Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odluka o zabrani paljenja vatre na otvorenom

Na osnovu članova 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 97/16 i 36/19), člana 18. stav 10. Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 94/19) članova 60. i čl. 77 Statuta Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboja“ br. 1/17)  i Odluke o proglašenju vanredne situacije na teritoriji Grada Doboj broj: 02-022-601/20 od 16.03.2020. godine a na prijedlog Gradskog štaba za vanredne situacije Komandant štaba donosi:

Odluka o zabrani paljenja vatre na otvorenom

I

Zabranjuje se paljenje korova, drugog poljoprivrednog otpada i svih vrsta vatre na otvorenom bez prethodnog obavještenja i saglasnosti Teritorijalne vatrogasne jedinice Doboj.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku Grada Doboj“.

Broj: 02-022-641/20                                                                                     KOMANDANT  ŠTABA

Datum: 20.03.2020.godine                                                                                  Boris Jerinić