Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

МЕГ ПРОЈЕКАТ: Извјештај о процјени учинка унутар система управљања резултатима

У оквиру компоненте МЕГ пројекта усмјерене на подршку јединицама локалне самоуправе за унапређење институционалног и регулаторног оквира и интерних организацијских капацитета јединица локалне самоуправе, проведена је процјена учинка с циљем постепене успоставе потпуног система управљања резултатима (СУР) у циљним јединицама локалне самоуправе да би се могао мјерити системски напредак јединица локалне самоуправе од планирања локалног развоја ка интегрираном управљању развојем, фокусирајући се на унапрјеђење интерних система јединица локалне самоуправе, њихових функција, капацитета и процеса који омогућују усмјереност ка грађанима и оријентираност на резултате у реализацији развојних стратегија.

Процјена учинка такођер је обухватила процјену ширег система управљања резултатима који укључује процесе унутар управе, попут усклађености локалних аката са важећим прописима и поштивање донесених одлука, јасне показатеље одговорности руководства у извршној и представничкој власти, те квалитет интеракције између представника власти и управе са грађанима и приватним сектором. У дугорочном периоду, искуства у провођењу процјене учинка унутар система управљања резултатима у партнерским јединица локалне самоуправе МЕГ пројекта послужиће за креирање модела свеобухватне процјене учинка у јединицама локалне самоуправе у Босни и Херцеговини, уз дефинисање показатеља учинка и постављање одговарајућих стандарда за мјерење учинка.

У исто вријеме, процјена учинка унутар система управљања резултатима предузета је са циљем дијагностицирања стања у циљним јединицама локалне самоуправе – идентификовања добро развијених области, у којима се могу документовати добре праксе, и слабо развијених области, у којима пројекат МЕГ може понудити техничку помоћ и осигурати унапређења.

Са аспекта јединица локалне самоуправе, процјена учинка унутар система управљања резултатима представља основу за идентификовање нових рјешења и ефективних инструмената које руководство јединица локалне самоуправе може користити за провођење реформи и постизање модерних стандарда у управи. Редовним провођењем процјене, руководство ЈЛС моћи ће пратити напредак у кључним областима дјеловања и поредити резултате са другим јединицама локалне самоуправе. Цјелокупан процес замишљен је као прилика за учење и размјене искустава између општина и градова, те као такав доприноси процесу реформе јавне управе у Босни и Херцеговини у контексту процеса интеграција у Европску унију.

Процјена учинка унутар система управљања резултатима првобитно је проведена у 18 циљних јединица локалне самоуправе крајем 2016. године. Процјена у току 2020. године проведена је по упоредивој методологији са намјером да се, прије свега препозна и документује остварени напредак сваке поједине јединице локалне самоуправе током прве фазе МЕГ пројекта како би се одредили смјерови и интензитет потребног дјеловања и унапређења у наредном периоду, у циљу постизања функционалног система управљања резултатима на нивоу јединица локалне самоуправе.