Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Наредба о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката (14. април 2020.)

На основу члана 22. и члана 45. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 121/12 и 46/17), члана 5. и члана 6. Одлуке о формирању Градског штаба за ванредне ситуације („Службени гласник Града Добој“ бр. 2/18), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији Града Добој број: 02-022-601/20 од 16.03.2020.године, Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона („COVID-19“) у Републици Српској, Републичког штаба за ванредне ситуације 11-2/20 од 30.03.2020. године, Закључка о измјени и допуни Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона („COVID-19“) у Републици Српској, Републичког штаба за ванредне ситуације 20-5/20 од 13.04.2020. године те Закључка о продужењу примјене закључака, Републичког штаба за ванредне ситуације 20-4/20 од 13.04.2020. године, Градски штаб за ванредне ситуације Града Добој доноси:

НАРЕДБУ

о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на територији Града Добој

У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, заштите и спасавања становништва, провођења Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона („COVID-19“) у Републици Српској, Републичког штаба за ванредне ситуације 11-2/20 од 30.03.2020. године те Закључка о измјени и допуни Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона („COVID-19“) у Републици Српској, Републичког штаба за ванредне ситуације 20-5/20 од 13.04.2020. године:

1. Забрањује се рад сљедећим субјектима, сваким радним даном и у дане викенда до 27. априла 2020. године и то:

 • угоститељским објектима за исхрану и пиће,
 • трговинама, осим субјеката из члана 2., ове одлуке,
 • трговине на мало,
 • услужне дјелатности/занатство у којима се остварује непосредан блиски контакт са клијентима, осим такси службе,
 • свадбеним салонима,
 • фитнес  центрима (фитнес, боди – билдинг клубовима и сличним облицима организовања),
 • дјечијим играоницама,

2. Ограничава се рад:

 • здравствених установа – апотека

   а) радним даном од 07,00 до 18,00 часова

 • у циљу реализације Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације бр: 13-1/20 од 01.04.2020. године

   б) викендом од 07,00 до 15,00 часова,

 • у циљу реализације Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације бр: 06-6/20 од 22.03.2020. године о снабдјевању лијековима и медицинским средствима када апотеке не раде задужује се здравствена установа – ЗУ „Моја апотека“, смјештена у згради ЈЗУ „Дом здравља“ Добој, да организује рад од 00-24 часова,
 • трговачким центрима од 07,00 до 18,00 часова, могу радити само трговине прехране/робе широке потрошње, апотеке, пољопривредне апотеке, трговине техничке робе – бијеле технике, водоматеријалом и санитаријама, грађевинским материјалом, аутодијеловима, дијеловима за пољопривредне машине, електроматеријалом, керамиком и боја и лакова ако се налазе у трговачком центру,
 • трговине прехране/робе широке потрошње 07,00 до 18,00 часова
 • субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у оквиру продаје њихових производа)- од 07,00 до 19,00 часова.
 • трговине сточне хране од 07,00 до 18,00 часова,
 • трговине које се баве продајом техничке робе – бијеле технике, водоматеријалом и санитаријама, електроматеријалом, аутодијеловима, дијеловима за пољопривредне машине, керамиком и боја и лакова, грађевинским материјалом – стоваришта, од 7,00 до 18,00 часова
 • продавнице пољопривредне опреме, алата и машина од 7,00 до 18,00 часова
 • дрогерије од 7,00 до 18,00 часова
 • продавнице које се баве продајом дјечије опреме, са обавезом одвајања простора за продају дјечије конфекције, од 7,00 до 18,00 часова
 • пољопривредне апотеке – од 07,00 до 18,00 часова,
 • зелена пијаца у Добоју од 07,00 до 15,00 часова у складу са посебно прописаним мјерама.

Субјектима из става 3.,4, и 5. овог члана дозвољен је рад у складу са овим чланом ако се ради о субјектима који прометују претежно прехрамбеним производима (више од 50%).

Рад у субјектима на које се односи ограничење из члана 2. организовати уз предузимање следећих мјера:

 • ограничити број људи који истовремено могу бити присутни у затвореном продајном простору (једна особа на 50м2, максимално пет особа до 200 м2, преко 200 м2 максимално до 20 особа ), тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу бити у објекту,
 • испред благајни означити и организовати размак између купаца од најмање један метар,
 • у затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције и повишене хигијене.
 • јавне кухиње – дозвољен рад преко шалтера без услуживања/послуживања у објектима,
 • достава животних намирница је дозвољена од 07,00 до 18,00 часова за оне субјекте који су регистровани за обављање те дјелатности, уз максималне мјере хигијене и сигурности које ће контролисати контролни органи,
 • хотели, мотели и хостели – могу пружити услуге у свом простору за своје госте а услуге хране и пића само за госте хотела, мотела и хостела,
 • бензинске пумпе, без ограничења када је у питању продаја горива и других нафтних деривата, са ограничењем за дио бензинске пумпе у којем је смјештен продајни објекат – од 07,00 до 18,00 часова, уз предузимање следећих мјера:
 • ограничити број људи који истовремено могу бити присутни у затвореном продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа које могу истовремено улазити,
 • испред благајни ограничити и организовати размак између купаца од најмање један метар,
 • у затвореном продајном простру омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције и повишене хигијене.

Сви субјекти на које се односи ограничење из члана 2. дужни су, поред наведених, организовати рад уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.

3. Градска управа и градске службе ће организовати свој рад како слиједи:

 • у свим организационим јединицама Градске управе организовати рад са минималним бројем потребних извршилаца на лицу мјеста,
 • остала лица упутити на рад од куће или рад код куће,
 • на улазу у све службене просторије Градске управе које пружају услуге грађанима ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у Управи, онемогућити задржавање у просторијама Градске управе и прављење дужих редова у затвореном простору,
 • одржавати растојање између грађана у затвореним просторима Управе од најмање један метар, уз предузимање мјера дезинфекције и повишене хигијене,

У свим градским установама и предузећима, осим Дома здравља, организовати минималан процес рада уз извршавање свих функција; остала лица упутити на рад код куће или од куће, обезбиједити исте мјере за ограничавање броја улазака и задржавања у просторима гдје се пружају услуге,

 • све организационе јединице, градске установе и предузећа дужни су писано извијестити Команданта штаба за ванредне ситуације и Градски штаб о предузетим мјерама.

4. Дом здравља ће реорганизовати свој рад по усаглашеним препорукама и закључцима са ресорним министарством при чему:

 • организовати се за пружање здравствене заштите примарно особама које могу бити заражене вирусом Корона,
 • приоритетно и без задршке проводити мјере анкетирања лица која су била у контакту са зараженим, са предлагањем кућне изолације за све особе првог контакта,
 • организовати без прекида (0-24 часа) службу јављања, давања одговора и услуге лицима која ће се јављати због уласка у земљу на граничним прелазима,
 • појачати контролу на улазу у Дом здравља, свих лица  како би се заштитили здравствени радници Дома здравља.

5. Задужује се Одјељење за инспекцијске послове и Одјељење за послове комуналне полиције да у провођењу ове Наредбе обезбиједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.

6. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из тачке 5. ове наредбе, свакодневно ће извјештавати Команданта градског штаба за ванредне ситуације.

7. Наредба број: 02-022-712/20 од 02.04.2020. године се ставља ван снаге.

8. Ова наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Града Добој“.

Број: 02-022-762/20
Датум: 13.04.2020. година

КОМАНДАНТ ШТАБА
Борис Јеринић


Овдје можете погледати/преузети Закључак о кретању лица старијих од 65 година: