министарства управе и локалне самоуправе РС.Тачност података наведених у обрасцу Пријава на јавни конкурс кандидати потврђују својим потписом .

Све рубрике у обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручан потпис кандидата , којим се потврђују наводи из изјава, чији се садржај не доказује посебним документима,а односе се на испуњавање дијела општих услова Јавног конкурса.

Приликом подношења пријаве на Конкурс кандидат је дужан да приложи доказе о испуњавању општих и посебних услова.

 1. Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фото-копију увјерења о држављанству РС односно Босне и Херцеговине, те изјаве у писаној форми:

 • да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
 • да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан  ИX став 1. Устава БиХ,
 • да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској  управи јединице локалне самоуправе,
 • да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања Конкурса,
 • да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у Градској управи у складу са чл. 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

2.Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат је дужан приложити фото-копије:

 а)дипломе о стручној спреми или увјерења о дипломирању које не може бити старије од рока потребног за издавања дипломе.

ц) изјаве да није обавио приправнички стаж у траженом степену стручне спреме, односно звању.

Кандидат који је високо образовање стекао по болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи, у складу са одредбама прописа из области високог образовања. Само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, кандидат је дужан да уз диплому о стеченом високом образовању достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није издаван, односно да се не издаје. Кандидати који су факултет завршили у иностранству имају обавезу да доставе нострификовану диплому, у складу са одредбама прописа из области високог образовања. Изузетно, кандидати који су диплому стекли на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године и они који су дипломе стекли у Републици Србији немају обавезу да нострификују диплому. Ако је поступак нострификације дипломе почет раније или је у току, у тренутку пријављивања на Конкурс кандидат је дужан да уз пријаву достави доказ о поднесеном захтјеву за нострификацију дипломе надлежном органу, с тим да нострификовану диплому доставља органу који је расписао Конкурс најкасније до дана одржавања интервјуа.

Поступак пријема приправника у радни однос Јавним конкурсом спроводи Комисија, коју именује градоначелник из реда запослених у Градској управи Града Добоја након објављивања Јавног конкурса. Комисија је дужна да утврди благовременост и потпуност пристиглих пријава, изврши контролу испуњености општих и посебних услова, обави интервју са кандидатима који испуњавају услове, те сачини извјештај о проведеном конкурсном поступку са приоритетном ранг листом .Сви кандидати који испуњавају услове тражене конкурсом биће писмено обајештени о термину одржавања интервјуа.

Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије за спровођење јавног конкурса, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјешетења комисије достави доказе о испуњавању и општих и посебних услова у оргиналу или у овјереној фото-копији , као и увјерење о здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат не достави тражене доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште услове или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави тражене доказе .

Кандидатима се не враћају приложени документи у сврху доказовања општих и посебних услова радног мјеста по завршетку јавног конкурса.

VI – Рок за подношења пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у дневном листу “„Глас Српске“ и на официјелној wеб страници Града Добој.

Особа задужена за давање додатних обавјештења о Јавном конкурсу је Мирела Налић , шеф Одсјека за правне послове и управљање људским ресурсима, контакт телефон: 053/242-002,242-001.

Ако Конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. О резултатима Јавног конкурса сви кандидати ће бити писмено обавијештени.

Пријаве на Јавни конкурс могу се доставити лично или путем поште, на адресу:

Град Добој, ул.Хиландарска бр.1.,74000 Добој , са назнаком: Комисија за спровођење поступка пријема .

Јавни позив за ангажовање консултанта за стратешко планирање путем уговора о дјелу

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 35. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој“, број 1/17),  Закона о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској („Службени гланик Републике Српске“ број 63/21), Уредбе о стратешким документима у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 94/21), Одлуке о покретању процеса израде Стартегије развоја Града Добој за период од 2023. до 2027. године број 01-013-75/22 од 09.02.2022. године („Службени гласник Града Добој“ број 2/22 и Одлуке о измјени и допуни Одлуке о покретању процеса израде Стратегије развоја Града Добој за период од 2023 – 2027. године број 01-013-214/22 од 03.06.2022. („Службени гласник Града Добој“ број 4/22), градоначелник Добоја објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за ангажовање консултанта за стратешко планирање путем уговора о дјелу

Предмет Јавног позива:

Град Добој позива заинтересована физичка лица (консултанте) да доставе пријаве за ангажовање на пословима израде Стратегије развоја града Добој за период 2023 – 2029. године (Стратегија) и то:

Консултант за стратешко планирање – 1 извршилац, до 35 дана консултантских услуга

Мјесто рада: Град Добој.

Период ангажовања: 6 (шест) мјесеци од дана закључења Уговора о дјелу.

Консултант ће пружати подршку Развојном тиму Града Добоја током процеса израде стратешког документа и обезбиједити његов квалитет у складу са постојећим правним и методолошким оквиром за израду стратешких докумената у Републици Српској. Консултант ће радити у блиској сарадњи са координатором за израду Стратегије и Развојним тимом Града Добоја.

Стратегија је интегрисани, мултисекторски стратешки документ који дефинише јавне политике и усмјерава и представља свеукупни развој локалне заједнице. Развој представља вишедимензионалан процес економске, друштвене, еколошке, просторне и институционалне трансформације ради побољшања квалитета и стандарда живота грађана, гдје су у развојне процесе укључени сви актери развоја – владин сектор, приватни сектор, цивилно друштво и локална заједница на принципима одрживости и интеграције и уравнотеженог развоја.

Обавезе консултанта утврђене су Пројектним задатком. Пројектни задатак за консултантску услугу налази се у прилогу Јавног позива.

Право учешћа  

Право учешћа на Јавном позиву имају физичка лица који су држављани БиХ, имају завршене студије VII степена образовања и који испуњавају посебне услове прецизиране у документу Пројектни задатак у прилогу Јавног позива.

Образовање и квалификације

 • Универзитетска диплома у области економије или другим релевантним областима. Виши степен образовања сматра се предношћу.
 • Увјерење о успјешно завршеној обуци на тему израде стратешких докумената у складу са новим методолошким оквиром у Републици Српској и/или Федерацији БиХ.

Додатне квалификације:

 • Минимално 5 година искуства у области израде стратешких документа на локалном или вишем нивоу;
 • Искуство у пружању техничке подршке корисницима у јавном сектору у области стратешког планирања у складу са стандардизованим методологијама развојног планирања које се примјењују у БиХ;
 • Претходно искуство у пружању техничке подршке локалним заједницама и вишим нивоима власти;
 • Доказане аналитичке способности и способност концептуализације и јасног и концизног писања;

Потребна документација и начин пријаве

Уз Пријаву кандидати су дужни доставити сљедећу документацију у оргиналу или овјереној фотокопији не старијој од три мјесеца:  

 • , доказ о звању магистра, односно доктора наука;

докумената и припреми и реализацији пројеката од стратешког значаја, те познавању методолошког оквира за израду стратешких документа у Републици Српској;

 • сертификати, линкови докумената, тренинзи и сл.) о напријед наведеном искуству која потврђује вјештине тражене овим Јавним позивом, односно пројектним задатком у прилогу.

Јавни позив ће бити објављен на службеној интернет страници Града Добоја и у дневном листу „Глас Српске“. Јавни позив остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у „Гласу Српске“.

Пријаве са пратећом документацијом заинтересовани кандидати су дужни доставити путем поште или непосредно на адресу:

Одјељење за стратешко планирање,

Европске интеграције

и локални економски развој

Градска управа

Град Добој,

Цара Душана бр. 79А;

74000 Добој

са назнаком:

„Пријава на јавни позив за ангажовање консултанта за учешће у изради

Стратегије развоја града Добој 2023 – 2029. година“

Непотпуне пријаве и пријаве које пристигну изван утврђеног рока неће бити узете у разматрање.

Документација достављена уз Пријаву се не враћа подносиоцу. Посебно формирана Комисија именована од стране Градоначелника оцијениће пријаве достављене према овом Јавном позиву и према потреби вршити провјеру достављене документације, те обавити избор у складу са Пројектним задатком.

О резултатима избора кандидати ће бити благовремено обавијештени путем дописа.

Додатне информације

Додатне информације о овом Јавном позиву могу се добити у Одјељењу за стратешко планирање, европске интеграције и локални економски развој сваким радним даном путем телефона: 053/250-096 или путем e-maila: investicije@doboj.gov.ba

Јавни позив за управљањем гробљем Шушњари

На основу члана 3. Закона о гробљима („Сл. гласник РС“, број: 31/13 И 6/14,), члана 10. Закона о комуналним дјелатностима („Сл. гласник РС”, број 124/11 и 100/17) и члана 19. Одлуке о гробљима и погребној дјелатности („Сл. гласник града Добој”, број: 1/16) градоначелник града Добој расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за управљање гробљем Шушњари

 1. Расписује се Јавни позив за управљање гробљем Шушњари које се налази на подручју Града Добој, на парцелама означеним као к.ч.бр. 578/1, површине 3859 м2, к.ч. 578/2 површине 3454 м2, к.ч.679 површине 565м2, к.ч. 680 површине 810м2, к.ч.681 површине 1497м2, к.ч. 682 површине 555м2, к.ч. 683 површине 745м2, к.ч. 684 површине 2071 м2, к.ч. 685 површине 7451м2, к.ч. 686 површине 660 м2, к.ч. 687 површине 8201м2, к.ч. 688 површине 810м2, к.ч. 690 површине 380м2 и к.ч. 691 површине  2076 м2,  К.О. Добој,  укупне површине 32.324,00 м2.

1. Управљач је обавезан да:

–  градским гробљем управља са пажњом доброг привредника, те врши редовно, текуће и инвестиционо одржавање и на тај начин обезбиједи њихово потпуно и трајно функционисање,

–  одржава гробље у уредном стању,

–  одржава и гради  заједничке дијелове гробља (зеленило, стазе, потпорне и оградне зидове, ограде и остале инфраструктурне објекте) водећи рачуна о функционалности и естетском изгледу гробља,

– врши уређење простора око гробног мјеста, као и изградњу гробница, уз могућност да изградњу гробница као и остале радове на гробницама (облагање темеља, постављање споменика) врше предузетници и друга привредна друштва регистрована за ту дјелатност на основу закљученог уговора са власником гробног мјеста, уз претходно прибављено одобрење управљача,

– донесе Правила која ће садржати одредбе о употреби, одржавању, чистоћи, обавези плаћања накнада, те другим питањима неопходним за нормално управљање и одржавање гробља на која сагласност даје надлежни орган града,

– донесе Правила понашања на гробљу,

– лицу које на то стекне право, изда увјерење или одговарајући акт о кориштењу гробног мјеста,

– изради Цјеновник  свих услуга на градском гробљу који доставља на сагласност надлежном  органу града,

– води прописану евиденцију у складу са законским односно подзаконским прописима (програм којим се води евиденција: гробљанска књига, катастар гробља и електронско евидентирање),

– обезбиједи мртвачницу најмањег капацитета 12 особа (умрла лица), капелу, зграду за обављање вјерских обреда (најмањег капацитета 120 особа),

– обезбиједи потребан алат за рад (колица за превоз покојника, лифт за спуштање покојника у гробницу, 2 (два) погребна (специјална) возила према стандарду за ову врсту посла, градјевинску машину за ископ гробног мјеста и уредјење терена, ручни алат (најмање 6 (шест) тримера, 4 (четири) дуваљке, 5 (пет) косачица, 4 (четири) метална ашова, 4 (четири) крампа, 4 (четвора) ручна колица, 8 (осам) металних лопата).

Уколико управљач изгради неки од објеката прописаних законским односно подзаконским прописима исти су власништво града.

 2. Управљач је самостални носилац повјерених послова и обавља их у своје име и за свој рачун, и за повјерене послове одговара са пажњом доброг привредника у складу са одредбама Законом о облигационим односима.

3. Управљач одговара за штету коју проузрокује корисницима ако не управља и не одржава гробља на начин прописан одредбама Закона о гробљима („Сл. гласник РС“, број: 31/13 И 6/14,)  и одредбама Одлуке о гробљима и погребној дјелатности („Сл. гласник града Добој”, број: 1/16).

4. Управљач је дужан да путем средстава јавног информисања изда обавјештење о планираним или очекиваним сметњама и прекидима који ће настати или могу настати у раду или одржавању градског гробља најкасније 3 дана прије очекиваног прекида или сметњи.

5. Ако дође до поремећаја или прекида у раду, управљању и одржавању градског гробља усљед више силе или других разлога које управљач није могао да предвиди или спријечи, обавезан је да одмах предузме мјере за отклањање узрока поремећаја, односно прекида и да о томе без одлагања обавијести надлежно Одјељење градске управе Добој.

6.  Управљач ће одржавање градског гробља вршити на терет прихода остварених од обављања погребне дјелатности,

7.  Управљач је обавезан да на основу:

• изградње гробова и гробница,

• продаје земљишта за гробнице,

доставља извјештаје о изградјеним гробовима и гробницама и оствареним приходима од продаје земљишта за гробнице овјерен од стране надлежног органа управљача тромјесјечно у току календарске године,  те да накнаду на рачун града Добој уплати најкасније 10 (десет) дана од достављања извјештаја. 

Почетна цијена на име изградјеног гробног мјеста коју ће управљач плаћати граду износи 50,00 КМ без ПДВ-а по једном гробном мјесту.

8. Град Добој ће средства из тачке 7. утрошити на изградњу и одржавање инфраструктуре на подручју града.

9. Град Добој ће са изабраним Управљачем закључити Уговор на период од 4 (четири) године којим ће детаљно бити дефинисане права и обавезе уговорних страна.

10  Право учешћа у овом јавном позиву имају правна лица и самостални предузетници, који испуњавају следеће услове:

– која су регистрована за обављање следећих дјелатности:

•  погребне и припадајуће дјелатности,

• услужне дјелатности уређења и одржавања зелених површина,

•  специјализоване грађевинске дјелатности (изградња дијелова објеката и објеката нискоградње и припремни радови у ту сврху).

– да су успјешно  реализовали најмање 2 (два) уговора који се односе на одржавање чистоће јавних површина, или уговора чији су карактер и комплексност слични наведеним, за посљедње три године или од датума регистрације, односно почетка пословања ако је правно лице или самостални предузетник  регистрован, односно почео са радом прије мање од три године.

– да има најмање 17 (седамнаест) запослених (уколико се деси да се организује више од једне сахране у кратком року, неопходно је 8 (осам) укопних радника, 3 (три) градјевинска радника, 3 (три) возача, 1 (један) руководилац административних послова, 2 (два) радника за рад са странкама од којих ће 1 (један) радник водити евиденцију (гробљанска књига и катстар гробља)),

11.  Као доказе о испуњености услова из претходне тачке учесници у јавном позиву требају доставити:

-Извод из судског регистра, односно одговарајући акт од регистарског органа у коме су поред сједишта лица, односно предузетника, назначене и дјелатности за које је правно лице, односно предузетник регистрован,

– Списак реализованих уговора који се односе на реализацију послова наведених у претходној  тачки, овјерен и потписан од стране надлежног лица учесника на јавном позиву,

– Потврде о извршеним уговорима који су наведени у списку, а које се односе на послове из тачке 10., издате и овјерене од стране наручиоца посла, које садрже: назив и сједиште уговорних страна или привредних субјеката,

•  предмет уговора,

•  вриједност уговора,

•  вријеме и мјесто извршења уговора и

•  наводе о уредно извршеним уговорима.

 • Списак запослених радника овјерен и потписан од стране надлежног лица учесника на јавном позиву,
 • Увјерење о броју радника (издато од стране Пореску управе РС).

Сви документи морају бити овјерени од стране надлежног органа и не смију бити старији од 3  мјесеца (достављају се у оригиналу или овјереној копији).

12. Као управљач ће бити изабран учесник који испуњава услове наведене у јавном позиву и који понуди највећи износ накнаде из тачке 7. јавног позива.

13. Уколико више учесника понуди исти износ, као управљач ће бити изабран учесник који буде имао најбоље референце, у смислу, да ће бити изабран онај учесник који буде доставио потврде инвеститора о извршеним уговорима чија је збирна вриједност највећа.

14. Избор управљача гробљем ће извршити Комисија коју именује Градоначелник града Добој посебним рјешењем.

15. Пријава са доказима о испуњености услова и понуде се достављају на адресу Град Добој, ул. Хиландарска бр. 1, (поштом или путем протокола ) са назнаком „Пријава за учешшће у јавном позиву за управљање гробљем Шушњари“- не отварати.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Јавни позив остаје отворен 10 дана од дана објављивања на огласној табли Града Добој и дневном листу „Глас Српске“.

Акција „Најуређеније двориште“

Град Добој организује акцију “Најуређеније двориште“.  Путем овог обавјештења позивају се грађани, власници и корисници индивидуалних објеката за становање и колективно стамбених објеката са подручја Града Добоја, да се пријаве за учествовање у акцији за избор најљепше уређеног дворишта, балкона и терасе стамбених објеката и најуређенијег двориште стамбених зграда.

Акција/такмичење се организује у три категорије:

 • Категорија 1 – најуређеније приватно двориште;
 • Категорија 2 – најуређеније двориште заједнице етажних власника;
 • Категорија 3 – најуређенији балкон.

Грађани могу на и-мејл: protokoligradonacelnika@doboj.gov.ba послати пријаву која мора да садржи име и презиме особе/ЗЕВ-а која/и се пријављује, адресу и контакт телефон те 10 одабраних фотографија дворишта или балкона са назнаком категорије за коју се аплицира.

Пријаве се запримају до 1.7.2022.године закључно са тим датумом искључиво електронским путем.

По закључењу пријава, радно тијело Градске управе ће да изврши преглед приспјелих апликација, оцјену најбољих апликаната у наведеним категоријама а потом побједнике међу најбољим ће да бирају сами грађани он-лајн гласањем путем званичне фејсбук странице Градоначелника Добоја.

Град Добој је обезбједио адекватне награде побједницима из све три категорије.

Буди и ти дио акције која ће да уљепша наш град !

У наставку можете преузети графику.