Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештења

ЗАКЉУЧАК О ОБАВЕЗНОМ СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА РЕПУБЛИЧКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

На основу члана 22. и члана 45. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, бр.121/12 и 46/17), члана 5. и члана 6. Одлуке о формирању Градског штаба за ванредне ситуације („Службени гласник Града Добој’“, бр. 2/18), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији Града Добој број: 02-022-601/20 од 16.03.2020. године, Закључaка Републичког штаба за ванредне ситуације од 27-28.04.2020. године, Градски штаб за ванредне ситуације града Добој на XIV сједници одржаној дана 28.04.2020. године, доноси:

ЗАКЉУЧАК

о обавезном спровођењу мјера Републичког штаба за ванредне ситуације

I

У циљу превенције ширења вируса корона (COVID–19) и заштите и спасавања грађана на територији Града Добоја, налаже се спровођење свих мјера прописаних Закључком о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID–19) у Републици Српској, број: 26-1/20, Закључком о ограничењу и забрани кретања на територији Републике Српске, број: 26-2/20, Закључком о продужењу примјене закључака, број: 26-5/20, Републичког штаба за ванредне ситуације од дана 27.04.2020. године и Закључком о исправци закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID–19) у Републици Српској, број: 27-1/20 Републичког штаба за ванредне ситуације од дана 28.04.2020. године.

II

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Града Добој“.

Број: 02-022-830/20

Датум: 28.04.2020. године

КОМАНДАНТ ШТАБА

Борис Јеринић

ПРВА ВАНРЕДНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

На основу члана  52. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој”, број: 1/17) и члана 74., став 4. Пословника о раду Скупштине Града Добој („Службени гласник Града Добој”, број: 1/17), сазвана је ПРВА ВАНРЕДНА сједница Скупштине града Добој за  24. април 2020.године (петак). Сједница ће се одржати у великој сали Скупштине града Добој, са почетком у 10.00  часова.

Колегијум Скупштине за прву ванредну сједницу Скупштине Града Добој предлаже следећи

Д Н Е В Н И   Р ЕД

 1. Разматрање нацрта Одлуке о усвајању ребаланса буџета Града Добој за 2020. годину,
 2. Разматрање нацрта Одлуке о извршењу ребаланса буџета Града Добој за 2020. годину,
 3. Разматрање приједлога Одлуке о годишњем обрачуну буџета Града Добој за 2019. годину,
 4. Разматрање приједлога Одлуке о усвајању Плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода,
 5. Разматрање приједлога Одлуке о ангажовању новчаних средстава за помоћ пензионерима на подручју Града Добој,
 6. Разматрање приједлога Одлуке о субвенционисању трошкова испоруке топлотне енегрије привредним субјектима на подручју Града Добоја,
 7. Разматрање приједлога Одлуке о ослобађању закупнине,
 8. Разматрање приједлога Одлуке о начину и условима продаје пословног простора,
 9. Разматрање приједлога Програма додјеле субвенција субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (ЦОВИД-19) у Граду Добоју,
 10. Разматрање измјене Програма заједничке комуналне потрошње за 2020. годину,
 11. Разматрање  нацрта Програма кориштења средстава за унапређење пољопривредне производње на подручју Града Добоја за 2020. годину,
 12. Разматрање Извјештаја о реализацији програма заједничке комуналне потрошње за 2019. годину,
 13. Разматрање Информације о стању трансакционог рачуна донаторских средстава за набавку опреме и помоћ здравственим установама Града Добој на дан 22. април 2020. године,
 14. Разматрање Информације о водоснабдијевању Града Добоја у 2019. години,
 15. Разматрање Информације о утрошку електричне енергије за јавну расвјету јануар – децембар 2019. године,
 16. Разматрање Информације у вези извршавања обавеза Града Добој по питању омогућавања откупа другог одговарајућег стана носиоцима станарског права чији је стан у саставу ратом уништене зграде,
 17. Разматрање Информације о реализацији уговора о пружању јавних водних услуга на подручју Града Добоја за период 26.12.2017 – 31.12.2019. године.

Наредба о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката (14. април 2020.)

На основу члана 22. и члана 45. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 121/12 и 46/17), члана 5. и члана 6. Одлуке о формирању Градског штаба за ванредне ситуације („Службени гласник Града Добој“ бр. 2/18), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији Града Добој број: 02-022-601/20 од 16.03.2020.године, Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона („COVID-19“) у Републици Српској, Републичког штаба за ванредне ситуације 11-2/20 од 30.03.2020. године, Закључка о измјени и допуни Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона („COVID-19“) у Републици Српској, Републичког штаба за ванредне ситуације 20-5/20 од 13.04.2020. године те Закључка о продужењу примјене закључака, Републичког штаба за ванредне ситуације 20-4/20 од 13.04.2020. године, Градски штаб за ванредне ситуације Града Добој доноси:

НАРЕДБУ

о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на територији Града Добој

У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, заштите и спасавања становништва, провођења Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона („COVID-19“) у Републици Српској, Републичког штаба за ванредне ситуације 11-2/20 од 30.03.2020. године те Закључка о измјени и допуни Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона („COVID-19“) у Републици Српској, Републичког штаба за ванредне ситуације 20-5/20 од 13.04.2020. године:

1. Забрањује се рад сљедећим субјектима, сваким радним даном и у дане викенда до 27. априла 2020. године и то:

 • угоститељским објектима за исхрану и пиће,
 • трговинама, осим субјеката из члана 2., ове одлуке,
 • трговине на мало,
 • услужне дјелатности/занатство у којима се остварује непосредан блиски контакт са клијентима, осим такси службе,
 • свадбеним салонима,
 • фитнес  центрима (фитнес, боди – билдинг клубовима и сличним облицима организовања),
 • дјечијим играоницама,

2. Ограничава се рад:

 • здравствених установа – апотека

   а) радним даном од 07,00 до 18,00 часова

 • у циљу реализације Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације бр: 13-1/20 од 01.04.2020. године

   б) викендом од 07,00 до 15,00 часова,

 • у циљу реализације Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације бр: 06-6/20 од 22.03.2020. године о снабдјевању лијековима и медицинским средствима када апотеке не раде задужује се здравствена установа – ЗУ „Моја апотека“, смјештена у згради ЈЗУ „Дом здравља“ Добој, да организује рад од 00-24 часова,
 • трговачким центрима од 07,00 до 18,00 часова, могу радити само трговине прехране/робе широке потрошње, апотеке, пољопривредне апотеке, трговине техничке робе – бијеле технике, водоматеријалом и санитаријама, грађевинским материјалом, аутодијеловима, дијеловима за пољопривредне машине, електроматеријалом, керамиком и боја и лакова ако се налазе у трговачком центру,
 • трговине прехране/робе широке потрошње 07,00 до 18,00 часова
 • субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у оквиру продаје њихових производа)- од 07,00 до 19,00 часова.
 • трговине сточне хране од 07,00 до 18,00 часова,
 • трговине које се баве продајом техничке робе – бијеле технике, водоматеријалом и санитаријама, електроматеријалом, аутодијеловима, дијеловима за пољопривредне машине, керамиком и боја и лакова, грађевинским материјалом – стоваришта, од 7,00 до 18,00 часова
 • продавнице пољопривредне опреме, алата и машина од 7,00 до 18,00 часова
 • дрогерије од 7,00 до 18,00 часова
 • продавнице које се баве продајом дјечије опреме, са обавезом одвајања простора за продају дјечије конфекције, од 7,00 до 18,00 часова
 • пољопривредне апотеке – од 07,00 до 18,00 часова,
 • зелена пијаца у Добоју од 07,00 до 15,00 часова у складу са посебно прописаним мјерама.

Субјектима из става 3.,4, и 5. овог члана дозвољен је рад у складу са овим чланом ако се ради о субјектима који прометују претежно прехрамбеним производима (више од 50%).

Рад у субјектима на које се односи ограничење из члана 2. организовати уз предузимање следећих мјера:

 • ограничити број људи који истовремено могу бити присутни у затвореном продајном простору (једна особа на 50м2, максимално пет особа до 200 м2, преко 200 м2 максимално до 20 особа ), тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу бити у објекту,
 • испред благајни означити и организовати размак између купаца од најмање један метар,
 • у затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције и повишене хигијене.
 • јавне кухиње – дозвољен рад преко шалтера без услуживања/послуживања у објектима,
 • достава животних намирница је дозвољена од 07,00 до 18,00 часова за оне субјекте који су регистровани за обављање те дјелатности, уз максималне мјере хигијене и сигурности које ће контролисати контролни органи,
 • хотели, мотели и хостели – могу пружити услуге у свом простору за своје госте а услуге хране и пића само за госте хотела, мотела и хостела,
 • бензинске пумпе, без ограничења када је у питању продаја горива и других нафтних деривата, са ограничењем за дио бензинске пумпе у којем је смјештен продајни објекат – од 07,00 до 18,00 часова, уз предузимање следећих мјера:
 • ограничити број људи који истовремено могу бити присутни у затвореном продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа које могу истовремено улазити,
 • испред благајни ограничити и организовати размак између купаца од најмање један метар,
 • у затвореном продајном простру омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције и повишене хигијене.

Сви субјекти на које се односи ограничење из члана 2. дужни су, поред наведених, организовати рад уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.

3. Градска управа и градске службе ће организовати свој рад како слиједи:

 • у свим организационим јединицама Градске управе организовати рад са минималним бројем потребних извршилаца на лицу мјеста,
 • остала лица упутити на рад од куће или рад код куће,
 • на улазу у све службене просторије Градске управе које пружају услуге грађанима ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у Управи, онемогућити задржавање у просторијама Градске управе и прављење дужих редова у затвореном простору,
 • одржавати растојање између грађана у затвореним просторима Управе од најмање један метар, уз предузимање мјера дезинфекције и повишене хигијене,

У свим градским установама и предузећима, осим Дома здравља, организовати минималан процес рада уз извршавање свих функција; остала лица упутити на рад код куће или од куће, обезбиједити исте мјере за ограничавање броја улазака и задржавања у просторима гдје се пружају услуге,

 • све организационе јединице, градске установе и предузећа дужни су писано извијестити Команданта штаба за ванредне ситуације и Градски штаб о предузетим мјерама.

4. Дом здравља ће реорганизовати свој рад по усаглашеним препорукама и закључцима са ресорним министарством при чему:

 • организовати се за пружање здравствене заштите примарно особама које могу бити заражене вирусом Корона,
 • приоритетно и без задршке проводити мјере анкетирања лица која су била у контакту са зараженим, са предлагањем кућне изолације за све особе првог контакта,
 • организовати без прекида (0-24 часа) службу јављања, давања одговора и услуге лицима која ће се јављати због уласка у земљу на граничним прелазима,
 • појачати контролу на улазу у Дом здравља, свих лица  како би се заштитили здравствени радници Дома здравља.

5. Задужује се Одјељење за инспекцијске послове и Одјељење за послове комуналне полиције да у провођењу ове Наредбе обезбиједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.

6. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из тачке 5. ове наредбе, свакодневно ће извјештавати Команданта градског штаба за ванредне ситуације.

7. Наредба број: 02-022-712/20 од 02.04.2020. године се ставља ван снаге.

8. Ова наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Града Добој“.

Број: 02-022-762/20
Датум: 13.04.2020. година

КОМАНДАНТ ШТАБА
Борис Јеринић


Овдје можете погледати/преузети Закључак о кретању лица старијих од 65 година:

Градски штаб за ванредне ситуације: Наредба о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби

На основу члана 22. став 12., члана 39. став 1. и члана 41. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, бр. 90/17), члана 5. и члана 6. Одлуке о формирању Градског штаба за ванредне ситуације („Службени гласник Града Добој“, бр. 2/18), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији Града Добој број: 02-022-601/20 од 16.03.2020. године, Закључка о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Српске, Републичког штаба за ванредне ситуације 05-1/20 од 21.03.2020. године, Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона („COVID-19“) у Републици Српској у вези са радом здравствених установа – апотека, Републичког штаба за ванредне ситуације 06-6/20 од 22.03.2020. године а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације Командант штаба доноси:

НАРЕДБУ

о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних  и других објеката и служби на територији Града Добој

У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, заштите и спасавања становништва, те провођења Закључка о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Српске:

1. Забрањује се рад следећим објектима, сваким радним даном и у дане викенда до 30.марта 2020.године и то:

 • угоститељским објектима свих категорија,
 • трговинама, осим субјеката из члана 2., став 1., 2., 3., 4., 5., 6.,  ове одлуке,
 • трговине на мало (боје и лакова, електро и водоматеријала, керамике, намјештаја, обуће, одјеће и расвјете ),
 • услужне дјелатности/занатство у којима се остварује непосредан блиски контакт са клијентима, осим такси службе,
 • свадбеним салонима,
 • фитнес  центрима (фитнес, боди – билдинг клубовима и сличним облицима организовања),
 • дјечијим играоницама,
 • пијацама на подручју града Добоја.

2. Ограничава се рад:

 • здравствених установа – апотека

   а) радним даном од 08 до 18 часова

   б) викендом од 08 до 13 часова,

У циљу реализације Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације бр: 06-6/20 од 22.03.2020. године о снабдјевању лијековима и медицинским средствима када апотеке не раде задужује се здравствена установа – ЗУ „Моја апотека“, смјештена у згради ЈЗУ „Дом здравља“ Добој, да организује рад од 00-24 часова,

 • трговачким центрима од 07,00 до 18,00 часова, могу радити само трговине прехране/робе широке потрошње,
 • трговине прехране/робе широке потрошње 07,00 до 18,00 часова
 • субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у оквиру продаје њихових производа) – од 07,00 до 19,00 часова.
 • трговине сточне хране од 07,00 до 18,00 часова,
 • трговине грађевинским материјалом-стоваришта од 7,00 до 18,00 часова

Субјектима из става 3.,4, и 5. овог члана дозвољен је рад у складу са овим чланом ако се ради о субјектима који прометују претежно прехрамбеним производима (више од 50%).

Рад у субјектима из става 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. овог члана организовати уз предузимање следећих мјера:

 • ограничити број људи који истовремено могу бити присутни у затвореном продајном простору ( једна особа на 50м2, а максимално пет особа на објекте веће од 200 м2 ), тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу бити у објекту,
 • испред благајни означити и организовати размак између купаца од најмање један метар,
 • у затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције и повишене хигијене.
 • јавне кухиње – дозвољен рад преко шалтера без услуживања/послуживања у објектима,
 • достава животних намирница је дозвољена од 07,00 до 18,00 часова за оне субјекте који су регистровани за обављање те дјелатности, уз максималне мјере хигијене и сигурности које ће контролисати контролни органи,
 • хотели, мотели и хостели- могу пружити услуге у свом простору за своје госте а услуге хране и пића само за госте хотела, мотела и хостела,
 • бензинске пумпе, без ограничења када је у питању продаја горива и других нафтних деривата, са ограничењем за дио бензинске пумпе у којем је смјештен продајни објекат – од 07,00 до 18,00 часова,
 • пољопривредне апотеке – од 07,00 до 18,00 часова, уз предузимање следећих мјера:
 • ограничити број људи који истовремено могу бити присутни у затвореном продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа које могу истовремено улазити (једна особа на 50м2, а максимално пет особа на објекте веће од 200 м2),
 • испред благајни ограничити и организовати размак између купаца од најмање један метар,
 • у затвореном продајном простру омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције и повишене хигијене.

3. Градска управа и градске службе ће организовати свој рад како слиједи:

 • у свим организационим јединицама Градске управе организовати рад са минималним бројем потребних извршилаца на лицу мјеста,
 • остала лица упутити на рад од куће или рад код куће,
 • на улазу у све службене просторије Градске управе које пружају услуге грађанима ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у Управи, онемогућити задржавање у просторијама Градске управе и прављење дужих редова у затвореном простору,
 • одржавати растојање између грађана у затвореним просторима Управе од најмање један метар, уз предузимање мјера дезинфекције и повишене хигијене,

У свм градским установама и предузећима, осим Дома здравља, организовати минималан процес рада уз извршавање свих функција; остала лица упутити на рад код куће или од куће, обезбиједити исте мјере за ограничавање броја улазака и задржавања у просторима гдје се пружају услуге,

 • све организационе јединице, градске установе и предузећа дужни су писано извијестити Команданта штаба за ванредне ситуације и Градски штаб о предузетим мјерама.

4. Дом здравља ће реорганизовати свој рад по усаглашеним препорукама и закључцима са ресорним министарством при чему:

 • организовати се за пружање здравствене заштите примарно особама које могу бити заражене вирусом Корона,
 • приоритетно и без задршке проводити мјере анкетирања лица која су била у контакту са зараженим, са предлагањем кућне изолације за све особе првог контакта,
 • организовати без прекида (0-24 часа) службу јављања, давања одговора и услуге лицима која ће се јављати због уласка у земљу на граничним прелазима,
 • појачати контролу на улазу у Дом здравља, свих лица како би се заштитили здравствени радници Дома здравља.

5. Задужује се Одјељење за инспекцијске послове и Одјељење за послове комуналне полиције да у провођењу ове Наредбе обезбиједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.

6. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из тачке 5. ове наредбе, свакодневно ће извјештавати Команданта градског штаба за ванредне ситуације.

7. Наредба број: 02-022- 644 /20 од 22.03.2020. године се ставља ван снаге.

8. Ова наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику Града Добој.

Број: 02-022-648/20                                                                        КОМАНДАНТ ШТАБА

Датум: 23.03.2020.                                                                                     Борис Јеринић

server thailand slot zeus slot ovo slot gopay nolimit city starlight princess mahjong ways slot pg soft slot malaysia slot rusia slot china slot vietnam joker123 sabung ayam online slot pragmatic slot dana slot mahjong zeus slot slot thailand starlight princess slot pragmatic slot thailand sv388 joker123 slot zeus mahjong ways server thailand slot123 slot gacor slot dana slot thailand slot mahjong slot thailand slot maxwin slot pg soft gaming88 slot kamboja sv388 slot server jepang akun pro jepang slot server kamboja akun pro kamboja slot mahjong slot ovo slot pg soft digmaan sabung ayam online slot mania slot zeus joker123 slot gacor slot jepang slot zeus akun vip slot pragmatic slot bet 100 sv388 mahjong ways pg soft slot maxwin zeus slot slot88 sv388 slot zeus slot princess sv388 pg soft mahjong ways slot zeus starlight princess joker123 slot thailand sv388 slot dana digmaan slot olympus starlight princess slot thailand slot gacor pgsoft slot zeus mahjong ways sv388 slot pragmatic starlight princess sv388 slot pragmatic slot pg soft starlight princess rtp slot thailand slot slot kamboja slot88 joker123 slot kamboja nolimit city slot thailand slot thailand slot thailand server thailand joker123 mahjong ways slot dana slot thailand fafaslot sv388 slot zeus joker123 sv388 slot thailand pg soft mahjong ways slot zeus starlight princess rtp slot slot mania sabung ayam online slot zeus slot pragmatic slot pgsoft slot gacor 777 slot88 sv388 sabung ayam online 66kbet ying77 dewaslot ladangtoto gaming88 slot thailand slot maxwin gaming88 slot123 mahjong ways starlight princess joker123 slot pg zseus slot servee thailand 66kbet gaming88 ying77 ladangtoto dewaslot sabung ayam online slot thailand slot77 slot thailand server thailand slot88 slot maxwin slot thailand server thailand slot88 66kbet ladangtoto ying77 slot thailand slot mahjong slot88 slot zeus pg soft slot gacor maxwin sv388 joker123 ladangtoto 66kbet ying77 ladangtoto slot thailand slot thailand server thailand slot maxwin slot88 pragmatic play judi bola live casino sv388 sbobet mahjong ways pragmaticplay sv388 sv388 pragmatic play slot gacor maxwin pg soft gates of olympus mahjong ways 2 starlight princess gates of olympus joker123 sv388 pg soft slot mahjong slot dana sv388 fafaslot idn poker joker123 mahjong ways slot88 slot maxwin slot dana joker123 sabung ayam online slot gacor maxwin mahjong ways 2 pg soft pragmatic play slot zeus sabung ayam online pg soft pragmatic slot petir slot olympus slot mania fafaslot slot mania fafaslot habanero ladangtoto ying77 66kbet gaming88 slot thailand server thailand sabung ayam online slot mania slot mahjong slot bet 200 slot dana slot hoki slot x500 slot pgsoft ladangtoto slot thailand slot kamboja slot jepang slot amerika slot mahjong slot gacor 2023 slot x500 slot88 slot thailand joker123 slot mahjong sabung ayam online slot zeus slot dana slot ovo slot habanero slot jdb slot thailand slot dana slot mahjong slot zeus slot pragmatic starlight princess sabung ayam online slot ovo slot gopay slot thailand slot vietnam slot kamboja slot mahjong slot pragmatic slot pgsoft slot x500 slot petir ladangtoto slot server kamboja nolimit city digmaan slot thailand dewaslot digmaan sv388 slot joker123 mahjong ways 2 slot zeus starlight princess slot88 pg soft slot olympus 66kbet ladang toto ying77 gaming88 dewaslot slot mahjong ladang toto pg soft 66kbet ying77 ladangtoto dewaslot scv388 sabung ayam online slot dana slot thailand mahjong ways sabung ayam joker123 starlight princess slot sabung ayam online live casino ladangtoto 66kbet 66k ladangtoto 66k ladangtoto digmaan slot pragmatic slot jepang slot china slot kamboja slot rusia slot malaysia slot amerika slot thailand slot zeus slot ovo slot dana slot gopay sicbo online roulette online joker123 slot mahjong tembak ikan online joker123 live casino slot123 66k ying77 ladangtoto sabung ayam online 66k ying77 ladangtoto live casino online sabung ayam online 66k ying77 ladangtoto slot thailand ladangtoto ladangtoto sv388 ladangtoto ladangtoto ladangtoto sv388 ladangtoto sv388 66kbet ying77 gaming88 dewaslot ladangtoto ladangtoto ying77 dewaslot 66kbet ying77 66kbet ladangtoto dewaslot gaming88 slot thailand slot thailand ladangtoto 66k bet ying77bet sv388 66kbet ying77 ladangtoto 66k one ladangtoto ying77 slot maxwin 66k bet ying77bet ladangtoto slot zeus ying77 66k bet slot thailand slot thailand server thailand slot thailand server thailand server thailand server thailand slot thailand slot thailand server thailand slot thailand slot thailand server thailand slot thailand slot thailand slot thailand slot thailand slot thailand slot thailand slot thailand slot thailand slot gacor ladangtoto2 slot thailand server thailand ying77 bet ying77 ladangtoto 66k bet ladangtoto ladangtoto ying77 slot gacor server thailand slot88 slot gacor slot thailand slot88 slot thailand ying77 ying77 powergaming88 slot thailand sv388 joker123 slot88 ladangtoto ladangtoto ladangtoto sv388 sabung ayam online slot thailand slot maxwin sv388 pg soft mahjong ways sv388 mahjong ways 2 sv388 slot thailand 66k bet slot sv388 ladangtoto slot zeus slot gacor dewaslot ladangtoto 66k bet slot thailand slot spaceman sabung ayam online slot dana sabung ayam online sabung ayam inline slot thailand slot thailand slot thailand slot thailand slot88 slot thailand slot pgsoft slot slot mahjong zeus slot digmaan slot mania slot pulsa jdb slot slot777 slot shopee slot thailand fafaslot nolimit city slot princess fafaslot fafa slot slot princess slot gopay slot toto slot server thailand slot thailand slot77 slot gacor slot server thailand slot thailand akun gacor slot maxwin slot gacor slot thailand slot kakek zeus Joker123 Mahjong Ways 2 Sv388 Sbobet Slot Dana Slot Thailand slot macau slot thailand slot thailand situs slot wwg slot slot thailand slot wala meron slot thailand 66k bet slot daftar judi slot online indonesia slot mahjong ways slot gacor slot mawin slot gacor slot gacor slot thailand slot thailand slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot thailand slot gacor judi slot slot thailand slot thailand slot thailand slot mahjong ways 2 slot demo pragmatic slot demo pg soft demo slot pragmatic slot gacor 4d slot pg soft pgslot pgsoft pgsoft sv388 slot88 pgsoft slot thailand slot thailand slot gacor slot ovo slot dana Situs Daftar Judi Slot Mahjong Ways 1 dan 2 PG Soft Online PG Soft : Daftar Situs Judi Slot Online Gacor Slot Kakek Zeus Daftar Link Slot Olympus Terbaru Slot Dana Daftar Judi Slot Online Indonesia Paling Gacor di Indonesia Sabung Ayam Online Sv388 Daftar Situs Judi Slot Online SLOT88 SLOT PG SOFT GACOR Bandar Slot Daftar Situs Judi Online Terbaik & Terpercaya Gacor power gaming lucky neko slot gacor slot gacor slot88 slot kakek slot pg slot kakek zeus slot dana slot maxwin slot server luar negeri slot thailand Link Daftar Situs Judi Slot Deposit Dana 20RB Tanpa Potongan Power Gaming : Situs Slot Gacor Online RTP Pragmatic Play Power Gaming : Situs Slot Gacor Online RTP Pragmatic Play Link Daftar Situs Judi Slot Deposit Dana 20RB Tanpa Potongan Slot Pragmatic - Link Alternatif Judi Slot Online Gacor Kakek Zeus Daftar Slot Dana Power Gaming : Situs Slot Gacor Online RTP Pragmatic Play lucky Neko Daftar & Login Slot PG Judi Slot 88 Online Power Gaming : Situs Slot Gacor Online RTP Pragmatic Play Power Gaming : Situs Slot Gacor Online RTP Pragmatic Play Power Gaming : Situs Slot Gacor Online RTP Pragmatic Play Power Gaming : Situs Slot Gacor Online RTP Pragmatic Play Power Gaming : Situs Slot Gacor Online RTP Pragmatic Play Power Gaming : Situs Slot Gacor Online RTP Pragmatic Play Power Gaming : Situs Slot Gacor Online RTP Pragmatic Play Power Gaming : Situs Slot Gacor Online RTP Pragmatic Play Power Gaming : Situs Slot Gacor Online RTP Pragmatic Play Power Gaming : Situs Slot Gacor Online RTP Pragmatic Play Slot Mahjong Ways 2 Mudah Jackpot Paus di PG Soft Hari ini 2023 Lucky Neko Situs Slot Gacor Pgsoft Hari Ini SITUS SABUNG AYAM SV388 ONLINE DAFTAR LINK LOGIN APK AGEN SV388 Daftar Judi Slot Online Indonesia Paling Gacor di Indonesia powergaming88