Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obavještenja

Javni poziv: Sajam zapošljavanja

Grad Doboj putem Lokalnog savjetodavnog tijela za zapošljavanje i obrazovanje odraslih organizuje Sajam zapošljavanja i obrazovanja odraslih.

Učešće privrednih društava na Sajmu će biti usmjereno ka predstavljanju njihovih potreba za zapošljavanjem novih radnika.Tokom trajanja Sajma poslodavci će imati priliku da obave razgovore sa nezaposlenim licima koja traže posao kao i da prikupe njihove prijave za posao.

Sajam će se održati 04.12.2019. godine u Domu Vojske (sala Skupštine grada) u 10 časova.

Pravo na učešće na Sajmu imaju privredna društva i samostalni preduzetnici, registrovani na području grada Doboj, koji imaju potrebe za zapošljavanjem novih radnika.

Organizator Sajma će se angažovati da obezbijedi što veće prisustvo posjetilaca (nezaposlenih lica).

Poziv ostaje otvoren do 15.11.2019. godine.

Svi koji su zainteresovani za učešće na Sajmu mogu se prijaviti lično u šalter sali Gradske uprave Doboj na šalteru br. 7, telefonom na brojeve: 053/241-099 ili 053/224-508, kao i e-poštom: privreda@doboj.gov.ba.

Javni poziv: Podrška ruralnom stanovništvu u generisanju prihoda na teritoriji grada Doboja

Predmet Javnog poziva je odabir korisnika projekta „Podrška ruralnom stanovništvu u generisanju prihoda na teritoriji grada Doboja“ koji realizuje Grad Doboj kroz finansijski mehanizam za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj 2018/2019 za čije funkcionisanje su sredstva obezbijedili Vlada Republike Srpske, putem Ministarstva finansija, Vlada Švajcarske putem Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP BiH) i Grad Doboj.

Projektom je predviđena dodjela plastenika sa pratećom opremom, sadnog materijala i prihrane i zaštitnih sredstava za 20 nezaposlenih žena iz ruralnih područja, putem sufinansiranja.

Sve informacije vezane za projekat možete preuzeti na linku Javni poziv.

Javni poziv za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova

Na osnovu člana 59. stav 1 tačka 5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 97/16 i 36/19), člana 60. Statuta Grada Doboj („Službeni glasnik grada Doboj“, broj: 1/17), tačke III Odluke o sufinansiranju sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 8/19) i tačke V Odluke o kriterijima sufinansiranja sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 9/19), Gradonačelnik Grada Doboj upućuje:

JAVNI POZIV
za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj

Grad Doboj raspisuje Javni poziv za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj (u daljem tekstu Javni poziv, u odgovarajućem padežnom obliku), obezbjeđenjem finansijskih sredstava na jedan od sljedećih načina:

Model 1: Grad Doboj finansira 49% ukupne vrijednosti stambene jedinice, dok supružnici učestvuju 51%, u kojem slučaju supružnici biraju stambenu jedinicu ili

Model 2: Grad Doboj finansira 70% ukupne vrijednosti stambene jedinice, dok supružnici finansiraju 30%, u kojem slučaju supružnici nemaju pravo izbora stambene jedinice, odnosno, stambenu jedinicu bira Grad Doboj putem javnog poziva.

Grad Doboj sufinansiraće u utvrđenim procentima maksimalno 100 (stotinu) stambenih jedinica, na način i pod uslovima kako slijedi:

 • ukupna kvadratura stambene jedinice može iznositi od 40 a zaključno sa 75m2
 • stambena jedinica mora biti novoizgrađena i nekorištena
 • stambena jedinica mora biti sagrađena na području Grada Doboj
 • stambena jedinica mora biti upisana u javne knjige o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima (katastar nepokretnosti), kao legalna, bez tereta, zabilježbi i neriješenih zahtjeva
 • stambeni objekat u kojem se nalazi stambena jedinica koja je predmet sufinansiranja mora imati upotrebnu dozvolu
 • maksimalna cijena stambene jedinice po kvadratnom metru iznosi do 1.600,00KM sa uključenim PDV-om.

Pravo na sufinansiranje u smislu ovog Javnog poziva imaju parovi koji:

 • su državljani Republike Srpske/Bosne i Hercegovine
 • su mlađi od 30 godina, odnosno stariji od 18 godina, odnosno koji danom prijave na javni konkurs imaju navršenih 18 godina starosti, odnosno nisu navršili 30 godina starosti
 • su zaključili brak poslije 11.09.2019.godine,
 • najmanje jedan od supružnika ima prebivalište na području Grada Doboj u neprekidnom trajanju od najmanje 3 godine, računajući od dana prijave na javni konkurs.
 • nijedno od supružnika nije vlasnik/suvlasnik nepokretnosti – objekata (kuće, stana), uslovnih za stanovanje na području Bosne i Hercegovine
 • nijedno od supružnika nije prometovalo nepokretnostima – objektima u posljednje 3 godine, računajući od dana prijave na javni konkurs
 • imaju namjeru ostvarenja stalnog boravka na području Grada Doboj u periodu od najmanje 20 godina, računajući od dana zaključenja ugovora, odnosno, u posmatranom periodu supružnici imaju obavezu periodično dokazati boravak u stambenoj jedinici koja je bila predmet sufinansiranja, ne mogu otuđiti predmetnu stambenu jedinicu niti je izdati drugom u zakup.

U svrhu odobrenja sufinansiranja sredstava za kupovinu stambenih jedinica kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Prijavu na Javni poziv koja sadrži osnovne podatke o podnosiocu prijave, bračnom partneru, kontakt telefon i adresu, te podatke o odabranom modelu sufinansiranja (model 1 ili model 2), potpisanu od strane oba supružnika,
 • Uvjerenje o državljanstvu – za oba supružnika,
 • Važeći identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš) – za oba supružnika,
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih,
 • Uvjerenja, potvrde ili druge dokumente izdate od strane nadležnog organa o mjestu prebivališta na području grada Doboj, za period najkraće tri godine prije podnošenja prijave – dokumenti se dostavljaju za oba supružnika, osim u slučaju kada jedan od supružnika nema prebivalište na području Grada Doboj (dokument izdaje nadležni organ Ministarstva unutrašnjih poslova),
 • Ovjerene izjave oba supružnika, date pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da isti nisu vlasnici/suvlasnici nepokretnosti – objekata (kuće, stana), uslovnih za stanovanje na području Bosne i Hercegovine.
 • Uvjerenja/potvrde ili drugi dokumenti izdati od strane nadležnog organa, kojim se dokazuje da isti nisu vlasnici/suvlasnici nepokretnosti – objekata (kuće, stana), uslovnih za stanovanje na području svog prebivališta. Dokumente dostavljaju obavezno oba supružnika (dokument izdaje organ uprave nadležan za vođenje javnih evidencija o nekretninama).
 • Uvjerenje/potvrdu ili drugi dokument nadležnog organa kojim se dokazuje da supružnici nisu prometovali nepokretnostima – objektima u posljednje 3 godine, računajući od dana prijave na javni konkurs – dokumente dostavljaju oba supružnika (dokument izdaje mjesno nadležni organ Poreske uprave).

Svi dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

U situaciji kada jedno od supružnika nema prebivalište na području Grada Doboj, supružnik koji nema prebivalište na području Grada Doboj dokumentaciju pribavlja od nadležnih organa koji vode službene evidencije o činjenicama koje su predmet ovog Javnog poziva u mjestu svog prebivališta.

Komisija za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj, izvršiće ocjenu kompletnosti pristiglih prijava i utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju uslove ovog Javnog poziva.

Odluku o utvrđivanju liste najuspješnijih kandidata po osnovu predmetnog Javnog poziva donijeće Gradonačelnik.

Prava i obaveze ugovornih strana u postupku realizacije i po okončanju postupka realizacije dodjele novčanih sredstava u svrhu sufinansiranja kupovine stambenih jedinica, biće uređeni posebnim ugovorima, a supružnici sa kojima budu zaključeni ugovori će imati obavezu periodičnog dokazivanja boravka u stambenoj jedinici.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Prijave na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom iz tačke 4 dostavljaju se na sljedeću adresu:

GRAD DOBOJ
GRADONAČELNIK GRADA DOBOJ
KOMISIJA ZA SUFINANSIRANjE SREDSTAVA ZA KUPOVINU 100 STANOVA U SVRHU PODSTICANjA MLADIH BRAČNIH PAROVA NA PODRUČJU GRADA DOBOJ.
Hilandarska 1, 74000 Doboj

Sa naznakom:

„za Javni poziv za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj“

Broj: 02-022- 2055/19
Datum: 16.10.2019.

OBAVJEŠTENJE ZA PČELARE

Podsjećamo pčelare, koji su upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka Republike Srpske, da su dužni, u skladu sa Pravilnikom o načinu vođenja evidencije pčelara i pčelinjaka u Republici Srpskoj (Sl. Glasnik RS, broj 116/11), dva puta godišnje dostaviti podatke o brojnom stanju pčelinjih zajednica, na dan 31. mart i 30. septembar tekuće godine, u roku od 15 dana od dana utvrđenog stanja, na propisanom obrascu (Prilog broj 2).

Pčelari dostavljaju podatke gradskom organu uprave posredstvom udruženja ili zadruge čiji su članovi, a ostali pčelari podatke dostavljaju direktno gradskom organu uprave.

Odjeljenje za poljoprivredu grada Doboj sve podatke objedinjuje i dostavlja Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Sugeriše se Udruženju pčelara da na ovu dužnost podsjeti svoje članove, kako bi podatke dostavili na vrijeme.

Informacije možete dobiti na broju telefona: +387 53 242 115.