Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Материјали за Двадесетдругу редовну сједницу Скупштине града Добоја у 2023.години

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 44. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој” број: 1/17 и 3/22) и члана 10. Пословника о раду Скупштине Града Добој („Службени гласник Града Добој” број: 1/17),

САЗИВАМ 

Двадесетдругу редовну сједницу Скупштине Града Добој за 22.11.2023. године (сриједа). Сједница ће се одржати у малој сали Слобомир П Универзитета (Светог Саве 1), са почетком у 10.00  часова.

Колегијум Скупштине за 22. редовну сједницу Скупштине Града Добој предлаже следећи,

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Разматрање Извода из записника са 21. редовне сједнице Скупштине Града Добој одржане 12.09.2023. године,
 2. Разматрање нацрта Одлуке о усвајању буџета Града Добој за 2024. годину,
 3. Разматрање нацрта Одлуке о извршењу буџета Града Добој за 2024. годину,
 4. Разматрање приједлога Одлуке о ангажовању новчаних средстава,
 5. Размарање приједлога Одлуке о измјени и допуни Програма мјера и активности за утврђивање стања и уређења простора за 2022 – 2023. годину,
 6. Разматрање приједлога Одлуке о приступању измјени и допуни дијела Регулационог плана „Центар“ Добој, блок 1,
 7. Разматрање приједлога Одлуке о именовању Савјета за праћење измјене и допуне дијела Регулационог плана „Центар“ Добој, блок 1,
 8. Разматрање приједлога Одлуке о приступању измјени и допуни дијела Регулационог плана „Центар“ Добој, блок 5,
 9. Разматрање приједлога Одлуке о именовању Савјета за праћење измјене и допуне дијела Регулационог плана „Центар“ Добој, блок 5,
 10. Разматрање приједлога Одлуке о приступању измјени и допуни дијела Регулационог плана „Центар“ Добој, блок 10,
 11. Разматрање приједлога Одлуке о именовању Савјета за праћење измјене и допуне дијела Регулационог плана „Центар“ Добој, блок 10,
 12. Разматрање приједлога Одлуке о приступању измјени и допуни дијела Регулационог плана „Доњи град“ Добој, блок 8,
 13. Разматрање приједлога Одлуке о именовању Савјета за праћење измјене и допуне дијела Регулационог плана „Доњи град“ Добој, блок 8,
 14. Разматрање приједлога Одлуке о приступању измјени и допуни дијела Регулационог плана „Средњошколски центар – Усора“ Добој,
 1. Разматрање приједлога Одлуке о именовању Савјета за праћење измјене и допуне дијела Регулационог плана „Средњошколски центар – Усора“ Добој,
 2. Разматрање приједлога Одлуке о приступању измјени и допуни дијела Регулационог плана „Преслица“ Добој,
 3. Разматрање приједлога Одлуке о именовању Савјета за праћење измјене и допуне дијела Регулационог плана „Преслица“ Добој,
 4. Разматрање приједлога Одлуке о измјени и допуни Одлуке о приступању измјени дијела Регулационог плана „Средњошколски центар – Усора“ Добој,
 5. Разматрање приједлога Одлуке о измјени и допуни Одлуке о приступању изради Регулационог плана „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА ДОБОЈ“,
 6. Разматрање приједлога Одлуке о усвајању измјене и допуне дијела Регулационог плана „Центар“ Добој, блок 6,
 7. Разматрање приједлога Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о усвајању Регулационог плана за изградњу пословног објекта са угоститељским садржајима у Добоју,
 8. Разматрање приједлога Одлуке о преносу уз накнаду електроопреме чија је изградња финансирана средствима из буџета Града Добој на ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој,
 9. Разматрање приједлога Одлуке о начину и условима продаје непокретности у посједу Града Добоја у КО Добој,
 10. Разматрање приједлога Одлуке о стављању ван снаге Одлуке Скупштине Града Добој број: 01-013-264/23 од 12.9.2023. године,
 11. Разматрање приједлога Одлуке о куповини непокретности у КО Добој,
 12. Разматрање приједлога Одлуке о продаји непокретности у обухвату плана парцелације за Привредну зону „Велика Буковица“ Добој у КО Велика Буковица непосредном погодбом инвеститору „Електропривреда Републике Српске – Обновљиви извори енергије“ д.о.о. Љубиње,
 13. Разматрање приједлога Одлуке о измјени и допуни Одлуке о усвајању Плана кориштења јавних површина на подручју Града Добој,
 14. Разматрање приједлога Одлуке о заштити изворишта воде за пиће „Луке – Усора“ Град Добој,
 15. Разматрање приједлога Одлуке о  измјени и допуни Одлуке о градским административним таксама,
 • Разматрање приједлога Одлуке о измјени и допуни Одлуке о преносу овлаштења,
 • Разматрање приједлога Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање начелника Одјељења и Службе у Градској управи Града Добој,
 • Разматрање приједлога Годишњег програма рада Јавне предшколске установе ,,Мајке Југовић“ Добој за радну 2023/2024. годину,
 • Разматрање приједлога Програма мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације за подручје Града Добоја за 2024. годину,
 • Разматрање нацрта Програма заједничке комуналне потрошње за 2024. годину,
 • Разматрање нацрта Програма рада за 2024. годину Јавног предузећа „Регионалне депоније“ Д.О.О. Добој,
 • Разматрање нацрта Програма рада за 2024. годину Фондације „Центра за дјецу и омладину са сметњама у развоју“ Добој,
 • Разматрање нацрта Програма рада за 2024. годину Градске развојне агенције Добој,
 • Разматрање нацрта Плана и програма рада за 2024. годину Јавне установе „Центар за дневно збрињавање дјеце и омладине“ Добој,
 • Разматрање нацрта Плана и програма рада за 2024. годину Јавне установе „Центар за културу и образовање“ Добој,
 • Разматрање нацрта Програма рада Музеја у Добоју за 2024. годину,
 • Разматрање нацрта Програма рада Јавне установе „Спортско – рекреациони центар Преслица“ Добој за 2024. годину,
 • Разматрање нацрта Програма рада за 2024. годину Народне библиотеке Добој,
 • Разматрање нацрта Програма рада Туристичке организације Града Добој за 2024. годину,
 • Разматрање нацрта Програма рада Јавног предузећа „РТВ Добој“ д.о.о. за 2024. годину,
 • Разматрање нацрта Програма рада Јавне установе „Центар за социјални рад Добој“ за 2024. годину,
 • Разматрање нацрта Програма рада Скупштине Града Добој за 2024. годину,
 • Разматрање Информације о потреби реализације Просторног плана Града Добој, заштита од поплава и уређење корита ријеке Спрече,
 • Разматрање Информације о потреби реализације Просторног плана Града Добој, изградња моста Мрчевац и брзог пута Добој – Бољанић – Петрово,
 • Разматрање Информације о поднесеном захтјеву/иницијативи за прекатегоризацију дијела локалног пута,
 • Разматрање Информације о реализацији Пројекта „Зелени економски развој – ГЕД“ који имплементира Град Добој заједно са УНДП,
 • Разматрање Информације о утрошку електричне енергије за јавну  расвјету јануар –  септембар 2023. године,
 • Кадровска рјешења,
 • Одборничка питања.

Скупштински материјал можете скинути овдје.

НАПОМЕНА:

 1. Скупштински материјали за тачке дневног реда 5., 18., 20., 25., 28., 47., 48., накнадно ће бити достаљен, а материјал за тачку 33 достављен је на претходном скупштинском засиједању.
 2. Молимо одборнике да сједници присуствују у заказано вријеме, а у случају спријечености да обавијесте Стручну службу Скупштине Града Добој.

Прилози