Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештења

ЈАВНИ ПОЗИВ: СУФИНАНСИРАЊЕ БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТЕ ОПЛОДЊЕ

На основу члана 59. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19), члана 60. Статута Града Добој („Службени гласник  Града Добој број:1/17), тачке II Одлуке о суфинансирању трошкова биомедицински потпомогнуте оплодње за подршку пронаталитетној политици Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 6/20),  и члана 4. Правилника о додјели средстава за подршку пронаталитетној политици Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 6/20), Градоначелник Града Добој, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за додјелу новчаних средстава за суфинансирање трошкова једног поступка биомедицински потпомогнуте оплодње

I

Расписује се Јавни конкурс за додјелу новчаних средстава за суфинансирање трошкова једног поступка биомедицински потпомогнуте оплодње.

II

Право на додјелу  новчаних средстава  из члана 1. жена  може  остварити ако су испуњени сљедећи услови:

 • да у моменту подношења пријаве  на конкурс има до  48 година и 364 дана;
 • да има пријављено пребивалиште на подручју Града Добој у непрекидном трајању дужем од 2 године прије подношења пријаве на јавни  конкурс;
 • да јој је у вези са планирањем породице, признато право на три поступка биомедицински потпомогнуте оплодње  на терет средстава Фонда здравственог осигурања Рeпублике Српске, а да исте нису успјеле;
 • да у вези са планирањем породице, не испуњава критеријуме (услове) за даље финансирање поступака биомедицински потпомогнуте оплодње о трошку Фонда здравственог осигурања Републике Српске (године старости жене, неопходности донације репродуктивног материјала);
 • да у вези са планирањем породице, има неуспјеле покушаје поступке биомедицински потпомогнуте оплодње финансиране из сопствених средстава;
 • да није раније остварила право на додјелу једнократне новчане помоћи код градске управе Добој, што утврђује Одјељење за финансије Града Добој из службене евиденције.

III

Уз захтјев за додјелу новчаних средстава подносиоци су дужни доставити следећу документацију:

 • увјерење о пребивалишту на подручју Града Добој, најкраће двије године прије подношења пријаве на конкурс;
 • Рјешења Фонда здравственог осигурања Републике Српске којим су призната права на поступке биомедицински потпомогнуте оплодње или потврду Фонда здравственог осигурања о оствареним поступцима биомедицински потпомогнуте оплодње на терет Фонда здравственог осигурања Републике Српске;
 • медицински налаз (не старији од 6 мјесеци) којим се доказује оправдана потреба за поступак биомедицински потпомогнуте оплодње и медицинску документацију о претходно проведеним процедурама вантјелесне оплодње;
 • фотокопију личне карте за оба супружника;
 • доказ да није раније остварено право на додјелу једнократне помоћи;
 • рачун или предрачун трошкова вантјелесне оплодње;

IV

Конкурс остаје отворен до 30. новембра 2020. године а објавиће се  на огласној табли, интернет страници Града Добој и дневном листу „Глас Српске“.

Неблаговремени и непотпуни захтјеви неће се узети у разматрање.

Комисија именована од стране Градоначелника ће размотрити захтјеве и утврдити приједлог за доношење коначне Одлуке у складу са Правилником о додјели средстава за подршку пронаталитетној политици Града Добој.

Захтјеви са потребном документацијом могу се поднијети непосредно у пријемној канцеларији Града Добој или поштом на адресу:

ГРАД ДОБОЈ

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ДОБОЈ

КОМИСИЈИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТЕ ОПЛОДЊЕ

Хиландарска 1. Добој, 74 000

са назнаком: „За јавни конкурс за додјелу новчаних средстава за суфинансирање трошкова једног поступка биомедицински потпомогнуте оплодње“.

Број: 02-022-1453/20

Добој, 16 .07.2020. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Борис Јеринић

ИЗВОДИ ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА

Овдје можете преузети/погледати изводе из Привременог бирачког списка за за Локалне изборе 2020. године.

Изводи из Привременог бирачког списка за Локалне изборе 2020

ЈАВНИ ПОЗИВ: Cуфинансирање средстава за куповину 100 станова

На основу члана 59. став 1 тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16 и 36/19), члана 60. Статута Града Добој („Службени гласник града Добој“, број: 1/17), тачке III Одлуке о суфинансирању средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 8/19) и тачке V Одлуке о критеријима суфинансирања средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 9/19), Градоначелник Града Добој упућује:

III ЈАВНИ ПОЗИВ

за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој

 1. Град Добој расписује III Јавни позив за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој ( у даљем тексту Јавни позив, у одговарајућем падежном облику), обезбјеђењем финансијских средстава на један од сљедећих начина:

Модел 1: Град Добој финансира 49% укупне вриједности стамбене јединице, док супружници учествују 51%,у којем случају супружници бирају стамбену јединицу или

– Модел 2: Град Добој финансира 70% укупне вриједности стамбене јединице, док супружници финансирају 30%, у којем случају супружници немају право избора стамбене јединице, односно, избор се врши за 12 расположивих стамбених јединица изабраних јавним позивима. Избор стамбене јединице у овом моделу ће бити извршен по хронолошком принципу (датум и сат приспијећа комплетиране пријаве).

 1. Град Добој, у смислу овог Јавног позива суфинансираће куповину стамбених јединица (модел 1) на начин и под условима како слиједи:

– укупна квадратура стамбене јединице може износити од 40 а закључно са 75м2

– стамбена јединица мора бити новоизграђена и некориштена

– стамбена јединица мора бити саграђена на подручју Града Добој

– стамбена јединица мора бити уписана у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима (катастар непокретности), као легална, без терета, забиљежби и неријешених захтјева

– стамбени објекат у којем се налази стамбена јединица која је предмет суфинансирања мора имати употребну дозволу

– максимална цијена стамбене јединице по квадратном метру износи до 1.600,00КМ са укљученим ПДВ-ом

 1. Право на суфинансирање у смислу овог Јавног позива имају парови који:

– су држављани Републике Српске/Босне и Херцеговине,

– су млађи од 30 година, односно старији од 18 година, односно који даном пријаве на јавни позив имају навршених 18 година старости, односно нису навршили 30 година старости,

– су закључили брак послије 11.09.2019. године,

– најмање један од супружника има пребивалиште на подручју Града Добој у непрекидном трајању од најмање 3 године, рачунајући од дана пријаве на јавни позив,

– ниједно од супружника није власник/сувласник непокретности – објеката (куће, стана), условних за становање на подручју Босне и Херцеговине,

– ниједно од супружника није прометовало непокретностима – објектима у посљедње 3 године, рачунајући од дана пријаве на јавни позив,

– имају намјеру остварења сталног боравка на подручју Града Добој у периоду од најмање 20 година, рачунајући од дана закључења уговора, односно, у посматраном периоду супружници имају обавезу периодично доказати боравак у стамбеној јединици која је била предмет суфинансирања, не могу отуђити предметну стамбену јединицу нити је издати другом у закуп.

4, У сврху одобрења суфинансирања средстава за куповину стамбених јединица кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

 • Пријаву на Јавни позив која садржи основне податке о подносиоцу пријаве, брачном партнеру, контакт телефон и адресу, те податке о одабраном моделу суфинансирања (модел 1 или модел 2), потписану од стране оба супружника
 • Увјерење о држављанству – за оба супружника
 • Важећи идентификациони документ (лична карта или пасош) – за оба супружника
 • Извод из матичне књиге вјенчаних
 • Увјерења, потврде или друге документе издате од стране надлежног органа о мјесту пребивалишта на подручју Града Добој, за период најкраће три године прије подношења пријаве – документи се достављају за оба супружника, осим у случају када један од супружника нема пребивалиште на подручју Града Добој (документ издаје надлежни орган Министарства унутрашњих послова)
 • Овјерене изјаве оба супружника, дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да исти нису власници/сувласници непокретности – објеката (куће, стана), условних за становање на подручју Босне и Херцеговине.
 • Увјерења/потврде или други документи издати од стране надлежног органа, којим се доказује да исти нису власници/сувласници непокретности – објеката (куће, стана), условних за становање на подручју свог пребивалишта. Документе достављају обавезно оба супружника (документ издаје орган управе надлежан за вођење јавних евиденција о некретнинама).
 • Увјерење/потврду или други документ надлежног органа којим се доказује да супружници нису прометовали непокретностима – објектима у посљедње 3 године, рачунајући од дана пријаве на јавни позив – документе достављају оба супружника (документ издаје мјесно надлежни орган Пореске управе)

Сви документи достављају се у оригиналу или овјереној копији.

У ситуацији када једно од супружника нема пребивалиште на подручју Града Добој, супружник који нема пребивалиште на подручју Града Добој документацију прибавља од надлежних органа који воде службене евиденције о чињеницама које су предмет овог Јавног позива у мјесту свог пребивалишта.

5.Комисија за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој, извршиће оцјену комплетности пристиглих пријава и утврдити листу кандидата који испуњавају услове овог Јавног позива, по принципу датума и сата приспијећа комплетиране пријаве на јавни позив.

6. Одлуку о утврђивању листе најуспјешнијих кандидата по основу предметног Јавног позива донијеће Градоначелник, а предност за избор стамбене јединице за одабрани модел суфинансирања 2. имаће кандидати који раније доставе комплетирану пријаву.

7. Права и обавезе уговорних страна у поступку реализације и по окончању поступка реализације додјеле новчаних средстава у сврху суфинансирања куповине стамбених јединица, биће уређени посебним уговорима, а супружници са којима буду закључени уговори ће имати обавезу периодичног доказивања боравка у стамбеној јединици.

8. Јавни позив остаје отворен 30 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

9. У случају да број комплетних пријава прелази 12, предност ће имати кандидати који су раније доставили комплетирану пријаву

10. Пријаве на Јавни позив са пратећом документацијом из тачке 4. достављају се на сљедећу адресу:

ГРАД ДОБОЈ

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ДОБОЈ

РАДНОМ ТИЈЕЛУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ 100 СТАНОВА У СВРХУ ПОДСТИЦАЊА МЛАДИХ БРАЧНИХ ПАРОВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ДОБОЈ

Хиландарска 1, 74000 Добој

Са назнаком

за III Јавни позив за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој“

Број: 02-022-1332 /20

Датум: 29. 06.2020. године

Градоначелник

Борис Јеринић

ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ТРОШКОВЕ ГРИЈАЊА

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српке“ број : 97/16 и 36 / 19), члана 60. и 77. Статута града Добој („Службени гласник Града Добој“, број:1/17), у вези са Одлуком о субвенционисању трошкова испоруке топлотне енергије привредним субјектима на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 3 / 20), и Јавним позивом пословним субјектима у граду Добој, за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID 19 изазване вирусом SARS-COV-2 број: 02-022-879/20 од 06.05.2020., градоначелник Града Добој, доноси

О Д Л У К У

о додјели субвенције за  трошкове испоруке  топлотне  енергије пословним субјектима

Члан 1.

Овом Одлуком додјељује се субвенција за трошкове испоруке топлотне енергије пословним субјектима, а на основу Одлуке о субвенционисању трошкова испоруке топлотне енергије привредним субјектима на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“,број : 3 / 20), и  Јавног позива пословним субјектима за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID 19 изазване вирусом SARS-COV-2 , број :02-022-879/20 од 06.05.2020 .године .

Члан 2.

Право на субвенцију за трошкове испоруке топлотне енергије, остварују привредни субјекти којима је забрањен, ограничен или отежан рад, за период март, април 2020.године , у висини обавезе, под условима и на начин регулисан Одлуком, за период од 16.03-15.04.2020.године, а ако је привредни субјект извршио плаћање трошкова испоруке топлотне енергије за мјесец март 2020. године , иста ће се у евиденцији Градске топлане водити као претплата.

Члан 3.

Увидом у запримљене пријаве до 31.05.2020.године, право на субвенцију испуњавају  сљедећи привредни субјекти:

1.Горан Мићић „МИЋИЋ“ с.з.т.р. радња бр.284,11 КМ
2.Друштво са ограниченом одговорношћу за запошљавање инвалида „ДМП“ Добој483,09 КМ
3.„SKBH-Company“ Д.О.О. Добој             157,80 КМ
4.Фризерски салон „ЛАРА“, Лариса Петричевић с.п. Добој78,36 КМ
5.Трговина „Дивас“, Васиљевић Лариса, с.п. Добој118,73 КМ
6.Трговина „РиС“, Далибор Марковиц с.п Добој84,27 КМ
7.ОЗТР, Мичич ИПП Мичич-2 Мићић Горан и Мићић Драган с.п.180,02 КМ
8. З.У специјалистичка офтамолошка амбуланта „Medicus“885,21 КМ
9.Трговина „КУМ“, Дејан Билић с.п. Добој137,89 КМ
10.Аутошкола „Божичковић“, Б. Жељко с.п. (Божичковић Мира)62,40 КМ
11.Boutique „Diamond“, Дајана Јовић, с.п. Добој109,16 КМ
12.Модни студио „Posh“, Љиљана Јованивић, с.п. Добој205,28 КМ
13.Трговина „МАРИ“, Божидар Видовић, с.п. Добој97,67 КМ
14.Фризерски салон „ДАДА“,  Далиборка Глишић, с.п. Добој54,28 КМ
15.Фризерски салон „БИКИ“, Биљана Пуљановић, с.п. Добој61,27 КМ
16.Трговина „Ragazza“, Љубомир Ракић, с.п. Добој114,90 КМ
17.Угоститељска радња „Хавана“, Јовановић Горан, с.п. Добој300,32 КМ
18.Фризерски салон „ГОЦА И НАДА“, Гордана Терзић и Гостимировић Нада, С.П Добој (Милорад Бјелогрлић)48,65 КМ
19.Здравствена установа „ДЕНТИС“, Споменка Бујадњак147,81 КМ
20.Бутик „РЕНОМЕ“, Саво Дјурић с.п. Добој165,38 КМ
21.СУР КАФЕ БАР „Cinema“, Немања Попадић, с.п. Добој183,84 КМ
22.СУР РЕСТОРАН „ВРАНАЦ“, Николић Свјетлана с.п. Добој104,95 КМ
23.СУР БУРЕГДЗИНИЦА „ДОБОЈСКЕ ПИТЕ НА ВАГУ“, Драженско Глигоревић с.п. Добој291,89 КМ
24.Адвокат Ирена Пузић Обрадовић52,29 КМ
25.„Елтиг“ Доо Добој76,61 КМ
26.КОМИСИОН СТР „ТРИО“, Сандра Дјурић с.п Добој120,47 КМ
27.Роштиљница „МИЛЕНИУМ“, Александар Дјурић с.п. Добој191,93 КМ
28.„Cambridge“ ДОО Добој  232,00 КМ
29.СТР Бутик „ЛЕГЕНД БиХ ЦАССТРО“, Петрић Александра с.п. Добој103,41 КМ
30.Трговина „К.Е.Н.С“, Илић Нарцис с.п. Добој45,39 КМ
31.Адвокат Драган Радовић, Добој119,34 КМ
32.Друштво рачуновођа и ревизора Добој123,52 КМ
33.Фрзерско-козметички салон „Драгана“, Миланка Квржић с.п. Добој126,63 КМ
34.Кафе – посластичарница „ВРЕМЕПЛОВ“, Бошко Дјукић с.п. Добој205,44 КМ
35.Козметички студио „ДИВА Л“, Драгана В. и Јасна В. с.п. Добој118,73 КМ
36.„ЦРОИССАНТ“ мини пекара Валентина Микић с.п. Добој202,07 КМ
37.Фризерски салон „Милена“, Љубичић Милена с.п. Добој86,18 КМ
38.Ресторан „ТРОЈКА“ објекат бр. 1, Боро Елез с.п Добој302,59 КМ
39.Козметички студио „ИМАГЕ“, Оливера Драгановић с.п. Добој126,38 КМ
40.Здравствена установа Специјалистичка амбуланта медицине и рада „Чумић“ 497,91 КМ
41.Кафе бар „Тифани“, Славојка Ћатић с.п. Добој141,72 КМ
42.„КИМЕКО“ Доо69,86 КМ
43.Доо „ПЕЈИЋ ИМПЕX“ Добој 204,98 КМ
44.СТР Парфимерија „БОВЕН“, Весна Новарлић с.п Добој84,58 КМ
45.Златара „ДЕВИЋ“ СТР, радња бр.365,11 КМ
46.З.У Стоматолошка амбуланта „МАГИ:ДЕНТ“ Добој 188,00 КМ
47.ДОО „ГЕО КИНГ“196,49 КМ
48.Градска организација ЦРВЕНОГ КРСТА Добој365,33 КМ
49.ЗУ стоматолошка амбуланта „ДЕНТ-АРТ“ Добој329,82 КМ
50.ДОО „МИШИЋ АЦЦ“ Добој128,68 КМ
51.Фризерски салон за мушкарце и жене „САНДРА“, Сандра Стојановић с.п. Добој50,94 КМ
52.Фризерско козметички салон „ГАГА“, Драгана Ристи с.п. Добој140,14 КМ
53.ТУР „НЕО МОБИЛЕ“, Блаженска Жунић с.п. Добој42,29 КМ
54.„РОМАНСА“, Дјурдјевић  Весна с.п. Добој141,72 КМ
55.ОТР АУТО ДИЈЕЛОВИ „МАРЈАНОВИЋ“, Славиша и Бранко Марјановић с.п. Добој102,67 КМ
56.ТЗР „БОЈЕ И ЛАКОВИ“, Гојић Јелка с.п. Добој103,41 КМ
57.Самостална агенција „ФИНАНС ПЛУС“, Љиљана Зечевић с.п. Добој84,27 КМ
58.Фризерски салон „Р&С“, Славица Ивковић с.п. Добој49,04 КМ
59.Кафе бар „ЕXПРЕС БАЛКАН“, Радмила Малиновић с.п. Добој147,84 КМ
60.„ОБУЋАР Б.М“, Живана Ђукић с.п. Добој 60,13 КМ
61.Фризерски салон „БОБА“, Јелена Лукичевић с.п. Добој 116,36 КМ
62.СА „ПЕТКОВИЋ И СИН“, Петковић Горана с.п. Добој118,73 КМ
63.Мушки фризерски салон „ГОЦА И САНДРА“, Симић  Гордана с.п. Добој53,62 КМ
64.Роштиљница „ЗЛАТНО БУРЕНЦЕ“, Зеленковић Војко97,67 КМ
65.КАФЕ БАР „ГОТХИЦ“, Младен Петровић с.п. Добој198,28 КМ
66. Агенција „ТАНАСИЋ“, Драгица и Сретеније Танасић, с.п. Добој88,09 КМ
67.Фризерски салон за жене и мушкарце „А&Н“, Наташа Мијатовић с.п. Добој51,70 КМ
68.„КЊИЖАР“ ОТР ДОБОЈ, вл. Миливојевић Д. и Васиљевић Љ.153,20 КМ
79.Салон љепоте „СОЊА“, СтјепановиЋ Јовица с.п. Добој 138,91 КМ
70. Цаффе бар „ТWЕЕТY“, Тања Тодоровић с.п. Добој368,22 КМ
71.Трговина „МАША“, Дијана Стевановић. С.п. Добој99,60 КМ
72.Фризерски салон „СЊЕЖА“, Сњежана Максић, с.п. Добој63,93 КМ
73.Оптичарска радња „НЕООПТИКА“, Сања Дероњић с.п. Добој74,68 КМ
74.Фризерски салон „МИРА“, Божић Мирјана с.п. Добој75,81 КМ
75.Пивница „Irish pub Ulster“, Милан Лазић с.п. Добој543,15 КМ
УКУПНО11.827,14 

Члан 4.

Одобрена средства теретит ће потрошачку јединицу 0028150, група конта 414 100, под ек.код. 150 039 – субвенције јавним нефинансијским субјектима.

Члан 5.

Реализација Одлуке извршиће се преносом средстава на жиро рачун Градске топлане.

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Града Добој“.

Број: 02-022-1256/20

Добој, 23.06.2020. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Борис Јеринић