Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Материјали за Двадесетпету редовну сједницу Скупштине града Добоја у 2024.години

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 43. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој” број: 1/17 и 3/22) и члана 23. Пословника о раду Скупштине Града Добој („Службени гласник Града Добој” број: 1/17),

САЗИВАМ

Двадесетпету редовну сједницу Скупштине Града Добој за 03.04.2024. године (сриједа). Сједница ће се одржати у малој сали Слобомир П Универзитета (Светог Саве 1), са почетком у 10.00 часова. Колегијум Скупштине за 25. редовну сједницу Скупштине Града Добој предлаже следећи,

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Разматрање Извода из записника са 24. редовне сједнице Скупштине Града Добој одржане 13.02.2024. године,
 2. Разматрање приједлога Одлуке о прихватању задужења Града Добој код Европске инвестиционе банке по „Пројекту водовода и канализације у Републици Српској II“,
 3. Разматрање приједлога Одлуке о прихватању задужења Града Добој код Свјетске банке – Међународне банке за обнову и развој по „Пројекту модернизације водних и санитарних услуга“ (93020 – БА),
 4. Разматрање приједлога Одлуке о начину и условима продаје непокретности у КО Добој,
 5. Разматрање приједлога Одлуке о начину и условима продаје непокретности у КО Добој,
 6. Разматрање приједлога Одлуке о финансирању политичких странака које партиципирају у Скупштини Града Добој,
 7. Разматрање приједлога Одлуке о измјени Одлуке о мртвозорству на подручју Града Добој,
 8. Разматрање приједлога Годишњег плана рада Градоначелник и Градске управе 01.01. – 31.12.2024. године,
 9. Разматрање приједлога Плана кориштења средстава остварених од концесионих накнада у 2024. години,
 10. Разматрање приједлога Програма одржавања, санације и реконструкције водопривредних објеката и водотокова у 2024. години,
 11. Разматрање приједлога Програма одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева за 2024. годину,
 12. Разматрање приједлога Програма коришћења средстава од накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе на подручју Града Добоја за 2024. годину,
 13. Разматрање приједлога Програма коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње на подручју Града Добоја за 2024. годину,
 14. Разматрање приједлога Програма коришћења средстава од посебних накнада за шуме у 2024. години,
 15. Разматрање нацрта Одлуке о критеријумима за додјелу средстава буџета Града за редовне дјелатности спортских клубова за 2024. годину,
 16. Разматрање нацрта Плана о кориштењу средстава остварених од накнаде по основу посебних мјера заштите од пожара за 2024. годину,
 17. Разматрање Извјештаја о раду Јавног предузећа „Регионалне депоније“ Д.О.О. Добој за 2023. годину,
 18. Разматрање Извјештаја о раду Фондације „Центра за дјецу и омладину са сметњама у развоју“ Добој за 2023. годину,
 19. Разматрање Извјештаја о раду Градске развојне агенције Добој за 2023. годину,
 20. Разматрање Извјештаја о раду Јавне установе „Центар за дневно збрињавање дјеце и омладине“ Добој за 2023. годину,
 21. Разматрање Извјештаја о раду Јавне установе „Центар за културу и образовање“ Добој за 2023. годину,
 22. Разматрање Извјештаја о раду Музеја у Добоју за 2024. годину за 2023. годину, Разматрање Извјештаја о раду Јавне установе „Спортско – рекреациони центар Преслица“ Добој за 2023. годину,
 23. Разматрање Извјештаја о раду Јавне установе Народна библиотеке Добој за 2023. годину,
 24. Разматрање Извјештаја о раду Туристичке организације Града Добој за 2023. годину,
 25. Разматрање Извјештаја о раду Јавног предузећа „РТВ Добој“ д.о.о. за 2023. годину,
 26. Разматрање Извјештаја о раду Јавне установе „Центар за социјални рад Добој“ за годину,
 27. Разматрање Извјештаја о раду Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и развој Града Добој“ д.о.о. за 2023. годину,
 28. Разматрање Извјештаја о раду Градоначелника и Градске управе за период 01.01. – 31.12.2023. године,
 29. Разматрање Извјештаја о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности за период 01.01. – 31.12.2023. године,
 30. Разматрање Извјештаја о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за годину,
 31. Разматрање Извјештаја о раду Одбора за жалбе Града Добој за 2023. годину,
 32. Разматрање Извјештаја о одржавању, санацији и реконструкцији водопривредних објеката и водотокова у 2023. години,
 33. Разматрање Извјештаја о одржавању, санацији, реконструкцији и асфалтирању локалних путева у 2023. години,
 34. Разматрање Извјештаја о утрошку средстава прикупљених од концесионих накнада у 2023. години,
 35. Разматрање Извјештаја о утрошку средстава остварених од накнада по основу посебних мјера заштите од пожара у 2023. години,
 36. Разматрање Извјештаја о резултатима мјерења задовољства грађана јавним услугама за 2023. годину,
 37. Разматрање Извјештаја о реализацији Програма коришћећења средстава за унапређење пољопривредне производње на подручју Града Добоја за 2023. годину,
 38. Разматрање Извјештаја о коришћењу средстава од накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе на подручју Града Добоја за 2023. годину,
 39. Разматрање Извјештаја о реализацији програма рада Скупштине Града Добој за период 01.01. – 31.12.2023. године,
 40. Разматрање Информације о статусу топловодне инфраструктурне имовине,
 41. Разматрање Информације о утрошку електричне енергије за јавну расвјету јануар – децембар 2023. године,
 42. Разматрање Информације о поднесеној Иницијативи за додјелу концесије за изградњу соларне електране „Добој“,
 43. Кадровска рјешења,
 44. Одборничка питања.

НАПОМЕНА:

 1. Скупштински материјал за тачке дневног 8., 15., 25., 29., 38., 39. накнадно ће бити достаљен.
 2. Скупштински материјал за тачке дневног 9., 10., 11., 12., 13., 14. достављени су на
  претходним скупштинским засиједањима.
 3. Молимо одборнике да сједници присуствују у заказано вријеме, а у случају
  спријечености да обавијесте Стручну службу Скупштине Града Добој.

Материјале можете преузети овдје.

Прилози