Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одлука о дозволи рада привредним субјектима

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (”Службени гласник Републике Српске” бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (”Службени гласник Републике Српске” бр.90/17), члана 59.и 82. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Републике Српске” бр.97/16 и 36/19), члана 5. и члана 6. Одлуке о формирању Градског штаба за ванредне ситуације ( ”Службени гласник Града Добој” бр.2/18) и чл. 60. и чл.77 Статута Града Добој (”Службени гласник Града Добоја” бр.1/17), а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације градоначелник доноси:

Одлука о дозволи  рада привредним субјектима

I

Дозвољава се се рад привредним субјектима која се баве следећим дјелатностима:

  • Технички преглед и осигурања
  • Стоваришта грађевинског материјала
  • Фирме које пружају услуге испоруке опреме јавним предузећима (канцеларијски материјал)
  • Вулканизери, аутомеханичари и аутопраонице
  • Мобилни оператери
  • Киосци
  • Меснице
  • Погребна опрема

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и бити ће објављена у ”Службеном гласнику Града Добој”.

Број: 02-022-620/20

Датум: 18.03.2020.године

Градоначелник

Борис Јеринић