Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештења

Јавни позив: Програм подршке предузетницима са потешкоћама у пословању

Развојна агенција Републике Српске расписала је позив за за учешће у Програму подршке предузетницима са потешкоћама у пословању.

Циљ програма је пружање подршке предузетницима у превенцији кризе, стварању  могућности поновног покретања пословне активности, информисању о алтернативним изворима финансирања и промоцији предузетништва „друге шансе“.

Овај бесплатан вид подршке намијењен је почетницима у пословању, предузетницима са потешкоћама, као и онима који желе да поново  покрену посао након неуспјеха. 

Програм подршке предузетницима са потешкоћама у пословању се организује у оквиру пројекта „Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање „друге шансе” предузетницима у Дунавској регији” – DanubeChance2.0 у којем је Развојна агенција Републике Српске један од 17 партнера у пројекту и једини партнер из БиХ.

Циљ пројекта DanubeChance2.0  је развијање политика „друге шансе“ предузетницима, као и развој практичних рјешења за побољшање предузетничког учења и културе да би се избјегао „губитак предузетничког потенцијала“ и превазишла „стигматизација“ предузетника који су банкротирали у Дунавској регији. Пројекат DanubeChance2.0 суфинансира Европска унија из фондова ERFD, IPA и ENI у оквиру Дунавског транснационалног програма.

Више о позиву можете пронаћи на веб страници Развојне агенције Републике Српске http://rars-msp.org/  и Предузетничког портала Републике Српске http://www.preduzetnickiportalsrpske.net/.

Јавни позив о покретању поступка усклађивања аутобуских редова вожње на подручју града Добоја

На основу члана 27. став 2. Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/17), члана 3. и 11. Правилника о критеријумима, начину и поступку усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских линија на подручју града Добој  („Службени гласник Града Добој“, број: 2/18), обавјештавају се превозници о покретању поступка усклађивања редова вожње аутобуских линија на подручју града Добој за регистрациони период 2020/2021.

За усклађивање, превозници су обавезни доставити:

1. Захтјев за усклађивање који садржи податке о превознику (тачна адреса, број телефона/ телефакса, e-mail адреса, име и презиме одговорног лица и његов мобилни телефон).

2. Лиценце за превозника (лиценца „Б“) и лиценце за возила којима се врши јавни превоз лица издате од стране надлежног органа, односно лиценце превозника и извода из лиценце у складу са чланом 2. став 2. Правилника о условима и поступку издавања, лиценце превозника, извода из лиценце и начину означавања возила („Службени гласник РС“, број: 77/17).

3. Овјерене копије комплетне регистрације предузећа односно копију дозволе за рад самосталног предузетника.

4. За редове вожње који се одржавају у кооперацији обавезно навести назив кооперанта на реду вожње и доставити Уговор о кооперацији, овјерен од стране свих коопераната.

5. Сви редови вожње морају бити усклађени са Правилником о критеријумима, начину и поступку усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских линија на подручју града Добој (“Службени гласник Града Добој“, број: 2/18), и Даљинаром са минималним временима вожње на градским аутобуским линијама на подручју града Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 2/18), као и другим условима из члана 7. Правилника.

6. Приједлоге редова вожње аутобуских линија за усклађивање у граду Добој доставити према сљедећем:

Приједлоге нових редова вожње, у 10 примјерака, према обрасцу у Правилнику,

Приједлоге старих редова вожње с промјеном у 10 примјерака.

7. У Складу са чланом 9. Правилника о критеријумима, начину и поступку усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских линија на подручју града Добој  („Службени гласник Града Добој“, број: 2/18) и Одлуком о накнадама за усклађивање и регистрацију аутобуских линија на подручју града Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 2/18),  за регистрациони период 2020/2021 превозници су обавезни уплатити:

 • накнаду за усклађивање новог реда вожње, за сваки најављени полазак и за сваки најављени повратак у износу од 40,00 КМ (доставити доказ о уплати),
 • за сваки најављени полазак и за сваки најављени повратак на старом реду вожње с промјеном потребно је уплатити  износ од 40,00 КМ (доставити доказ о уплати),
 • накнаду за регистрацију редова вожње по једној линији у износу од 200,00 КМ (доставити доказ о уплати),
 • накнаду за рјешавање спорова у износу од 400,00 КМ коју уплаћује приговарач новог реда вожње (доставити доказ о уплати).

Накнада се уплаћује  на рачуне јавних прихода Града Добоја број:

 • 555-008-00240202-21 код Нове банке Добој,
 • врста прихода: 729124,
 • буџетска организација: 9999999
 • општина: 028

Без претходних уплата и достављених образаца о уплатама, приједлози редова вожње се неће разматрати и усклађивати.

8. Наведене документе потребно је доставити Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности Добој, до  18. фебруара (уторак)  2020. године до 13,00 часова, након чега ће се приступити јавном отварању приспјелих пошиљки и евидентираће се њихов садржај.

Документацију предати на шалтер број 2 (писарница Градa Добојa) са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“, исту не достављати поштом због могућег кашњења или губљења пошиљке.

9. Након што Комисија за усклађивање прегледа ваљаност приспјелих захтјева биће организован састанак усклађивања редова вожње на који ће бити позвани сви заинтересовани превозници.

Јавни позив за учешће у ЦЕФЕ Програму подршке предузетништву

ЦЕФЕ програм подршке предузетништву у граду Добоју

Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Добој и Удружење тренера ЦЕФЕ у БиХ, кроз пројекат подржан од стране Амбасаде Сједињених Америчких Држава у БиХ, позивају особе заинтересоване за предузетнички ангажман – покретање властитог пословног подухвата, да се пријаве за учешће у ЦЕФЕ Програму подршке предузетништву који се организује на територији  града Добој.

Кроз ЦЕФЕ Програм подршке предузетништву, полазницима ће бити осигурана обука у јачању личних предузетничких капацитета, подршка у изради бизнис плана и техничка подршка у регистрацији и покретању бизниса. За најбоље оцијењене бизнис планове осигурана је финансијска подршка покретању бизниса, те, у складу са могућностима и процијењеним потребама, дугорочна менторска подршка кроз Мрежу подршке предузетништву.

Пријаве по овом Јавном позиву могуће је предати до 21.02.2020. у просторијама Агенције за развој МСП Града Добој, или на адресу електронске поште: agencijadoboj@gmail.com.

Уводне информације

Удружење тренера ЦЕФЕ у БиХ (ЦЕФЕ БИХ), од 2005. године активно пружа подршку развоју предузетништва у БиХ. Основа рада је међународно призната ЦЕФЕ методологија, настала и развијана у Њемачкој. ЦЕФЕ методологија представља свеобухватан скуп вјежби и инструкција осмишљених да стимулишу позитивне промјене у различитим развојним процесима путем метода искуственог учења. На тај начин, учесницима се омогућава да развију своје предузетничке вјештине и да на забаван начин и у сигурном окружењу проживе ситуације које их чекају у пословном свијету, те да сагледају сопствене ресурсе и снаге и прилагоде властито понашање.

Ради унапређења потицајних политика на локалном нивоу и координације и сталног унапређења система подршке ЦЕФЕ БиХ је у 2019. години иницирао успоставу Мреже подршке предузеништву – неформалне коалиције институција, организација и компанија. Чланице Мреже промовишу активан однос у подршци предузетницима, сарадњу на развоју нових потицајних политика и унапређење јавне перцепције предузетништва. Један од кључних практичних алата за реализацију мисије Мреже подршке предузетништву је ЦЕФЕ Програм подршке предузетништву.

ЦЕФЕ Програм подршке предузетништву на подручју града Добој, реализује се на основу Уговора о сарадњи Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Добој и Удружења тренера ЦЕФЕ у БиХ. Реализација активности подржана је од стране Амбасаде САД у БиХ и Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Добој.

Опис програма подршке

 1. Предмет позива: подношењем пријаве на овај Јавни позив, заинтересовани кандидати се аплицирају за учешће у  ЦЕФЕ програму подршке предузетништву, који се реализује у партнерству  Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Добој и ЦЕФЕ БиХ.
 2. Прихватљиви пословни подухвати за учешчће у програму подршке: ЦЕФЕ програм подршке предузетништву отворен је за апликанте и пословне подухвате које као резултат подразумијевају формално оснивање привредног субјекта, без обзира на форму регистрације. Неприхватљивим се сматрају само они пословни подухвати који имају негативан утицај на људско здравље (нпр. алкохолна пића, духански производи, итд.) или околиш.
 3. Подносиоци/подноситељице: На овај позив пријавити се могу физичка лица са мјестом боравка на подручју града Добоја. Циљне групе које имају предност при аплицирању су младе особе (до 30 година) и жене.Од полазника се очекује:
  1. Пословна идеја, чија разрада ће бити предметом рада у програму подршке,
  2. Стручна спрема и потребно техничко искуство у струци која је релевантна за покретање пословног подухвата. Ово се нарочито односи на подухвате чија регистрација захтијева одговарајућу формалну стручну спрему оснивача,
  3. Спремност за лични раст и развој у области пословних и предузетничких вјештина..
 4. Подношење пријаве за учешће: пријаве се запримају у периоду 20.01.- 21.02.2020 године, испуњавањем одговарајућег Апликационог формулара уз прилагање додатних докумената:
 5. Доказ о завршеној стручној спреми,
 6. Копија личне карте,
 7. ЦИПС пријава пребивалишта,
 8. Евентуална додатна документа по избору апликанта – докази о стеченим професионалним искуствима у областима релевантним за предузетнички подухват (копије докумената)

Апликацију је могуће предати лично, на адреси Агенције за развој МСП Града Добој, Немањина 20, или електронски, на адресу agencijadoboj@gmail.com. Непотпуне пријаве неће бити узети у обзир. Након истека овог Јавног позива, запримљене пријаве ће бити оцијењене од стране комисије састављене од представника ЦЕФЕ БиХ, Града Добој и независних експерата. Најбоље оцијењених 25  кандидата ће бити прихваћено у програм. У случају одустанка појединих кандидата, наредни кандидати, према додијељеној оцјени, ће бити позвани да учествују у програму.

5.  Доступни типови подршке: Полазници ЦЕФЕ програма подршке предузетништву учешћем у програму добијају:

 1. Обуку у јачању личних предузетничких капацитета,
 2. Менторство у развоју бизнис плана за одабрани подухват,
 3. Подршку у презентацији пословног подухвата стручној комисији,
 4. Финансијску подршку у покретању подухвата (само за најбоље оцијењене учеснике),

Компоненте подршке приказане на горњој листи ће бити понуђене предузетницима који буду успјешно савладавали индивидуалне циклусе програма. Подршка у сваком циклусу условљена је успјешним завршетком претходног циклуса. У случају неиспуњавања преузетих обавеза, организатори задржавају право да искључе било којег учесника из програма подршке.

Елементи програма подршке

Подршка развоју пословних подухвата се састоји од више фаза. Кандидати (учесници) који успјешно комплетирају задатке постављене у тренутној, добијају прилику да учествују у наредној фази подршке:

 • Фаза 1: процјена квалитета пословне идеје те личних капацитета и посвећености предузетника. Састоји се од дводневног догађаја на којем се процјењује квалитета и оригиналност пословне идеје те компетенције и посвећеност предузетника њеној реализацији. Успјех у овој фази подразумијева потврђену посвећеност предузетника реализацији подухвата те спремност за учење – прихватање нових знања из области предузетништва;
 • Фаза 2: Валидација пословне идеје. У овој фази учествују предузетници који су успјешно завршили прву фазу. У овој фази, која укупно траје 2 мјесеца, организују се 2 дводневна догађаја уз серију задатака за самостални рад;
 • Фаза 2.а: Израда бизнис плана пословног подухвата. Фаза се реализује паралелно са активностима обуке описаним у оквиру фазе 2 а подразумијева менторство у изради свих дијелова бизнис плана, укључујући и финансијске пројекције;
 • Фаза 3: Представљање пословних модела пред стручном комисијом за оцјену пословних планова.
 • Фаза 4: Финансијска подршка: Најбољим пословним подухватима биће понуђена финансијска подршка у покретању бизниса. Очекивани износ подршке је 5.000 КМ а број подржаних бизниса је 2.
 • Фаза 5: У случају бизниса чији квалитет и потенцијал указује на значајнији комерцијални и потенцијал за креирање радних мјеста доступна је додатна стручна и менторска подршка. 

Формулар за пријаву заинтересована лица могу преузети на веб сајту Града Добој (www.doboj.gov.ba)  или у просторијама Агенције за развој МСП Града Добој.

Попуњен формулар и пратеће документе (доказ о завршеној стручној спреми, копија личне карте , ЦИПС, доказ о стеченим искуствима – копије докумената) могуће је предати у писменој или електронској форми. Писмена пријава се предаје у просторијама Агенције за развој МСП Града Добој, Немањина 20, док је електронску пријаву могуће послати на емаил agencijadoboj@gmail.com.

За било који од два понуђена начина предаје пријаве, битно је осигурати да је Пријавни формулар попуњен у потпуности, односно да нема недостајућих информација.

Ранг листа кандидата за суфинансирање станова младим брачним паровима

Одлука о утврђивању листе најуспјешнијих кандидата по другом јавном позиву за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добоја

I

Овом Одлуком утврђује се листа најуспјешнијих кандидата по окончаном другом јавном позиву за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добоја број: 02-022-2404/19, од 02.12.2019.године.

II

Листа најуспјешнијих кандидата у смислу ове Одлуке, утврђена је како слиједи:

 1. Хелена Јовановић и Петар Јовановић, пријава од 06.12.2019. године 12.09 часова
 2. Милица Ристић и Ристић Радослав, пријава од 10.12.2019. године 11.59 часова
 3. Ивана Нешић – Милутиновић и Душко Милутиновић, пријава од 10.12.2019. године 14.30
  часова
 4. Маја Илић и Дејан Илић, пријава од 18.12.2019. године 13.05 часова
 5. Мара Миљановић и Саша Шувира, пријава од 18.12.2019. године 13.30 часова
 6. Невена Станковић Шљука и Шљука Мирко, пријава од 19.12.2019. године 12.28 часова
 7. Наташа Ђурић и Младенко Ђурић, пријава од 23.12.2019. године 7.00 часова
 8. Горан Тубић и Бојана Тубић, пријава од 23.12.2019. године 14.05 часова
 9. Јелена Стојановић и Миле Стојановић, пријава од 27.12.2019. године 14.00 часова
 10. Кристина Малчић – Благојевић и Стефан Благојевић, пријава од 27.12.2019.године
  14.14. часова

III

Задужује се предсједник радног тијела за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој да према утврђеној листи позове најуспјешније кандидате, односно да у сарадњи са Кабинетом градоначелника припреми приједлоге одлука о одобравању суфинансирања стамбене јединице.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће објављена на огласној плочи и званичној интернет презентацији Града Добоја.

Број: 02-022-35/20
Датум: 15.01.2020. године

Градоначелник Добоја
Борис Јеринић