Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odluka o korištenju novčanih sredstava deponovanih na računima posebnih namjena

Na osnovu člana 22. stav 12, člana 39. stav 1. i člana 41. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 97/16 i 36/19), člana 5. i člana 6. Odluke o formiranju Gradskog štaba za vanredne situacije („Službeni glasnik Grada Doboj“ br. 2/18) čl. 60. i čl. 77 Statuta Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboja“ br. 1/17)  i Odluke o proglašenju vanredne situacije na teritoriji Grada Doboj broj: 02-022-601/20 od 16.03.2020. godine Štab za vanredne situacije grada Doboj donosi:

O D L U K U

I

U periodu trajanja vanredne situacije, dozvoljava se gradonačelniku korištenje novčanih sredstava deponovanih na računima posebnih namjena Grada Doboj.

II

Novčana sredstva deponovana na računima posebnih namjena biće korištena u periodu trajanja vanredne situacije u svrhu prevazilaženja problema funkcionisanja i finansiranja jedinice lokalne samouprave.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja i traje do momenta okončanja vanrednog stanja.

Broj: 02-022-636/20                                                                KOMANDANT ŠTABA                                        

Datum: 20.03.2020.godina                                                             Boris Jerinić