Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештења

Јавни оглас у вези споразумног рјешавања стицања права власништва над некретнинама ради изградње приступног пута код Нове болнице у Добоју

Број: 02-022-2358/19
Добој, 28.11.2019.

На основу члана 19. став 1. алинеја 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16), члана 25. став 1. тачка в. Закона о експропријацији („Службени гласник Републике Српске“ број: 112/06, 37/07 и 110/08) и члана 60. Статута Града Добој („Службени гласник Републике Српске“ број: 1/17), а у вези са Одлуком о утврђивању општег интереса („Службени гласник Републике Српске“ број 96/19), Градоначелник Града Добој расписује

Ј А В Н И   О Г Л А С

у вези споразумног рјешавања стицања права власништва над некретнинама ради изградње приступног пута код Нове болнице у Добоју

Позивају се укњижени посједници и укњижени земљишнокњижни власници да се у року од 15 дана од дана објављивања овог огласа обрате Граду Добој-зграда Градске управе Добој, у циљу постизања споразума о рјешавању стицања права власништва над некретнином за коју је утврђен општи интерес ради потпуне експропријације у корист Града Добој означене као:

 • к.ч. број 7685/7 дворишта, двориште, површине 1063 м2, уписана у ПЛ број 737 к.о. Добој као посјед Општина Добој са дијелом 1/1, што по старом премјеру одговара к.ч. број 557/7 Дворишта, двориште, површине 1063 м2, уписана у ЗК уложак број 3156 КО СП Добој као друштвено-државно власништво са укњиженим правом трајног кориштења у корист Творнице компресора и пнеуматског алата Трудбеник Добој.

Овај оглас ће бити објављен на страници РТВ Добој д.о.о., интернет страници Града Добој и на огласној табли Градске управе Добој у периоду од 28.11.2019. године до 13.12.2019. године.

Све информације у вези са предметном некретнином и вриједности исте биће доступне власницима и посједницима некретнина у згради Градске управе Добој, канцеларија број 54, сваког радног дана од 07-15 часова.

Одлука о утврђивању листе кандидата за суфинансирање станова

На основу члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19), члана 77. Статута града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 1/17), у оквирима утврђеним Одлуком о суфинансирању средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 8/19), те Одлуком о критеријима суфинансирања средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 9/19),  Градоначелник Града Добоја доноси:

О Д Л У К У

о утврђивању листе најуспјешнијих кандидата по Јавном позиву за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добоја.

I

Овом Одлуком утврђује се листа најуспјешнијих кандидата по окончаном Јавном позиву за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добоја број:02-022-2055/19, од 16.10.2019.године.

II

Листа најуспјешнијих кандидата у смислу ове Одлуке, утврђена је како слиједи:

 1. Јелена Маријановић и Драган Маријановић, од 25.10.2019. године, поднесак запримљен под бројем 5607, модел 2
 2. Давор Блесић и Бојана Цвијановић, од 01.11.2019.године, поднесак запримљен под бројем 5772, модел 2
 3. Раденко Пуљановић и Магдалена Пуљановић, од 06.11.2019.годибе, поднесак запримљен под бројем 5907, модел 2
 4. Наташа Благојевић и Далибор Благојевић, од 07.11.2019.године, поднесак запримљен под бројем 5926, модел 2
 5. Славиша Бојановић и Тамара Бојановић, од 07.11.2019.године, поднесак запримљен под бројем 5932, модел 2
 6. Оливера Остојић и Ненад Остојић, од 08.11.2019.године, поднесак запримљен под бројем 5940, модел 2
 7. Дајана Митровић и Милан Митровић, од 11.11.2019.године, поднесак запримљен под бројем 6001, модел 2
 8. Маја Ђурић и Дејан Илић, од 11.11.2019.године, поднесак запримљен под бројем 6006, модел 1
 9. Миле Стјепановић и Јелена Стјепановић, од 15.11.2019.године, поднесак запримљен под бројем 6138, модел 2

III

Задужује се начелник Одјељења за финансије да према утврђеној листи позове најуспјешније кандидате, односно да у сарадњи са Кабинетом градоначелника припреми приједлоге одлука о одобравању суфинансирања стамбене јединице.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће објављена на огласној плочи и званичној интернет презентацији Града Добоја.

Јавни позив за достављање приједлога за реализацију манифестације „Зимска чаролија Добој“ 2019-2020

Град Добој позива све заинтересоване субјекте да се активно укључе у реализацију манифестације „Зимска чаролија Добој“ , која ће бити одржана на подручју Града Добој – локалитет градски парк, у периоду 15.12.2019 – 15.01.2020. године. Радно вријеме одржавања предметне манифестације биће утврђено посебном одлуком.

У сврху реализације манифестације „Зимска чаролија Добој“ за прву сезону (у даљем тексту користиће се термин Зимска чаролија, у одговарајућем падежном облику), Град Добој, у својству организатора и генералног покровитеља манифестације, обезбиједиће услове за бесплатно коришћење 15 продајних објеката – дрвених кућица, самог локалитета, односно осталих пратећих садржаја на локалитету, под условом обезбјеђења очувања комуналног реда.

Позивају се сви заинтересовани субјекти да поднесу своје приједлоге за учешће у реализацији манифестације Зимска чаролија, уз обавезно поштовање сљедећих услова:

 • Понуђени садржај (производ, услуга) треба одговарати идеји промовисања културе, забаве, едукације без дискриминације по било којој основи (полној, вјерској, расној, националној и сл
 • Понуђени садржај (производ, услуга) треба бити произведен/дистрибуисан уз обезбјеђење високог нивоа квалитета, а у духу промовисања зимских радости

Поред садржаја прецизираних тачком 2 Јавног позива, дио локалитета може се уступити и за одржавање културних, едукативних и осталих садржаја забавног карактера на отвореном (музички догађаји, живе маскоте дизајниране у духу зимских радости у сврху фотографисања са истим и слично).

Одобрење коришћења локалитета, односно припадајуће опреме, биће условљено првенствено квалитетом, оригиналношћу и сврсисходношћу предложене идеје, а затим оквирима расположивих капацитета самог локалитета. Сви корисници капацитета којима буде одобрено учешће у реализацији Зимске чаролије биће у обавези ускладити и прилагодити амбалажу производа односно амбијент пружања услуге и дистрибуције производа зимском амбијенту и духу предстојећих зимских празника.

Позивају се све образовно-васпитне установе и друге организације едукацијског карактера (музичке, плесне школе, глумачке секције) да се активно укључе у реализацију манифестације организацијом пригодних програма, представа и наступа.

Генерални покровитељ манифестације Зимска чаролија је Град Добој, а уколико било која организација, предузеће или удружење, иако својом дјелатношћу не одговара и идејно се не уклапа у оквире и захтјеве овог Јавног позива, има жељу да узме учешће у реализацији Зимске чаролије, може на име ове манифестације донирати средства у сврху куповине накита намијењеног декорацији самог локалитета Зимске чаролије, а заузврат Град Добој ће истим, у знак захвалности, бесплатно уступити рекламни простор на самом локалитету предвиђен у
предметне сврхе.

Овај јавни позив остаје отворен до 01.12.2019.године, а Град Добој задржава право да од учесника тражи додатну документацију у сврху доказивања чињеница које могу бити важне за реализацију овог Јавног позива.

Пријаве са приједлозима учешћа достављају се на адресу:

Град Добој, Хиландарска 1, 74000 Добој, са назнаком „за учешће у реализацији манифестације зимска чаролија“.

Овај јавни позив биће објављен у дневном листу Глас Српске, на званичној интернет презентацији Града Добој, а садржај истог биће емитован и у оквиру програма РТВ Добој.

Подстицаји за развој производног занатства у Граду Добоју – II ЈАВНИ ПОЗИВ 2019

Пројекат подстицаја за развој производног занатства у Граду Добоју реализује Град Добој уз подршку Пројекта економског и еколошког управљања (МЕГ), који подржава и финансира Влада Швајцарске, а спроводи Развојни програм Уједињених нација у Босни и Херцеговини (УНДП БиХ).

Средства подстицаја намијењена су самосталним предузетницима који имају обавезу да путем набавке производних машина, опреме, алата и сировина створе услове за отварање најмање једног новог радног мјеста.

За реализацију Пројекта корисницима се додјељују бесповратна средства у укупном износу од 43.000,00 КМ. Корисници који испуњавају критеријуме Јавног позива могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у максималном износу до 70% од укупне вриједности инвестиционог улагања које се остварује путем њихове пријаве. Преостали износ, у минималној вриједности од 30%, обавезни су финансирати сами корисници подстицаја.

Јавни позив, смјернице за подносиоце захтјева и потребне обрасце можете преузети овдје:

 1. Јавни позив
 2. Смјернице
 3. Пријава на јавни позив (Образац 1)
 4. Буџет (Образац 2)
 5. Изјава апликанта о планираном износу суфинансирања (Образац 3)
 6. Изјава апликанта о непостојању сукоба интереса (образац 4)