Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР РАСПОЛОЖИВИХ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА

На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, члана 77. Статута града Добој („Службени гласник града Добој“, број 1/17), у оквирима Одлуке о критеријима суфинансирања средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број 9/19), Градоначелник Града Добој упућује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор расположивих стамбених јединица у сврху реализације суфинансирања куповине станова младим брачним паровима

 1. Град Добој расписује јавни позив за избор расположивих стамбених јединица  у сврху реализације суфинансирања средстава за куповину 10 стамбених јединица  младим брачним паровима, којима ће бити одобрено суфинансирање куповине станова по Јавном позиву за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој, а у оквирима Одлуке о критеријима суфинансирања средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број 9/19).
 2. Град Добој суфинансираће средства за куповину 10 стамбених јединица у смислу тачке I ове Одлуке, на начин и под условима како слиједи:
 • укупна квадратура стамбене јединице може износити од 40 а закључно са 75м2,
 • стамбена јединица мора бити новоизграђена и некориштена,
 • стамбена јединица мора бити саграђена на подручју Града Добој,
 • стамбена јединица мора бити уписана у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима (катастар непокретности), као легална, без терета, забиљежби и неријешених захтјева,
 • стамбени објекат у којем се налази стамбена јединица која је предмет суфинансирања мора имати употребну дозволу,
 • максимална цијена стамбене јединице по квадратном метру износи до 1.600,00КМ са укљученим ПДВ-ом
 1. Позивају се сва правна лица која посједују непокретности које испуњавају услове из тачке 2. овог Јавног позива да се пријаве на Јавни позив и доставе своје понуде
 1. 4.1. Понуда припремљена од понуђача треба да буде достављена као једна цјелина која ће садржавати следеће:

1) Назив понуђача са тачном адресом;

2) Идентификациони и порески број (ЈИБ и ПИБ),

3) Актуелни извод из судског регистра,

4) Увјерење из казнене евиденције надлежног суда да у кривичном поступку није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини,

5) увјерење надлежног суда или органа управе код којег је регистрован понуђач којим се потврђује да није под стечајем нити је предмет стечајног поступка, да није предмет поступка ликвидације, односно да није у поступку обустављања пословне дјелатности;

6) доказ да је испунио обавезе у вези са плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини,

6) увјерење надлежних институција да је понуђач измирио доспјеле обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних пореза;

7) доказ да су непокретности које су предмет понуде уписане у катастар непокретности/земљишне књиге на име понуђача, без терета и било каквих забиљежби (посједовни лист и зк извадак),

8) доказ да су стамбене јединице/непокретност који су предмет понуде изграђени у складу са прописима који регулишу планирање и изградњу, односно да су спремни за употребу,

9) доказ да су стамбене јединице/непокретност који су предмет понуде новоизграђени и некориштени,

10) образац за цијену који обавезно садржи: број стамбених јединица са прецизном квадратуром, јасно назначеном спратношћу и цијеном (образац је саставни дио јавног позива – прилог 1)

4.2. Сви документи достављају се у оригиналу или овјереној копији.

4.3. Група понуђача која жели учествовати у овом поступку дужна је тражену документацију доставити за сваког члана групе, изузев обрасца за цијену. Група понуђача дужна је доставити и оригинал или овјерену копију правног акта о удруживању у групу понуђача. Наведени правни акт мора садржавати:

 • називе чланова групе са тачним идентификационим елементима,
 • назив члана групе који се именује као носилац групе са којим ће се одвијати комуникација и који ће потписивати документацију. Од групе понуђача се не захтјева да формирају ново правно лице али чланови групе морају преузети солидарну одговорност за своје обавезе. Понуђач који је самостално поднио понуду, не може бити и члан групе понуђача у предметном поступку. Члан групе једног понуђача не може бити и члан групе другог понуђача у предметном поступку.

4.4. Сви понуђачи су дужни доставити и изјаву одговорног лица да пристаје на услове јавног позива, односно да пристаје на условну реализацију Јавног позива (коначан/укупан број станова који ће бити предмет суфинансирања зависиће од исхода јавног позива упућеног младим брачним паровима).

5. Критериј за избор стамбених јединица је најнижа цијена укупне понуде(најнижа вриједност).Уколико два или више понуђача понуде исту укупну вриједност понуде, предност ће бити дата понуђачу који је понудио више станова ниже спратности.

6. Комисија за избор стамбених јединица у сврху реализације суфинансирања куповине станова младим брачним паровима извршиће оцјену пристиглих понуда које задовољавају критерије комплетности из тачке 4 овог Јавног позива и сачинити приједлог ранг-листе понуђача на основу критерија – најнижа цијена укупне понуде

7. Одлуку о избору најповољнијег понуђача доноси Градоначелник. Реализација предметне Одлуке зависиће од исхода Јавног позива упућеног младим брачним паровима.

8. Јавни позив остаје отворен 15 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

9. Пријаве на јавни позив са пратећом документацијом (понуде) достављају се у затвореним ковертама. Понуда се чврсто увезује на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова. Под чврстим увезом подразумијева се понуда укоричена у књигу или понуда осигурана јемствеником. Ако је понуда израђена у два или више дијелова, сваки дио се чврсто увезује на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова. Понуда се доставља на сљедећу адресу:

ГРАД ДОБОЈ

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ДОБОЈ

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА У СВРХУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СУФИНАНСИРАЊА КУПОВИНЕ СТАНОВА МЛАДИМ БРАЧНИМ ПАРОВИМА

Хиландарска 1, 74000 Добој

са назнаком

„Пријава на јавни позив за избор стамбених јединица“

Број: 02-022-1847/20

Добој, 25.08.2020. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Борис Јеринић