Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одлука о кориштењу новчаних средстава депонованих на рачунима посебних намјена

На основу члана 22. став 12, члана 39. став 1. и члана 41. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“ бр. 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19), члана 5. и члана 6. Одлуке о формирању Градског штаба за ванредне ситуације („Службени гласник Града Добој“ бр. 2/18) чл. 60. и чл. 77 Статута Града Добој („Службени гласник Града Добоја“ бр. 1/17)  и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији Града Добој број: 02-022-601/20 од 16.03.2020. године, Штаб за ванредне ситуације града Добој доноси:

О Д Л У К У

I

У периоду трајања ванредне ситуације, дозвољава се градоначелнику кориштење новчаних средстава депонованих на рачунима посебних намјена Града Добој.

II

Новчана средства депонована на рачунима посебних намјена биће кориштена у периоду трајања ванредне ситуације у сврху превазилажења проблема функционисања и финансирања јединице локалне самоуправе.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења и траје до момента окончања ванредног стања.

Број: 02-022-636/20                                                               КОМАНДАНТ ШТАБА

Датум: 20.03.2020.година                                                              Борис Јеринић