Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Материјали за Двадесетшесту редовну сједницу Скупштине града Добоја у 2024.години

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 43. Статута Града Добој („Службени гласник
Града Добој” број: 1/17 и 3/22) и члана 23. Пословника о раду Скупштине Града Добој
(„Службени гласник Града Добој” број: 1/17),


САЗИВАМ


Двадесетшесту редовну сједницу Скупштине Града Добој за 06.06.2024. године
(четвртак). Сједница ће се одржати у малој сали Слобомир П Универзитета (Светог
Саве 1), са почетком у 10.00 часова. Колегијум Скупштине за 26. редовну сједницу Скупштине Града Добој предлаже следећи,


ДНЕВНИ РЕД:

 1. Разматрање Извода из записника са 25. редовне сједнице Скупштине Града Добој
  одржане 03.04.2024. године,
 2. Разматрање приједлога Одлуке о годишњем обрачуну буџета Града Добој за 2023.
  годину,
 3. Разматрање приједлога Одлуке о укључивању Јавне здравствене установе Дом
  здравља Добој у локални трезор Града Добој,
 4. Разматрање приједлога Одлуке о измјени и допуни Програма мјера и активности за
  утврђивање стања и уређења простора за 2024. – 2025. годину,
 5. Разматрање приједлога Одлуке о приступању измјени и допуни дијела Регулационог
  плана „Центар“ Добој, блок 10,
 6.  Разматрање приједлога Одлуке о именовању Савјета за праћење измјене и допуне
  регулационог плана „Центар“ Добој, блок 10,
 7. Разматрање приједлога Одлуке о приступању измјени и допуни дијела Регулационог
  плана „Доњи град“ Добој, блок 8,
 8. Разматрање приједлога Одлуке о именовању Савјета за праћење измјене и допуне
  регулационог плана „Доњи град“ Добој, блок 8,
 9. Разматрање приједлога Одлуке о давању сагласности за извођење детаљних
  геолошких истраживања техничког грађевинског камена – кречњака на локалитету
  Грапска Горња – Добој,
 10. Разматрање приједлога Одлуке о отпису ненаплативих потраживања,
 11. Разматрање приједлога Одлуке о замјени непокретности у КО Добој,
 12. Разматрање приједлога Одлуке о додјељивању признања и награда Града Добој за
  2024. годину,
 13. Разматрање приједлога Одлуке о именовању Организационог одбора
  Традиционалног међународног рукометног ТВ турнира шампиона Добој за 2024.
  годину,
 14. Разматрање приједлога Одлуке о критеријумима за додјелу средстава буџета Града
  за редовне дјелатности спортских клубова за 2024. годину,
 15. . Разматрање приједлога Плана о кориштењу средстава остварених од накнаде по
  основу посебних мјера заштите од пожара за 2024. годину,
 16. Разматрање приједлога Плана уписа ученика у први разред средњих школа на
  подручју Града Добој за школску 2024/2025. годину,
 17. Разматрање приједлога Програма за смањење ризика од елементарне непогоде и
  друге несреће за период 2024 – 2028. године,
 18. Разматрање Извјештаја о раду Јавне здравствене установе Дом здравља Добој за
  2023. годину,
 19. Разматрање Извјештаја о извршењу буџета Града Добој у периоду од 01.01.2024. –
  31.03.2024. године,
 20. Разматрање Информације о реализацији инвестиционог пројекта од посебног значаја
  за локални економски развој – „Бенкокс Босна“ д.о.о. Добој,
 21. Разматрање Информације о поднесеној иницијативи за додјелу концесије за
  експлоатацију техничког грађевинског камена серпентинисаног перидотита на
  лежишту „Равна коса“ у Рјечици Град Добој,
 22. Разматрање Информације о утрошку електричне енергије за јавну расвјету јануар –
  март 2024. године,
 23. Разматрање Информације о водоснабдијевања Града Добоја у 2023. години,
 24. . Кадровска рјешења,
 25. . Одборничка питања.


НАПОМЕНА:

 1. Скупштински материјал за тачке дневног реда 12. и 13. накнадно ће бити достаљен.
 2. Скупштински материјал за тачку дневног реда 14. достављен је на претходном
  скупштинским засиједањима.
 3. Молимо одборнике да сједници присуствују у заказано вријеме, а у случају
  спријечености да обавијесте Стручну службу Скупштине Града Добој

Материјал можете да преузмете са овог Л И Н К А

Прилози