Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javni oglas

Javni oglas za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata u Izbornoj jedinici Doboj

  1. Objavljuje se Javni oglas za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata u izbornoj jedinici Doboj.

II.   Uslovi za imenovanje:

Opšti uslovi:

1.  Prijavljeni kandidat je državljanin Bosne i Hercegovine s pravom glasa.

2.  Za kontrolora izbornih rezultata ne može biti imenovano lice (član 2.3.Izbornog zakona BiH):

1.  koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a  Izbornog zakona BiH;

2.  koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);

3.  koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav  (4) Izbornog zakona;

4.  koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti (na Opštim izborima 2018. i Lokalnim izborima 2020. godine); i

5.  kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Posebni uslovi:

–    da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno IV ili V stepen stručne spreme;

–    da ima izborno iskustvo (odnosno rad na poslovima kontrolora izbornih rezultata, rad na poslovima supervizora izbornih rezultata, rad na poslovima unosa izbornih rezultata i rad u biračkom odboru kao predsjednik ili član biračkog odbora).

III.  Potrebna dokumentacija:

  1. prijava na javni oglas (popunjen obrazac za prijavu kandidata za kontrolora izbornih rezultata),
  2. potvrda o prebivalištu,
  3. Ovjerena kopija univerzitetske diplome/svjedočanstva o završenom školovanju,
  4. Rješenje/uvjerenje o izbornom iskustvu.

IV.  Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet-stranici grada i sredstvima javnog informisanja (RTV Doboj).

V.   Organ za provođenje postupka

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija Doboj.

VI.  Ostale informacije

Izborna komisija će nakon završene procedure po javnom oglasu imenovati kontrolore izbornih rezultata (ukupno 3) na period od 5 godina. Imenovani kontrolori izbornih rezultata, da bi bili angažovani, dužni su proći obuku, testiranje i certificiranje koju će organizovati i provesti Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Izborna komisija će certificirane kontrolore izbornih rezultata angažovati prilikom provođenja izbora, na poslovima kontrole izbornih rezultata, za koje poslove je predviđena naknada za kontrolora izbornih rezultata. Visinu naknade određuje Gradska izborna komisija Doboj. Obrazac prijave je sastavni dio javnog oglasa.

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije sa naznakom:

Gradska izborna komisija Doboj

Adresa: Cara Dušana 79A, 74 000 Doboj

„Prijava na javni oglas za kontrolora izbornih rezultata – ne otvarati“.

Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.

Obrazac možete preuzeti na ovoj adresi.