Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Материјали за Двадесетчетврту редовну сједницу Скупштине града Добоја у 2024.години

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 44. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој” број: 1/17 и 3/22) и члана 10. Пословника о раду Скупштине Града Добој („Службени гласник Града Добој” број: 1/17),

САЗИВАМ 

Двадесетчетврту редовну сједницу Скупштине Града Добој за 13.02.2024. године (уторак). Сједница ће се одржати у малој сали Слобомир П Универзитета (Светог Саве 1), са почетком у 10.00  часова.

Колегијум Скупштине за 24. редовну сједницу Скупштине Града Добој предлаже следећи,

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Разматрање Извода из записника са 23. редовне сједнице Скупштине Града Добој одржане 14.12.2023. године,
 2. Разматрање приједлога Одлуке о давању сагласности на упис заложног права на непокретности у својини Града Добој,
 • Разматрање приједлога Одлуке о усвајању регулационог плана „Изградња пословних објеката на Усори“ Добој,
 • Разматрање приједлога Одлуке о усвајању измјене и допуне регулационог плана „Центар“ Добој,
 • Разматрање приједлога Одлуке о заштити изворишта воде за пиће “Придјел“, Град Добој,
 • Разматрање приједлога Одлуке о начину и условима продаје непокретности у КО Добој,
 • Разматрање приједлога Одлуке о утврђивању основице за израчунавање висине ренте у 2024. години,
 • Разматрање приједлога Одлуке о просјечним јединичним цијенама радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних површина,
 • Разматрање приједлога Одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта за 2024. годину,
 • Разматрање приједлога Одлуке о измјени Одлуке о мртвозорству на подручју Града Добој,
 • Разматрање приједлога Одлуке о измјени и допуни Одлуке о заштити изворишта воде за пиће „Луке – Усора“ Град Добој,
 • Разматрање приједлога Средњорочног плана рада Града Добоја 2023 – 2025. године,
 • Разматрање приједлога Средњорочног плана рада Града Добоја 2024 – 2026. године,
 • Разматрање приједлога Програма уређења грађевинског земљишта за 2024. годину,
 • Разматрање приједлога Програма мјера и активности за утврђивање стања и уређења простора за 2024 – 2025. годину,
 • Разматрање приједлога Програма заједничке комуналне потрошње за 2024. годину,
 • Разматрање приједлога Програма рада за 2024. годину Јавног предузећа „Регионалне депоније“ Д.О.О. Добој,
 • Разматрање приједлога Програма рада за 2024. годину Фондације „Центра за дјецу и омладину са сметњама у развоју“ Добој,
 • Разматрање приједлога Програма рада за 2024. годину Градске развојне агенције Добој,
 • Разматрање приједлога Плана и програма рада за 2024. годину Јавне установе „Центар за дневно збрињавање дјеце и омладине“ Добој,
 • Разматрање приједлога Плана и програма рада за 2024. годину Јавне установе „Центар за културу и образовање“ Добој,
 • Разматрање приједлога Програма рада Музеја у Добоју за 2024. годину,
 • Разматрање приједлога Програма рада Јавне установе „Спортско – рекреациони центар Преслица“ Добој за 2024. годину,
 • Разматрање приједлога Програма рада за 2024. годину Народне библиотеке Добој,
 • Разматрање приједлога Програма рада Туристичке организације Града Добој за 2024. годину,
 • Разматрање приједлога Програма рада Јавног предузећа „РТВ Добој“ д.о.о. за 2024. годину,
 • Разматрање приједлога Програма рада Јавне установе „Центар за социјални рад Добој“ за 2024. годину,
 • Разматрање приједлога Програма рада Јавне здравствене установе Дом здравља Добој за 2024. годину,
 • Разматрање приједлога Програма рада Скупштине Града Добој за 2024. годину,
 • Разматрање нацрта Плана кориштења средстава остварених од концесионих накнада у 2024. години,
 • Разматрање нацрта Програма одржавања, санације и реконструкције водопривредних објеката и водотокова у 2024. години,
 • Разматрање нацрта Програма одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева за 2024. годину,
 • Разматрање нацрта Програма коришћења средстава од накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе на подручју Града Добоја за 2024. годину,
 • Разматрање нацрта Програма коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње на подручју Града Добоја за 2024. годину,
 • Разматрање нацрта Програма коришћења средстава од посебних накнада за шуме у 2024. години,  
 • Разматрање Извјештај о коришћењу прихода од посебних накнада за шуме у 2023. години,
 • Кадровска рјешења,
 • Одборничка питања.

НАПОМЕНА:

 1. Скупштински материјал за тачке дневног 7., 9., 14., накнадно ће бити достаљен.
 2. Скупштински материјал за тачке дневног 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 29., 30., 31., 32. достављени су на претходним скупштинским засиједањима.
 3. Молимо одборнике да сједници присуствују у заказано вријеме, а у случају спријечености да обавијесте Стручну службу Скупштине Града Добој.

Материјале можете преузети овдје.

Прилози