Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Јавни оглас – о покретању поступка усклађивања аутобуских редова вожњена подручју града Добоја за регистрациони период 2023/2024

ЈАВНИ ОГЛАС

о покретању поступка усклађивања аутобуских редова вожње
на подручју града Добоја за регистрациони период 2023/2024

            На основу члана 27. став 2. Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/17 и 17/23), члана 3. и 11. Правилника о критеријумима, начину и поступку усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских линија на подручју града Добоја  („Службени гласник Града Добоја“, број: 2/18), обавјештавају се превозници о покретању поступка усклађивања редова вожње аутобуских линија на подручју града Добоја за регистрациони период 2023/2024.

            За усклађивање, превозници су обавезни доставити:

 1. Захтјев за усклађивање који садржи податке о превознику (тачна адреса, број телефона/ телефакса, e-mail адреса, име и презиме одговорног лица и његов мобилни телефон).
 • Лиценце за превозника (лиценца „Б“) и лиценце за возила којима се врши јавни превоз лица издате од стране надлежног органа, односно лиценце превозника и извода из лиценце у складу са чланом 2. став 2. Правилника о условима и поступку издавања, лиценце превозника, извода из лиценце и начину означавања возила („Службени гласник РС“, број: 77/17).
 • Овјерене копије комплетне регистрације привредног друштва које испуњава опште услове за вршење превоза у складу са чланом 6. Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/17 и 17/23), које је регистровано код надлежног регистрационог суда, односно копију рјешења о регистрацији предузетника регистрованог код надлежног регистрационог органа Јединице локалне самоуправе (дозвола за рад).
 • За редове вожње који се одржавају у кооперацији обавезно навести назив кооперанта на реду вожње и доставити Уговор о кооперацији, овјерен од стране свих коопераната.
 • Сви редови вожње морају бити усклађени са Правилником о критеријумима, начину и поступку усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских линија на подручју града Добоја (“Службени гласник Града Добоја“, број: 2/18), и Даљинаром са минималним временима вожње на градским аутобуским линијама на подручју града Добоја („Службени гласник Града Добоја“, број: 2/18) – навести број релације из Даљинара, као и другим условима из члана 7. Правилника.
 • Приједлоге редова вожње аутобуских линија за усклађивање у граду Добој доставити према сљедећем:
  • Приједлоге нових редова вожње, у 10 примјерака, према обрасцу у Правилнику,
  • Приједлоге старих редова вожње с промјеном у 10 примјерака,
  • Приједлоге старих редова вожње којима се продужује рок важења.
 • У Складу са чланом 9. Правилника о критеријумима, начину и поступку усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских линија на подручју града Добоја  („Службени гласник Града Добоја“, број: 2/18) и Одлуком о накнадама за усклађивање и регистрацију аутобуских линија на подручју града Добоја („Службени гласник Града Добоја“, број: 2/18),  за регистрациони период 2022/2023 превозници су обавезни уплатити:
 • накнаду за усклађивање новог реда вожње, за сваки најављени полазак и за сваки најављени повратак у износу од 40,00 КМ (доставити доказ о уплати),
  • за сваки најављени полазак и за сваки најављени повратак на старом реду вожње с промјеном потребно је уплатити  износ од 40,00 КМ (доставити доказ о уплати),
  • накнаду за регистрацију нових редова вожње по једној линији, као и накнаду за продужење рока важења старих редова вожње по једној линији у износу од 200,00 КМ (доставити доказ о уплати),
  • накнаду за рјешавање спорова у износу од 400,00 КМ коју уплаћује приговарач новог реда вожње (доставити доказ о уплати).

Накнада се уплаћује  на рачуне јавних прихода Града Добоја број:

 • 555008-00240202-21 код Нове банке Добој,
 • врста прихода: 729124,
 • буџетска организација: 9999999
 • општина: 028

Без претходних уплата и достављених образаца о уплатама, приједлози редова вожње се неће разматрати и усклађивати.

 • Наведене документе потребно је доставити Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности Добој, до 15.05.2023. године до 13,00 часова, након чега ће се приступити јавном отварању приспјелих пошиљки и евидентираће се њихов садржај.

Документацију предати на шалтер број 2 (писарница Градa Добојa) са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“, исту не достављати поштом због могућег кашњења или губљења пошиљке. Након што Комисија за усклађивање прегледа ваљаност приспјелих захтјева биће организован састанак усклађивања редова вожње на који ће бити позвани сви заинтересовани превозници