Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Стратегија Града Добоја

Стратегија развоја града Добоја за период 2023 – 2029. година (Стратегија развоја) представља кључни стратешко-плански документ који треба да трасира развој града у наредном седмогодишњем периоду. Стратешки документ припремљен је кориштењем  методолошког приступа дефинисаног новим нормативним оквиром за израду стратешких и спроведбених докумената у Републици Српској[1]. Између осталог, методолошки приступ прописао је и редослијед основних корака у процесу израде Стратегије развоја, уз поштовање задате структуре, као обавезног дијела сваког стратешког документа. 

Одлуком о покретању процеса стратешког планирања формално је започет посао на изради стратешке платформе као прве фазе у припреми нове Стратегије развоја града Добоја. Сходно предвиђеној динамици, преднацрт стратешке платформе урађен је у периоду октобар – децембар 2022. године од стране Радне групе за израду стратешког документа која је формирана од стране Градоначелника Града Добоја и уз екстерну консултантску подршку, од којих је један експерт за обуку за службенике републичких органа управе и ЈЛС, у домену стратешког планирања те аутор Приручника за израду стратешких докумената у Републици Српској.  

Као подлога за израду стратешке платформе кориштени су релевантни плански документи који усмјеравају будући развој града Добоја, прије свега Просторни план града Добоја за период 2018 – 2038. година, доступни подаци надлежних служби Градске управе, као и релевантни подаци из различитих статистичких извора. На бази поменутих подлога, прикупљених и ажурираних података, утврђен је Нацрт стратешке платформе као основа за јавне консултације у којима су учешће узели социо-економски партнери, представници цивилног сектора, пословне заједнице, као и задужени службеници локалне управе. У циљу разматрања почетних налаза ситуационе анализе, идентификовања стратешких фокуса, дефинисања визије и стратешких циљева са индикаторима, одржани су радно-консултативни састанци укључујући и консултације путем online платформи.

Prilozi