Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Vijesti

Lomljenje kolača u čast dobojskih novomučenika

Kod Spomen-kosturnice stradalim Srbima u Doboju slomljen je slavski kolač i osveštano žito u čast Svetih novomučenika Eparhije zvorničko-tuzlanske, povodom 108 godina od internacije Srba u dobojski logor, prvi u civilizovanoj Evropi koji je organizovala Austrougarska u kojem je od 1915. do 1917. godine ubijeno 12.000 ljudi.Svečani obred lomljenja kolača izvršio je arhijerejski namjesnik dobojski Mirko Nikolić zajedno sa izaslanikom srpskog člana Predsjedništva BiH Boškom Tomićem, pomoćnikom ministra rada i boračko-invalidske zaštite Nebojšom Vidakovićem, poslanikom u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđanom Todorovićem i gradonačelnikom Doboja Borisom Jerinićem, koji je izabran za kuma slave za narednu godinu.

Prisutni su i pripadnici Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka Oružanih snaga BiH, rukovodstvo grada Doboja, udruženja proistekla iz Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, te Udruženja potomaka i poštovalaca ratnih dobrovoljaca 1912-1918. godine i konzulata Srbije u Banjaluci. Nakon lomljenja slavskog kolača biće položeni vijenci kod Spomen-kosturnice, a potom i kod spomenika “Dobojski logor 1915-1917”, koji se nalazi na mjestu nekadašnjeg logora u neposrednoj blizini sadašnje željezničke stanice.Lomljenju slavskog kolača je prethodila Sveta arhijerejska služba u Hramu Svetih Petra i Pavla u Doboju i ophod oko crkve.

Stradalnike u dobojskom logoru je Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve proglasio novomučenicima Eparhije zvorničko-tuzlanske. Dobojski logor, koji je u Prvom svjetskom ratu formirala Austrougarska, bio je prvo organizovano masovno stratište u dotadašnjoj istoriji civilizovane Evrope. Prvi podaci o dobojskom logoru predočeni su tek u “Spomenici posvećenoj mučenicima i žrtvama dobojske internacije iz svjetskog rata 1915/16. godine”, koja je urađena prilikom osveštanja spomenika, Spomen-kosturnice sa kostima stradalih i Spomen-crkve Svetih apostola Petra i Pavla 1938. godine.

Logor je osnovan 27. decembra 1915. i bio u funkciji do 5. jula 1917. godine, a u njega je interniran 45.791 Srbin i to 16.673 muškarca, 16.996 žena i djece iz BiH, te 12.122 srpska vojnika i jedan broj starijih ljudi, žena i djece iz Srbije i Crne Gore, od kojih je oko 12.000 stradalo. Odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova uvrstio je internaciju Srba u dobojski logor u kalendar značajnih događaja.

Edukacija u društvenom centru

U Društvenom Centru u Doboju 13. i 14.decembra 2023. godine održana je edukacija na temu “Facilitacija Foruma u mjesnim zajednicama” koju je organizovao Grad Doboj u saradnji sa UNDP-om. Pomenuta edukacija je sastavni dio plana obuka koje su u obavezi proći sve jedinice lokalne samouprave koje učestvuju u projektu “Jačanje uloge MZ u BiH” koji finansira vlada Švajcarske i Švedska a sprovodi UNDP u saradnji sa Gradom Doboj. U dvodnevnoj edukaciji predstavnici MZ su obučeni o teorijskom i praktičnom dijelu vođenja foruma. U toku obuke učesnici su izrazili želju za organizovanjem edukacija na različite teme, te će u narednom periodu fokus biti na realizaciji traženih obuka.

Projekat „Jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u Bosni i Hercegovini“ – Dogradnja OŠ Vuk Stefanović Karadžić

Predstavnici Grada Doboj i UNDP-a, zajedno sa direktorom OŠ Vuk Stefanović Karadžić, obišli su građevinske radove dogradnje OŠ Vuk Stefanović Karadžić, koji se finasiraju kroz projekat „Jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u Bosni i Hercegovini“.

Izgradnjom novog objekta OŠ Vuk Stefanović Karadžić će dobiti dvije nove učionice, sensornu sobu i sensornu salu za potrebe učenika sa poteškoćama u razvoju. Ovom dogradnjom Grad Doboj stvara uslove za moderno inkluzivno obrazovanje i ispunjava svoje obaveze iz Člana 24 UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Unutar dograđenog objekta nalazit će se kancelarija Udruženja djece sa poteškoćama u razvoju Doboj koje će imati na raspolaganju sve resurse novog objekta radi održavanje vanastavnih aktivnosti.

Projekat „Jačanja povjerenja i kohezije u zajednicama u Bosni i Hercegovini“, uz finansijsku podršku Službe za instrumente vanjske politike (#FPI) Evropske unije u okviru Instrumenta za međuljudske odnose, razvoj i međunarodnu saradnju (#NDICI), sprovode Evropska unija (EU), Ujedinjene Nacije (UN), Misija OSCE u Bosni i Hercegovini (OSCE) i Savjet Evrope (CoE) u partnerstvu sa Gradom Doboj.

Ovo je jedan vrlo važan korak ka društvenom osnaživanju osoba sa poteškoćama u razvoju i razvijanju poverenje i pripadnosti među njima i njihovih porodica prema lokalnoj zajednici.

Projekat „Lokalni ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini (LER u BiH)“

U Hotelu „Park“ Doboj održana je prva radionica „Lokalni ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini (LER u BiH)“, na kojoj je učestovalo 60 predstavnika privatnog, društvenog i javnog sektora Grada Doboj. Radionica je održana radi sagledanja stanja ekonomskog razvoja i komparativnih prednosti Grada Doboj sa tačke gledišta privatnog, društvenog i javnog sektora, uz utvrđivanje prepostavki za sistematska poboljšanja u pogledu lokalnog ekonomskog razvoja.

Projekat „LER u BiH“ realizuje konzorcijum Caritas Švajcarske i Niras u ime Švajcarske razvojne agencije (SDC), u saradnji sa Gradom Doboj. Cilj projekta je olakšavanje kreiranja inovativnih i inkluzivnih ekonomskih prilika koje će nastati kao rezultat zajedničke vizije i partnerstva lokalnih subjekata. Grad Doboj je imenovan za pilot partnera početne faze projekta koji je planiran da traje do 2034. godine.

Svim prisutnim učesnicima obratio se zamjenik gradonačelnika Grada Doboj Slavko Kovačević, poželivši svima dobrodošlicu i ostvarivanja kvalitetne saradnje radi ispunjavanja željenih ciljeva.

Javni poziv za učešće u realizaciji manifestacije „Zimska čarolija Doboj“

U skladu sa članom 82. stav 3 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 97/16 i 36/19), članom 77. Statuta Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 1/17),  Gradonačelnik Grada Doboj upućuje:

Javni poziv za učešće u realizaciji manifestacije

„Zimska čarolija Doboj“

1. Grad Doboj poziva zainteresovana pravna i fizička lica sa registrovanom djelatnošću da podnesu prijave za učešće u realizaciji manifestacije „Zimska čarolija Doboj“ (u daljem tekstu Zimska čarolija).

2. Zimska čarolija biće održana u Gradu Doboj, u periodu od 22.decembra 2023.godine do 14.januara 2024.godine, na lokalitetu centralnog gradskog parka – Parka narodnih heroja u Doboju.

3. Zainteresovana pravna i fizička lica u smislu tačke 1 ovog Javnog poziva mogu podnijeti jednu prijavu za korišćenje jedne sajamske kućice u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga, plasiranja tradicionalnih proizvoda ili proizvoda tematski i sadržajno vezanih za zimske radosti ( kuhano vino, razne vrste čajeva, drugi topli i hladni napici, palačinci, roštilj, topli sendviči i ostala jednostavna jela – brza hrana, dekoracije i ukrasi, suveniri i slično) kao i za korišćenje javne površine . Korišćenje sajamske kućice ili javne površine u svrhu obavljanja aktivnosti koje su predmet ovog Javnog poziva za sezonu 2023-2024 je besplatno.

4. Radno vrijeme Zimske čarolije biće utvrđeno opštim aktom Gradonačelnika.

5. Potencijalni ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu – jedna sajamska kućica  sa precizno utvrđenom namjenom korišćenja.

6. Eliminatorni uslovi učešća u realizaciji Zimske čarolije u smislu ovog Javnog poziva podrazumijevaju sljedeće:

                6.1. dostavljanje dokaza da zainteresovano pravno ili fizičko lice je registrovano za obavljanje djelatnosti

                6.2. dostavljanje kataloga proizvoda/liste usluga sa obaveznim opisima proizvoda, podacima o porijeklu proizvoda, a koji obavezno odgovaraju uslovima i namjeni iz tačke 3 Javnog poziva.

                6.3. dostavljanje ovjerene izjave o prihvatanju uslovne realizacije Zimske čarolije

                6.4.dostavljanje prijave u periodu trajanja ovog javnog poziva (blagovremeno dostavljanje)

7. Podnosioci prijave koji ispune sve eliminatorne uslove iz tačke 6 biće vrednovani hronološkim redoslijedom, odnosno prednost će biti data podnosiocu potpune i blagovremene prijave koji je ranije podnio potpunu prijavu. Prijave koje po kvalitetu i sadržini prispjele dokumentacije ne odgovaraju uslovima ovog Javnog poziva i koji tematski i sadržajno ne odgovaraju manifestaciji biće odbačene i neće biti predmet vrednovanja.

8. Konačnu rang listu učesnika u formi Odluke o odobravanju učešća u realizaciji manifestacije „Zimska čarolija Doboj“ donosi Gradonačelnik a na prijedlog Komisije. Obradu pristiglih prijava i vrednovanje potpunih prijava na način i pod uslovima utvrđenim ovim Javnim pozivom izvršiće privremeno radno tijelo  – Komisija za realizaciju manifestacije „Zimska čarolija Doboj“. Učesnici Zimske čarolije ne mogu birati lokalitet sajamske kućice. Plan korišćenja i raspored korisnika sajamskih kućica utvrdiće organizator – Grad Doboj u duhu obezbjeđenja raznolikosti sadržaja na samom lokalitetu.

9. Učešće u realizaciji zimske čarolije može biti ostvareno i korišćenjem predviđenog dijela javne površine na lokalitetu Gradskog parka (klizalište, pokretne igračke, maskote i slično) na način i pod uslovima utvrđenim Planom korišćenja javnih površina („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 4/02, 7/11, 10/11, 6/12, 8/13, 10/13, 1/16 i 3/16, 3/17, 2/18,5/19, 11/19), Odlukom o korišćenju javnih površina („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 6/16, 3/17, 11/19) i Odlukom o komunalnim taksama („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 8/10, 9/12, 2/16, 5/17, ispravka greške 3/16, 3/19, 1/20 prečišćen tekst) a u svrhu i namjenu koja sadržajno i tematski odgovara zimskim radostima.

10. Svi učesnici  Zimske čarolije dužni su pridržavati se pravila Zimske čarolije kako slijedi:

– zabrana postavljanja vlastitih uređaja i opreme na ili ispred javne površine bez saglasnosti organizatora – Grada Doboj

–  pridržavanje javnog reda i mira

– čuvanje dodijeljene opreme/sadržaja i vraćanje iste po okončanju manifestacije Gradu u nepromijenjenom stanju. Svu eventualnu štetu na objektima/kućicama/opremi koja je izazvana nemarom ili neodgovornim postupanjem korisnika sajamske kućice snosi korisnik sajamske kućice.

– redovno odlaganje otpada i održavanje prostora čistim

11. U slučaju da jedan ili više kapaciteta koji su predmet ovog Javnog poziva ostanu slobodni, organizator – Grad Doboj zadržava pravo da iste dodijeli Turističkoj organizaciji Grada Doboj, odnosno drugim organizacijama od interesa za Grad.

12. Javni poziv ostaje otvoren od dana objavljivanja u dnevnim novinama do 24. novembra 2023.godine u 15.00 časova.

13. Prijave u svrhu učešća u realizaciji Zimske čarolije podnose se pismenim putem, u zatvorenim kovertama, direktno putem prijemne kancelarije ili poštom. Službenici prijemne kancelarije dužni su na svaku prijavu upisati datum i sat prispijeća iste.

14. Adresa za dostavljanje prijava za ovaj Javni poziv je: GRAD DOBOJ, GRADONAČELNIK, Cara Dušana 79a , 74000 Doboj sa naznakom „Zimska čarolija Doboj“.

15. Ovaj Javni poziv biće objavljen u dnevnim novinama “Glas Srpske” i zvaničnoj internet stranici Grada Doboj.

Izabran tim od šest članica koje će predstavljati naš grad na muzičko-scenskom spektaklu – Ritam Evrope

Gradska uprava Doboj ove godine ostvarila je značajan korak ka promociji našeg grada i kulture. Doboju je pripala čast da postane dio porodice gradova koji zajedno realizuju muzičko-scenski spektakl – Ritam Evrope.

Ritam Evrope je najveći omladinsko-dječiji muzički i televizijski festival u regiji, inspirisan formatom Evrovizije. Festival okuplja mlade talente iz cijele zemlje , a podršku ovom festivalu pružaju i ambasadori zemalja Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Grad Doboj se istakao preuzimanjem organizacione i finansijske podrške timu, uz lično angažovanje gradonačelnika, Borisa Jerinića u rješavanju brojnih izazova.

U martu 2023. godine, u saradnji sa Gradskom upravom, organizovana je audicija koja je okupila talentovane mlade osobe iz Doboja i okoline.
Stručni predstavnici festivala Ritam Evrope su izabrali tim od šest članica (vokalni solista i plesna grupa) koje će predstavljati naš grad na ovom prestižnom takmičenju. Imamo čast predstaviti izabrane predstavnice:

  1. Ivona Vukojević (vokalni solista)
  2. Jana Rauković
  3. Sofija Zagorac
  4. Farrah Halilović
  5. Ana Simić
  6. Mateja Dolić

Pobjednik festivala će biti odabran kombinacijom glasanja, uključujući stručni žiri, žiri iz gradova učesnika i glasove gledalaca putem sms poruka. Prvih pet timova će se direktno kvalifikovati za veliko regionalno takmičenje Ritma Evrope u Makedoniji, gde će se nadmetati sa najboljim iz Srbije, Crne Gore, Makedonije i Republike Srpske.

Ovo je jedan od primjera kako se zajedničkim naporima Gradske uprave i lokalnih talenata može promovisati grad i kultura na regionalnom nivou.

Pozivamo vas da podržite naše mlade predstavnice na ovom putovanju i da budete uz njih tokom ovog izuzetnog muzičkog spektakla.

Gradonačelnik Jerinić upriličio prijem za delegaciju bratskog Celja

Gradonačelnik Doboja Jerinić upriličio je u Gradskoj upravi prijem za delegaciju slovenačkog grada Celja koju su činili župan Matija Kovač, podžupan Samo Seničar, predsjednik Komisije za međunarodne odnose Dominik Ocvirk i šef Kabineta župana Barbara Bošnjak. Kovač je prvi put od kada je postao župan Celja posjetio pobratimljeni grad Doboj.

Saradnja ova dva grada, Doboja i Celja duga je oko 60 godina. Ta povezanost naročito se iskazala tokom katastrofalnih poplava 2014. godine, kada je Celje nesebično priteklo u pomoć Dobojlijama, dajući pomoć u ljudstvu, novcu i materijalnim sredstvima. Odnose će unapređeivati rečeno je nakon sastanka u Gradskoj upravi Doboj. Veliki broj djece iz Doboja skoro svake godine odlazi na zimovanje u celjsku Koču ,a sada bi moglo doći i do do realizacije projekta u sklopu koga bizajedno ljetovala djeca iz ova dva pobratilmljena grada.

Delegacija iz Doboja uskoro bi mogla posjetiti bratsku slovenačku opštinu, kako bi im prenijeli njihova pozitivna iskustva.

Gradovi Celje i Doboj su bratimljeni još od 1965. godine. U Doboju postoji i Celjska ulica. Odavno saradnja postoji i u sportu. Učestvovali su i ranije, ali je i ove godine ekipa iz bratskog Celja bila dio 54. Međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona.

Sastanak sa šefom Delegacije EU u BiH

Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić izjavio je da je tokom današnjeg sastanka sa šefom Delegacije EU u BiH Johanom Satlerom informisan da postoji impuls da se nastavi treća faza izgradnje Koridora “Pet ce”, koja prvu i drugu fazu povezuje sa graničnim prelazom Svilaj, odnosno EU. Jerinić je naveo da je pozitivan impuls došao nakon nedavno održanog sastanka političkih subjekata koje činu koaliciju na nivou BiH.

“Vezano za taj projekat negdje oko 40 odsto sredstava je grant EU, a 60 odsto Evropske banke za obnovu i razvoj “EBRD” i to je svakako od krucijalnog značaja za grad Doboj, dobojsku regiju, Republiku Srpsku i BiH”, rekao je Jerinić novinarima.

On je naveo da je na današnjem sastanku u Doboju razgovarao i političkiim temama poput izbornog procesa pred nastupajuće lokalne izbore, ali i o nedavno uvedenim sankcijama SAD funkcionerima Republike Srpske. Na novinarsko pitanje da li je praksa da SAD uvode sankcije uvijek kada politički subjekti u BiH dogovore set reformskih programa na putu prema EU, Jerinić je rekao da se radi o simptomatičnoj pojavi da se sankcije uvode svaki put kada smo blizu rješenja, a ne donose ništa po bilo kom pitanju koje treba da se rješava.

“Da li je to slučajno ili namjerno to je sada za neki viši nivo ljudi koji bolje poznaju prilike”, rekao je Jerinić.

On je istakao da je jedino dijalog domaćih političara presudan za napredak u BiH, dok nepovjerenje unosi bilo kakvo nametanje sa strane, koje, poput prethodnih sankcija, nije imalo efekta. Jerinić je napomenuo da je narod izabrao funkcionere, a da u obrazloženju sankcija nije navedeno da su njihove odluke povrijedile bilo koji zakon.

Drugi sajam zanimanja u Doboju

Drugi sajam zanimanja održće se 24. maja u Gradu Doboju, privlačeći buduće srednjoškolce iz tog područja. Sajam je izuzetno važan događaj jer omogućuje mladim ljudima da se upoznaju s različitim strukama koje su predstavile šest dobojskih srednjih škola. Organizator sajma je Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti Grada Doboja, čije je glavno nastojanje povezivanje obrazovanja i privrede u lokalnoj zajednici.

Učešće na sajmu uzeli su i lokalni privrednici koji su uspostavili plodnu saradnju sa školama kada je u pitanju izvođenje praktične nastave. Ova saradnja je od ključne važnosti jer omogućava učenicima da steknu praktična znanja i veštine koje su neophodne u njihovim budućim karijerama. Privrednici su aktivni učesnici sajma, pružajući informacije o potrebama tržišta rada i mogućnostima zapošljavanja u različitim strukama.

Sajam zanimanja predstavlja izvrstan prostor za razmenu ideja i iskustava između učenika, škola i privrednih subjekata. Mladi imaju priliku da postave pitanja, razgovaraju s predstavnicima škola i privrednika, kao i da se informišu o potencijalnim obrazovnim putevima i mogućnostima koje im se pružaju. Ovaj događaj je koristan za sve učesnike jer je podstakao razvoj veza između obrazovnog sektora i privrede, pružajući tako perspektive i smjernice za buduće obrazovne i karijerne odluke mladih ljudi u Gradu Doboju.

Obilježen Međunarodni dan porodice

Dom zdravlja Doboj zajedno sa Javnom predškolskom ustanovom „Majke Jugović”, Školom sporta „Sparta”, Američkim kutkom i vrtićem „Madagaskar” obilježio je Međunarodni dan porodice – 15.maj. Cilj je bio da se ukaže na činjenicu koliko je zdrava porodica važna i koliki je njen društveni značaj.

Porodica kao najvažnija osnova društva trenutno je ugrožena u moru dešavanja koja skreću pažnju na sve ono što je loše, ali je najbitnije sačuvati u svemu tome, poručeno je danas u Doboju povodom Međunarodnog dana porodice u organizaciji dobojskog Doma zdravlja. Direktor Doma zdravlja Vladimir Marković rekao je novinarima da je danas jako teško sačuvati porodicu i da u tom procesu svako treba krenuti od sebe kako bi djecu i mlade izveli na pravi put i da bi oni sutra njegovali iste vrijednosti.

Međunarodni dan porodice obilježen je na Stadionu sportskih igara, gdje su prikazani radovi pristigli na konkursu čija je tema bila porodica, a ova aktivnost realizovana je u saradnji sa dobojskom Javnom predškolskom ustanovom “Majke Jugović”, Predškolskom ustanovom “Madagaskar”, Školom sporta “Sparta” i Američkim kutkom.

Priznanje za prvo mjesto za najbolje ocijenjeni likovni rad uručeno je učenici trećeg razreda Osnovne škole “Dositej Obradović” Dunji Blagojević, drugo je osvojila učenica drugog razreda iste škole Emina Hadžikadunić, a treće učenik petog razreda Osnovne škole “Ozren” iz Paklenice Donje Saša Stjepanović.