Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ЈАВНИ ПОЗИВ: За додјелу 20 пластеника од 100 m² са системом за наводњавање, садним/сјеменским материјалом и додатном опремом, путем суфинансирања

На основу члана 59, Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске, број 97/16, 36/19), члана 60 и 77. Статута Града Добој (Службени гласник Града Добој, број 1/17), члана 7. Правилника о утврђивању услова, критеријума и поступака за остваривање права на додјелу пластеника у пројекту „Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа и младих особа кроз производњу поврћа у пластеницима“ и Споразума о сарадњи закљученог између Града Добој и Muslim Aid (MAID) Сарајево број :02-022-983/20 од 20.05.2020. године а у складу са Програмом кориштења средстава за унапређење пољопривредне производње на подручју града Добоја за 2020. годину, Градоначелник расписује :

Ј А В Н И  П О З И В

ЗА ПРЕДАЈУ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОДЈЕЛУ 20 ПЛАСТЕНИКА ОД 100 m² СА СИСТЕМОМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ, САДНИМ/СЈЕМЕНСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ И ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ, ПУТЕМ СУФИНАНСИРАЊА

I ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

У складу са Muslim Aid (MAID) мисијом, у Босни и Херцеговини развијен је програм Економског оснаживања социјално и материјално угрожених особа и младих особа, кроз производњу поврћа у пластеницима. Основни циљ пројекта је афирмисање пољопривредне производње широм Босне и Херцеговине како би становништво на основу властитог рада било у стању обезбиједити властити доходак. Програм је организован на принципима сарадње и суфинансирања пројекта. Омјер суфинансирања изражен је у процентима:  Muslim Aid ( MAID)  Сарајево 40%, Град Добој 40% и властито учешће корисника 20%. Пројектом је предвиђена додјела пластеника од 100 m² са системом за наводњавање, садним/сјеменским материјалом и додатном опремом путем суфинансирања, те едукативни семинар из области пластеничке производње.

II   ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа у Пројекту имају заинтересована физичка лица, која имају пребивалиште на подручју града Добоја  и посједују пољопривредно земљиште у непосредној близини стамбеног објекта у којем станују, при чему предност имају социјално и материјално угрожене особе, младе особе и жене. Право на учешће немају запослени у  MAID-u нити запослени у Градској управи , као ни чланови њихове уже породице ( супружници, родитељи, дјеца ако припадају истом домаћинству).

III   УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА

Подносилац захтјева треба да испуњава сљедеће услове:

 1. Да је незапослена особа или особа са минималним примањима,
 2. Да је, као носилац или члан газдинства, уписан у регистар пољопривредних газдинстава у Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ),
 3. Да је подносилац захтјева, или члан његовог домаћинства власник/посједник или закупац пољопривредног земљишта погодног за пластеничку производњу, минималне површине 300 m2,
 4. Да има обезбијеђено наводњавање пластеника,
 5. Да у тренутку предаје захтјева за учешће у овом позиву, нема више од 100 m² пластеника у  посједу домаћинства,
 6. Да суфинансира Пројекат  у висини 20% од набавне цијене пластеника са пратећом опремом ( 547,80 КМ ),
 7. Да обавезно присуствује  едукацији из области пластеничке производње у трајању од два дана.

IV    КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА

Критеријуми за бодовање подносиоца захтјева:

1. Погодност земљишта за пластеничку производњу и могућност наводњавања (утврђује Комисија за додјелу пластеника на лицу мјеста), 1-3 бода,

 • Слаби услови ( релативно велики нагиб, удаљеност од куће 100 до 200 m ) – 1 бод,
 • Добри услови ( благи нагиб, удаљеност од куће 50 – 100 m) – 2 бода,
 • Јако добри услови ( раван терен, удаљеност од куће до 50 m, добар приступ) – 3 бода.

Кандидати код којих са на терену утврди да не посједују пољопривредно земљиште погодно за пластеничку производњу (нпр. јако велики нагиб, мала површина парцеле и сл.) или немају могућност за наводњавање неће се бодовати, те се њихове пријаве неће узети у разматрање.

2. Додатни бодови по основу припадности једној од доле наведених категорија:
Подносилац захтјева је незапослен …………………………………………………………………… 2 бода,

Подносилац захтјева је млада особа до 35 година…………………………………………….5 бодова,

Подносилац захтјева је жена ……………………………………………………………………….. 5 бодаова,

За сваког пунољетног, незапосленог члана  домаћинства (који се налази на евиденцији незапослених особа Бироа за запошљавање) ………………………………………………………..1 бод,

За сваког издржаваног члана домаћинства (који се не налази на евиденцији  незапослених  особа  Бироа за запошљавање, нпр. дјеца, ученици, студенти  и  сл.)…1бод,

Особе са инвалидитетом ……………………………………………………………………………………3 бода,

Подносилац захтјева је самохрани родитељ …………………………………………………… 5 бодова,

Социјални аспект –без примања по члану домаћинства ………………………………… 6 бодова,

                              –минимална примања, по члану домаћинства до 100,00 КМ….3 бодова,

                                             –минимална примања, по члану домаћинства до 200,00 КМ …… 2 бода,

                                             –минимална примања, по члану домаћинства до 300,00 КМ …….1 бода,

 • стање на терену ……………………………………………………………………………….0-4 бодова.

У случају да више кандидата имају исти број бодова, предност ће имати кандидати који имају статус социјално и материјално угрожених особа, младих особа и жена.

V     ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 1. Образац за пријаву на Јавни позив,
 2. ЦИПС пријава подносиоца захтјева,
 3. Кућна листа – овјерена 
 4. Доказ да је кандидат или члан домаћинства законски корисник пољопривредног земљишта (ЗК уложак, посједовни лист или уговор о закупу на период од најмање 3 године),
 5. Доказ о незапослености кандидата, издат од Бироа за запошљавање, или потврда да особа није порески обвезник,  издата од Пореске управе,
 6. Доказ о незапослености свих пунољетних чланова домаћинства, издат од Бироа за запошљавање (или овјерена фотокопија здравствене књижице осигураника и издржаваних чланова домаћинства),
 7. Потврда из школе / факултета за дјецу и студенте, а за дјецу предшколског узраста приложити родни лист,
 8. Потврда о висини примања за запослене чланове домаћинства  (за пензионере последњи чек од пензије, или потврда издата од банке),
 9. Овјерена изјава да подносилац захтјева, као ни чланови домаћинства не посједују пластеник већи од 100 m2 у свом власништву,
 10. Овјерена изјава да ће корисник добивени пластеник задржати у власништву најмање 3 године од потписивања Уговора,
 11. Овјерена изјава да подносилац захтјева у последње 3 године није остварио право на донацију, додјелу или суфинансирање набавке пластеника од Града, Министарства, хуманитарних и других организација,
 12. Овјерена изјава да ће суфинансирати  20%  (547,80 КМ) од набавне цијене пластеника са додатном опремом,
 13. Овјерена изјава да ће обавезно присуствовати едукацији из области пластеничке производње у трајању од два дана,
 14. Доказ да је самохрани родитељ (смртни лист,  пресуда  о разводу, или други документ којим корисник може доказати такав статус),
 15. Потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава у АПИФ-у,
 16. Доказ о инвалидитету особе.

VI    ПРОЦЕДУРА ОДАБИРА КОРИСНИКА

Комисија за бодовање и утврђивање крајњих корисника је састављена од представника Одјељења за пољопривреду Града Добој и организације МАID.

Задатак Комисије је да:

 • Прегледа приспјеле пријаве,
  • Евидентира кандидате који испуњавају услове из Јавног позива,
  • Обави увиђај на лицу мјеста,
  • Сачини листе крајњих корисника, на основу утврђених критерија за бодовање,
  • Достави листе Градоначелнику.

Сагласност на предложену листу кандидата даје Градоначелник.

Ранг листа одабраних кандидата ће бити објављена на огласној табли Града Добој и службеној wеб страници Града.

VII  НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Обрасци захтјева за пријаву могу се преузети на инфо пулту Градске управе Добој и заједно са траженом документацијом предати у затвореној коверти на протокол Града Добој са назнаком „За јавни позив за додјелу пластеника“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Све додатне информације могу се добити у Одјељењу за пољопривреду Градске управе Добој на број телефона 053/242-115 сваким радним даном од 07:00-15:00 часова. Јавни позив траје од 07.09.2020. године до 21.09.2020. године и биће објављен на огласној табли и службеној страници Града Добој.

Број: 02-022-1-1960/20

Датум: 07.09.2020. године            

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Борис Јеринић


Документи за преузимање