Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Јавни позив за подношење захтјева за додјелу пластеника од 100 m² са садним/сјеменским материјалом, системом за наводњавање и додатном опремом

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 60 и 77. Статута Града Добој (Службени гласник Града Добој, број 1/17 и 3/22), члана 10. Правилника о утврђивању услова, критеријума и поступака за остваривање права на додјелу пластеника у пројекту „Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа и младих особа кроз производњу поврћа у пластеницима“ и Споразума о сарадњи закљученог између Града Добој и Muslim Aid Association Сарајево број: 02-022-313/24 од 27.02.2024. године, Градоначелник расписује:

Ј А В Н И  П О З И В

за  подношење захтјева за  додјелу пластеника од 100 m²  са садним/сјеменским материјалом, системом  за   наводњавање  и додатном  опремом

I ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Град Добој, у сарадњи са невладином организацијом Muslim Aid Association са сједиштем у Сарајеву, расписује Јавни позив за подношење захтјева за додјелу 20 пластеника од 100 m²  са садним/ сјеменским материјалом, системом за наводњавање и додатном опремом. Пројектом су обезбијеђена новчана средства од стране Града Добој у износу од 40%, донаторска средства невладине организације Muslim Aid Аssociation у износу од 40% и властитог учешћа корисника у износу од 20% од укупне цијене пластеника и опреме.

II   ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа у Пројекту имају заинтересована физичка лица, која имају пребивалиште на подручју града Добоја  и посједују пољопривредно земљиште у непосредној близини стамбеног објекта у којем станују, при чему предност имају социјално и материјално угрожене особе, младе особе и жене. Право на учешће немају запослени у Градској управи , као ни чланови њихове уже породице (супружници, родитељи, дјеца ако припадају истом домаћинству).

III УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА ОД 100 m2 СА САДНИМ/СЈЕМЕНСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ, СИСТЕМОМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ

Подносилац захтјева треба да испуњава сљедеће услове:

ОПШТИ УСЛОВИ

Апликант мора испуњавати сљедеће опште услове како би био уврштен у ранг листу потенцијалних корисника. 

 1. Да је незапослена особа или особа са минималним примањима или млада особа до 35 година старости или жена, са пребивалиштем на подручју града Добој,
 2. Да је, као носилац или члан газдинства, уписан у Регистар пољопривредних газдинстава (РПГ) у Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ) или изјава да ће након објаве коначне ранг листе одабраних корисника а до потписивања уговора извршити упис у РПГ,
 • Да је подносилац захтјева, или члан његовог домаћинства власник/посједник или закупац (најмање 3 године) пољопривредног земљишта погодног за пластеничку производњу, а које се налази у непосредној близини стамбеног објекта у којем станује,
 • Да има обезбијеђено наводњавање пластеника,
 • Да у тренутку предаје захтјева за учешће у овом позиву, нема више од 200 m² пластеника у  посједу домаћинства,
 • Да суфинансира Пројекат  у висини 20% од набавне цијене пластеника са пратећом опремом (740,00 КМ),
 • Да обавезно присуствује  едукацији из области пластеничке производње, коју организују  Muslim Aid Аssociation и Град Добој,
 • Да у посљедње три године није остварио-ла право на донацију из области пластеничке производње од стране Града Добој, министарстава, хуманитарних и других организација, 
 • Да ће додјељени пластеник задржати у власништву најмање 3 године од дана потписивања уговора.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Докази из посебних услова нису обавезни, али ће се на основу истих извршити додатно вредновање апликација.

 1. Број чланова заједничког домаћинства,
 2. Број незапослених пунољетних чланова домаћинства,
 3. Број издржаваних чланова домаћинства (дјеца, незапослени чланови који нису на евиденцији Бироа за запошљавање),
 4. Незапосленост подносиоца захтјева,
 5. Самохрани родитељ,
 6. Млади до 35 година,
 7. Подносилац захтјева жена,
 8. Oсоба са инвалидитетом већим од 80% (РВИ неће ући у разматрање),
 9. Услови за пластеничку производњу (положај пластеника, могућност наводњавања, вјетровитост, близина стамбеном објекту и сл.),
 10. Социјални аспект (стање на терену, имовинско стање, општи утисак и сл.).

IV    ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Подносиоци захтјева требају приложити сљедећу документацију:

 1. Пријавни образац са Упитником за кориснике,
 2. Увјерење о пребивалишту за све пунољетне чланове (ЦИПС),
 3. Потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава у АПИФ-у, или изјава да ће након објаве коначне ранг листе одабраних корисника а до потписивања уговора извршити упис у РПГ,
 • Кућна листа – овјерена 
 • Доказ да је подносилац захтјева или члан домаћинства законски корисник пољопривредног земљишта (ЗК уложак, посједовни лист или уговор о закупу на период од најмање 3 године),
 • Доказ о незапослености подносиоца захтјева, издат од Бироа за запошљавање, или потврда  издата од Пореске управе Републике Српске,
 • Доказ о незапослености свих пунољетних чланова домаћинства, издат од Бироа за запошљавање, а за лица која се не воде на евиденцији Бироа за запошљавање, потврда  издата од Пореске управе Републике Српске,
 • Потврда из школе / факултета за дјецу/издржаване чланове домаћинства, а за дјецу предшколског узраста приложити Извод из матичне књиге рођених,
 • Потврда о висини примања подносиоца захтјева и запослених чланова домаћинства са кућне листе (за пензионере последњи чек од пензије, или потврда издата од банке),
 • Доказ да је самохрани родитељ  (Извод из матичне књиге умрлих, доказ о разводу брака, или други документ којим подносилац захтјева може доказати  да је самохрани родитељ),
 • Доказ да је подносилац захтјева и/или члан домаћинства особа са инвалидитетом већим од 80 % (потврда/мишљење стручне медицинске комисије о утврђеном инвалидитету, с тим да РВИ неће ући у разматрање),
 • Овјерена изјава да подносилац захтјева, као ни чланови домаћинства не посједују пластеник већи од 200 m2 у свом власништву,
 • Овјерена изјава да ће корисник добивени пластеник задржати у власништву најмање 3 године од потписивања уговора,
 • Овјерена изјава да подносилац захтјева у посљедње 3 године није остварио право на донацију, додјелу или суфинансирање набавке пластеника од Града, министарстава, хуманитарних и других организација,
 • Овјерена изјава да ће суфинансирати  20%  (740,00 КМ) од набавне цијене пластеника са додатном опремом, те да ће обавезно присуствовати едукацији из области пластеничке производње.

Изјаве из тачке IV подтачка 3, 12, 13, 14 и 15, подносе се на прописаном јединнственом обрасцу „ИЗЈАВА“, који се може преузети на инфо пулту Града Добој.

Комисија задржава право накнадне провјере документације уколико сумња у вјеродостојност достављених докумената, као и могућност накнадне допуне документације у посебним случајевима.

V    ПРОЦЕДУРА ОДАБИРА КОРИСНИКА

Административну обраду запримљених пријава и одабир корисника у складу са Правилником о утврђивању услова, критеријума и поступка за остваривање права на додјелу пластеника и опреме у пројекту Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа и младих особа кроз производњу поврћа у пластеницима“, провест ће комисија која се састоји од три члана, од којих су два представници Града Добој, а један представник хуманитарне организације Muslim Aid Аssociation.

Ранг листа одабраних корисника ће бити објављена на огласној табли Града Добој и службеној wеб страници Града Добој www.doboj.gov.ba.

Изабрани корисници потписују трипартитни Уговор о додјели пластеника, којим ће бити регулисана сва даља међусобна права и обавезе.

VI  НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Пријаве на овај Јавни позив, заједно са потребном документацијом, предају се у затвореној коверти , на протокол Града Добој,

са назнаком : Пријава на јавни позив за  додјелу пластеника од 100 m²  са садним/сјеменским материјалом, системом  за   наводњавање  и додатном  опремом

-Не отварати-

Пријавни образац са Упитником за кориснике, као и образац „ИЗЈАВА“ могу се преузети на инфо пулту Града Добој и службеној  wеб страници www.doboj.gov.ba,

Рок за предају пријава је 15 дана од дана објаве овог Јавног позива на службеној  wеб страници www.doboj.gov.ba, те на огласној табли Града Добој, а закључно са 20.03.2024. године. У случају недовољног броја пријава, Град Добој ће обавјестити заинтересована лица о продужењу рока за пријаве на  Јавни позив.

Све додатне информације могу се добити у Одјељењу за пољопривреду Градске управе Добој на број телефона 053/ 242- 115 сваким радним даном од 07:00-15:00 часова.   

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Образце и упитник можете преузети на наведеним линковима: