Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Процјена угрожености од елементарне непогоде и друге несреће Града Добој

Систем заштите и спасавања је дио система безбједности и интегрисани облик управљања и организовања субјеката и снага система заштите и спасавања на спровођењу превентивних и оперативних мјера у извршавању задатака заштите и спасавања људи и материјалних добара од елементарне непогоде и друге несреће, укључујући и мјере опоравка од њихових посљедица.


Уредбом о садржају и начину израде Плана заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће („Службени гласник Републике Српске“ број 101/21), а у складу са Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ број: 121/12, 46/17 и 111/21), приступило се изради Процјене угрожености од елементарне непогоде и друге несреће Града Добој.


На основу горе наведеног Закона Скупштина јединице локалне самоуправе доноси Процјену угрожености од елементарне непогоде и друге несреће која је основ за даљу израду планске документације заштите и спасавања.

Прилози