Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Јавни оглас

Ј А В Н И   О Г Л А С

о покретању поступка усклађивања аутобуских редова вожње на подручју града Добоја за регистрациони период 2024/2025

            На основу члана 27. став 2. Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/17 и 17/23), члана 3. и 11. Правилника о критеријумима, начину и поступку усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских линија на подручју града Добоја  („Службени гласник Града Добоја“, број: 2/18), обавјештавају се превозници о покретању поступка усклађивања редова вожње аутобуских линија на подручју града Добоја за регистрациони период 2024/2025.

            За усклађивање, превозници су обавезни доставити:

 1. Захтјев за усклађивање који садржи податке о превознику (тачна адреса, број телефона/ телефакса, e-mail адреса, име и презиме одговорног лица и његов мобилни телефон).
 • Лиценце за превозника (лиценца „Б“) и лиценце за возила којима се врши јавни превоз лица издате од стране надлежног органа, односно лиценце превозника и извода из лиценце у складу са чланом 2. став 2. Правилника о условима и поступку издавања, лиценце превозника, извода из лиценце и начину означавања возила („Службени гласник РС“, број: 77/17).
 • Овјерене копије комплетне регистрације привредног друштва које испуњава опште услове за вршење превоза у складу са чланом 6. Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/17 и 17/23), које је регистровано код надлежног регистрационог суда, односно копију рјешења о регистрацији предузетника регистрованог код надлежног регистрационог органа Јединице локалне самоуправе (дозвола за рад).
 • За редове вожње који се одржавају у кооперацији обавезно навести назив кооперанта на реду вожње и доставити Уговор о кооперацији, овјерен од стране свих коопераната.
 • Сви редови вожње морају бити усклађени са Правилником о критеријумима, начину и поступку усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских линија на подручју града Добоја (“Службени гласник Града Добоја“, број: 2/18), и Даљинаром са минималним временима вожње на градским аутобуским линијама на подручју града Добоја („Службени гласник Града Добоја“, број: 2/18) – навести број релације из Даљинара, као и другим условима из члана 7. Правилника.
 • Приједлоге редова вожње аутобуских линија за усклађивање у граду Добој доставити према сљедећем:
 • Приједлоге нових редова вожње, у 10 примјерака, према обрасцу у Правилнику,
  • Приједлоге старих редова вожње с промјеном у 10 примјерака,
  • Приједлоге старих редова вожње којима се продужује рок важења у 3 примјерка.
 • У Складу са чланом 9. Правилника о критеријумима, начину и поступку усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских линија на подручју града Добоја  („Службени гласник Града Добоја“, број: 2/18) и Одлуком о накнадама за усклађивање и регистрацију аутобуских линија на подручју града Добоја („Службени гласник Града Добоја“, број: 2/18),  за регистрациони период 2024/2025 превозници су обавезни уплатити:
 • накнаду за усклађивање новог реда вожње, за сваки најављени полазак и за сваки најављени повратак у износу од 40,00 КМ (доставити доказ о уплати),
  • за сваки најављени полазак и за сваки најављени повратак на старом реду вожње с промјеном потребно је уплатити  износ од 40,00 КМ (доставити доказ о уплати),
  • накнаду за регистрацију нових редова вожње по једној линији, као и накнаду за продужење рока важења старих редова вожње по једној линији у износу од 200,00 КМ (доставити доказ о уплати),
  • накнаду за рјешавање спорова у износу од 400,00 КМ коју уплаћује приговарач новог реда вожње (доставити доказ о уплати).

Накнада се уплаћује  на рачуне јавних прихода Града Добоја број:

 • 555008-00240202-21 код Нове банке Добој,
 • врста прихода: 729124,
 • буџетска организација: 9999999
 • општина: 028

Без претходних уплата и достављених образаца о уплатама, приједлози редова вожње се неће разматрати и усклађивати.

 • Наведене документе потребно је доставити Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности Добој, до 28.05.2024. године (уторак) до 13,00 часова, након чега ће се приступити јавном отварању приспјелих пошиљки и евидентираће се њихов садржај.

Документацију предати на шалтер број 2 (писарница Градa Добојa) са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“, исту не достављати поштом због могућег кашњења или губљења пошиљке.

 • Након што Комисија за усклађивање прегледа ваљаност приспјелих захтјева биће организован састанак усклађивања редова вожње на који ће бити позвани сви заинтересовани превозници.