Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештења

МЕГ ПРОЈЕКАТ: Извјештај о процјени учинка унутар система управљања резултатима

У оквиру компоненте МЕГ пројекта усмјерене на подршку јединицама локалне самоуправе за унапређење институционалног и регулаторног оквира и интерних организацијских капацитета јединица локалне самоуправе, проведена је процјена учинка с циљем постепене успоставе потпуног система управљања резултатима (СУР) у циљним јединицама локалне самоуправе да би се могао мјерити системски напредак јединица локалне самоуправе од планирања локалног развоја ка интегрираном управљању развојем, фокусирајући се на унапрјеђење интерних система јединица локалне самоуправе, њихових функција, капацитета и процеса који омогућују усмјереност ка грађанима и оријентираност на резултате у реализацији развојних стратегија.

Процјена учинка такођер је обухватила процјену ширег система управљања резултатима који укључује процесе унутар управе, попут усклађености локалних аката са важећим прописима и поштивање донесених одлука, јасне показатеље одговорности руководства у извршној и представничкој власти, те квалитет интеракције између представника власти и управе са грађанима и приватним сектором. У дугорочном периоду, искуства у провођењу процјене учинка унутар система управљања резултатима у партнерским јединица локалне самоуправе МЕГ пројекта послужиће за креирање модела свеобухватне процјене учинка у јединицама локалне самоуправе у Босни и Херцеговини, уз дефинисање показатеља учинка и постављање одговарајућих стандарда за мјерење учинка.

У исто вријеме, процјена учинка унутар система управљања резултатима предузета је са циљем дијагностицирања стања у циљним јединицама локалне самоуправе – идентификовања добро развијених области, у којима се могу документовати добре праксе, и слабо развијених области, у којима пројекат МЕГ може понудити техничку помоћ и осигурати унапређења.

Са аспекта јединица локалне самоуправе, процјена учинка унутар система управљања резултатима представља основу за идентификовање нових рјешења и ефективних инструмената које руководство јединица локалне самоуправе може користити за провођење реформи и постизање модерних стандарда у управи. Редовним провођењем процјене, руководство ЈЛС моћи ће пратити напредак у кључним областима дјеловања и поредити резултате са другим јединицама локалне самоуправе. Цјелокупан процес замишљен је као прилика за учење и размјене искустава између општина и градова, те као такав доприноси процесу реформе јавне управе у Босни и Херцеговини у контексту процеса интеграција у Европску унију.

Процјена учинка унутар система управљања резултатима првобитно је проведена у 18 циљних јединица локалне самоуправе крајем 2016. године. Процјена у току 2020. године проведена је по упоредивој методологији са намјером да се, прије свега препозна и документује остварени напредак сваке поједине јединице локалне самоуправе током прве фазе МЕГ пројекта како би се одредили смјерови и интензитет потребног дјеловања и унапређења у наредном периоду, у циљу постизања функционалног система управљања резултатима на нивоу јединица локалне самоуправе.

ЈАВНИ ПОЗИВ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА

Министарство привреде и предузетништва РС објавило је Јавни позив за додјелу средстава привредним субјектима за подршку инвестиционим пројектима у условима пословања изазваних пандемијом вируса корона.

Услови за остваривање права на средства, намјена, критеријуми за оцјењивање пријава и друга питања од значаја за поступак додјеле средстава прописани су Уредбом о поступку додјеле средстава.

Укупан износ средстава, која се додјељују привредним друштвима и предузетницима, по јавном позиву износе 2.000.000 КМ, а средства се додјељују кроз два програма и то:

‒   програм за привредне субјекте који су у 2019. години остварили пословне приходе до 3.000.000 КМ, запошљавају од пет до 50 радника и који учествују са пројектом чија финансијска вриједност износи најмање 50.000 КМ,

‒   програм за привредне субјекте који су у 2019. години остварили пословне приходе веће од 3.000.000 КМ, запошљавају више од 50 радника и који учествују са пројектом чија финансијска вриједност износи најмање 100.000 КМ.

Привредни субјект може се пријавити само на један од ова два програма, а укупно расположива средства се утврђују и додјељују у једнаким износима по програмима.

Јавни позив остаје отворен 15 дана од дана објављивања, а сви обрасци за попуњавање могу се преузети на интернет страници Министарства привреде и предузетништва, путем линка:

https://vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpp/jpn/Pages/javni-poziv.aspx

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ВОЋАРЕ

Обавјештавају се пољопривредни произвођачи да Град Добој у сарадњии са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске – Јединица за координацију пољопривредних пројеката (АПЦУ) а преко УП „ВОЋАР“ Брод из Брода, планира имплементацију  ИФАД пројекта садње воћарских култура шљиве и крушке у 2020. године.

Пројекат представља реализацију Бизнис плана УП „ ВОЋАР“ Брод, односно набавку производног пакета (саднице за одређену површину, минерално ђубриво, пестициде, фунгиците и инсектициде) за површину засада од минимално  0,1 ha до максимално  0,5 ha по кориснику.

Пројекат је финасиран од стране ИФАД- а у износу од 40%, Град Добој у износу од 10%, остатак средстава је обавеза уплате корисника у износу од 50 % од укупне вриједности производног пакета (550,00 КМ). Уколико је носилац производње жена Пројекат суфинасира са додатних 10% од укупне вриједности набавке производног пакета.

Сви заинтересовани пољопривредни произвођачи са подручја града Добоја могу да се обрате за учећше у Пројекту до 23.10.2020. године  у Одјељењу за пољопривреду Града Добој.  

Напомена: Број корисника је ограничен.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ИЗМЈЕНИ ПЛАНА ОБУКЕ ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ ОДБОРА

Градска изборна комисија Добој, обавјештава све политичке субјекте овјерене за учешће на Локалним изборима 2020. године, у изборној јединици Добој, као и Централну изборну комисију БиХ, да се обука предсједника бирачких одбора, замјеника предсједника, чланова и замјеника чланова бирачких одбора, не може провести у планираном року.

Обзиром да Централна изборна комисија, није у складу са Упутством и роковима и редослиједу изборних активности за Локалне изборе 2020. године, број: 06-1-07-1-393-26/20, од 23.05.2020. године, доставила материјал потребан за обуку, Градска изборна комисија доноси измјену Плана обуке, који ћемо вам накнадно доставити.