Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Додјела новчаних средстава за суфинансирање трошкова једног поступка биомедицински потпомогнуте оплодње

На основу члана 59.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 60. Статута Града Добој („Службени гласник  Града Добој број:1/17 и 3/22), тачке II Одлуке о суфинансирању трошкова биомедицински потпомогнуте оплодње за подршку пронаталитетној политици Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 6/20),  и члана 4. Правилника о додјели средстава за подршку пронаталитетној политици Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 6/20), Градоначелник Града Добој, расписује

Ј А В Н И     К О Н К У Р С

за додјелу новчаних средстава за суфинансирање трошкова
једног поступка биомедицински потпомогнуте оплодње

I

Расписује се Јавни конкурс за додјелу новчаних средстава за суфинансирање трошкова једне процедуре биомедицински потпомогнуте оплодње.

II

Право на додјелу  новчане помоћи из члана 1. жена  може  остварити ако су испуњени сљедећи услови:

 • да у моменту подношења пријаве  на конкурс има до  48 година и 364 дана;
 • да има пријављено пребивалиште на подручју Града Добој у непрекидном трајању дужем од  2 године прије подношења захтјева (један од супружника);
 • да јој је у вези са планирањем породице, признато право на три поступка биомедицински потпомогнуте оплодње  на терет средстава Фонда здравственог осигурања Рeпублике Српске (искориштено право на три поступка БМПО на терет ФЗО РС) а да исте нису успјеле;
 • да у вези са планирањем породице, не испуњава критеријуме (услове) за даље финансирање поступака биомедицински потпомогнуте оплодње о трошку Фонда здравственог осигурања Републике Српске, (године старости, неопходности донације репродуктивног материјала);
 • да у вези са планирањем породице, има неуспјеле покушаје поступке биомедицински потпомогнуте оплодње финансиране из сопствених средстава;
 • да није раније остварила право на додјелу једнократне новчане помоћи код градске управе Добој, што утврђује Одјељење за финансије Града Добој из службене евиденције.                             

III

Уз захтјев за додјелу новчаних средстава подносиоци су дужни доставити следећу документацију:

 • увјерење о пребивалишту, на подручју Града Добој, најкраће двије године прије подношења пријаве на конкурс,  (увјерење – образац  ПБА 4A, МУП РС);
 • Рјешења Фонда здравственог осигурања Републике Српске којим су призната права на поступке биомедицински потпомогнуте оплодње или потврду Фонда здравственог осигурања о оствареним поступцима биомедицински потпомогнуте оплодње на терет Фонда здравственог осигурања Републике Српске;
 • жена која је имала више покушаја финансираних властитим средствима треба доставити доказе о проведеним поступцима БМПО;
 • медицински налаз  не старији од 6 мјесеци (налаз гинеколога) са дијагнозом примарног или секундарног стерилитета и препоруком за поступак БМПО;
 • фотокопију личне карте за оба супружника;
 • доказ да није раније остварено право на додјелу једнократне помоћи (Одјељење за финансије Града Добој);
 • рачун  или предрачун трошкова асистиране репродукције;

IV

Конкурс остаје отворен до 30. новембра 2023. године а објавиће се у дневном листу „Глас Српске“, на огласној табли Града Добој и интернет страници Града Добој.

Неблаговремени и непотпуни захтјеви неће се узети у разматрање.

Комисија именована од стране Градоначелника ће размотрити захтјеве и утврдити приједлог за доношење коначне Одлуке у складу са Правилником о додјели средстава за подршку пронаталитетној политици  Града Добој.

Захтјеви са потребном документацијом могу се поднијети непосредно у пријемној канцеларији Града Добој или поштом на адресу:

ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ДОБОЈ
КОМИСИЈИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТЕ ОПЛОДЊЕ
Хиландарска 1. Добој, 74 000
са назнаком

„За јавни конкурс за додјелу новчаних средстава за суфинансирање трошкова једног поступка биомедицински потпомогнуте оплодње“.